Modele wielosektorowej polityki społecznej wobec ludzi starych i starości w kontekście zmiany technologicznej (Models of Multisectoral Social Policy Towards Older People and Old Age in the Context of Technological Change)

A. Klimczuk, Modele wielosektorowej polityki społecznej wobec ludzi starych i starości w kontekście zmiany technologicznej (Models of Multisectoral Social Policy Towards Older People and Old Age in the Context of Technological Change), "Zarządanie publiczne" 2(32)/2015, pp. 41-53.

13 Pages Posted: 15 Jul 2015 Last revised: 3 Feb 2016

Date Written: September 1, 2014

Abstract

Polish Abstract: Starzenie się społeczeństw stanowi wyzwanie, które wymaga opracowywania i wdrażania horyzontalnej polityki społecznej. Polityka ta powinna uwzględniać zróżnicowanie osób starszych oraz odmienność działań skierowanych do osób starszych i na wizerunek starości. Złożoność negatywnych konsekwencji starzenia się sprawia, iż kluczowe jest zwiększenie współpracy podmiotów publicznych, komercyjnych, pozarządowych i nieformalnych na wszystkich poziomach organizacji polityki społecznej. Opracowanie ma na celu przybliżenie modeli wielosektorowej polityki społecznej oraz podkreślenie możliwości integracji usług społecznych. Artykuł wskazuje na szanse i zagrożenia dla integracji usług ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień srebrnej gospodarki, wykluczenia cyfrowego i robotycznego. W podsumowaniu wskazano na możliwości rozwoju innowacji społecznych oraz kierunki dalszych badań.

English Abstract: Aging is a challenge that requires development and implementation of the horizontal social policy. This policy should take into account diversity of older adults and division of interventions aimed at this population and on the image of old age. Complexity of the negative consequences of aging shows that there is a need to enhance cooperation between the public sector, the commercial sector, the NGO sector, and the informal sector at all levels of social policy social policy. The article discusses models of the multisectoral social policy and possibilities of integrating social services. Conclusions include directions for further research and social innovation.

Note: Downloadable document is in Polish.

Keywords: co-production, robotics divide, silver economy, social services, welfare mix, welfare pluralism, social economy

JEL Classification: H75, I38, J14, Z18

Suggested Citation

Klimczuk, Andrzej, Modele wielosektorowej polityki społecznej wobec ludzi starych i starości w kontekście zmiany technologicznej (Models of Multisectoral Social Policy Towards Older People and Old Age in the Context of Technological Change) (September 1, 2014). A. Klimczuk, Modele wielosektorowej polityki społecznej wobec ludzi starych i starości w kontekście zmiany technologicznej (Models of Multisectoral Social Policy Towards Older People and Old Age in the Context of Technological Change), "Zarządanie publiczne" 2(32)/2015, pp. 41-53. . Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2630472

Andrzej Klimczuk (Contact Author)

Warsaw School of Economics (SGH) ( email )

al. Niepodległości 162
Warsaw, Mazowieckie 02-554
Poland

HOME PAGE: http://www.sgh.waw.pl/

Here is the Coronavirus
related research on SSRN

Paper statistics

Downloads
8
Abstract Views
267
PlumX Metrics