Wpływ Kryzysu Gospodarczego W Europie Na Politykę Zewnętrzną Unii Europejskiej (The Influence of the Economic Crisis in Europe on the External Policy of the European Union)

Zeszyty Natolinskie nr 52, 2013

174 Pages Posted: 22 Aug 2015

See all articles by Tomasz Kaminski

Tomasz Kaminski

University of Lodz - Faculty of International and Political Studies

Date Written: 2013

Abstract

Polish Abstract: Podstawowym celem autora niniejszej pracy jest odpowiedź na pytanie, jaki wpływ miał i ma kryzys gospodarczy w Europie na unijną politykę zagraniczną.

W pierwszej części pracy analizie poddany został sam kryzys gospodarczy, tak aby można było właściwie ocenić jego skalę i znaczenie dla poszczególnych państw członkowskich oraz Unii jako całości. W drugiej, zasadniczej części pracy omówione zostały konsekwencje kryzysu w pięciu obszarach. Jako pierwszy opisany został system instytucjonalny polityki zewnętrznej, który dość zasadniczo się zmienił w rezultacie wejścia w życie traktatu lizbońskiego i cały czas ewoluuje. Następnie przeanalizowana została polityka bezpieczeństwa i obrony UE, która w obliczu różnego typu, pośrednich i bezpośrednich, następstw kryzysu stoi przed wielkimi wyzwaniami. Trzeci rozdział koncentruje się na relacjach gospodarczych z trzema najważniejszymi partnerami UE, czyli Stanami Zjednoczonymi, Chinami i Rosją. Kolejna część pracy poświęcona jest wpływowi kryzysu na politykę rozszerzenia UE. Końcowy rozdział jest natomiast próbą spojrzenia na skutki kłopotów gospodarczych Europy dla budżetu unijnej polityki zewnętrznej w obecnym (2007–2013) i przyszłym (2014–2020) okresie budżetowym.

English Abstract: In the present paper the Author aims to answer the question of what impact the economic crisis in Europe has had on the EU foreign policy.

The paper was structured as follows: the first part contains the discussion of the economic crisis as such in order to be able to assess its scale and importance for individual Member States and the EU as a whole. The second, main part of the work, discusses the consequences of the crisis in five areas. First, the institutional system of external policy was described, to reflect on how it has fundamentally changed as a result of the entry into force of the Lisbon Treaty and has constantly evolved ever since. Next, the discussion moves on to EU security and defence policy, which faces great challenges in view of the various direct and indirect results of the crisis. The third chapter focuses on economic relations with the three most important partners of the EU, i.e. the United States, China and Russia. The next chapter deals with the impact of the crisis on the EU enlargement policy. The last chapter is a review of the impact of Europe’s economic problems on the present (2007-2013) and upcoming (2014-2020) budget of the EU external policy.

Note: Downloadable document is in English and Polish.

Keywords: European Union foreign policy, economic crisis, EU external policy

JEL Classification: A00

Suggested Citation

Kaminski, Tomasz, Wpływ Kryzysu Gospodarczego W Europie Na Politykę Zewnętrzną Unii Europejskiej (The Influence of the Economic Crisis in Europe on the External Policy of the European Union) (2013). Zeszyty Natolinskie nr 52, 2013, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2642806

Tomasz Kaminski (Contact Author)

University of Lodz - Faculty of International and Political Studies ( email )

Ulica Prezydenta Gabriela
Narutowicza 65 str.
Lodz, 90-131
Poland

Do you have negative results from your research you’d like to share?

Paper statistics

Downloads
51
Abstract Views
520
Rank
677,902
PlumX Metrics