נישואי בני נח בהלכה התלמודית – בין טבע למשפט
(Marriage between Non-Jews According to Talmudic Law - Nature and Law)

דיני ישראל, כרך כט (תשע"ג), עמ' 23-1

24 Pages Posted: 30 Aug 2015

See all articles by Haim Shapira

Haim Shapira

Bar-Ilan University - Faculty of Law

Date Written: August 30, 2015

Abstract

תקציר בעברית: בשנים האחרונות נעשו כמה ניסיונות להשתמש בכלים ובהבחנות מתחום התיאוריה של המשפט כדי לתאר זרמים ושיטות בהלכה. אחת ההבחנות הפוריות שבהן נעשה שימוש היא ההבחנה בין תפיסה ריאלית של החוק לבין תפיסה לא־ריאלית או נומינלית שלו. יש מן החוקרים שהשתמשו בהבחנה זו כדי להציע להלכה אפיון כללי לעומת שיטות אחרות, כגון שהיא מתאפיינת בריאליזם או שהיא דווקא בעלת אופי אנטי־ריאלי ואילו אחרים ביקשו להצביע על מגמות שונות בתוך ההלכה המשמשות בערבוביה או הנתונות במחלוקת. דומה שהגישה שנקטו כמה חוקרים, שלפיה יש להתמקד בתחום אחד מתחומי ההלכה ואף ברובד אחד מבין רבדיה, עשויה להיות פורייה במיוחד. מאמר זה מתמקד בתפיסת הנישואין בספרות חז"ל, ובמיוחד בנישואין של לא־יהודים, או במינוח ההלכתי "בני נח".

לצורך דיון זה מבקש אני להניח את ההבחנה הבסיסית הבאה. תפיסה ריאלית מניחה שקשר הנישואין קיים באופן כלשהו במציאות ואינו רק מוסד חברתי או משפטי. לפי תפיסה זו, הכללים המשפטיים, החובות והזכויות של דיני הנישואין, נובעים מטיבו הריאלי, הפיזי או המטפיזי, של קשר זה. לעומת זאת, תפיסה לא־ריאלית של קשר הנישואין רואה בו מוסד חברתי או משפטי, ותו לא. לפי תפיסה זו, הכללים המשפטיים של דיני הנישואין הם ביטוי נורמטיבי לתפיסה החברתית או הערכית של מערכת היחסים בין האיש והאישה. על כמה מההשלכות של הבחנה זו על דיני הנישואין נעמוד בהמשך הדברים.

האם חכמים החזיקו בתפיסה ריאלית של הנישואין או בתפיסה נורמטיבית לא־ריאלית של מוסד זה? העניין בשאלה זו התעורר בעקבות מחקרים שבחנו את תפיסת הנישואין של חוגים כיתתיים מימי הבית השני. חוקרים שבחנו את תפיסת הנישואין של כת קומראן ושל חסידי ישו תיארו אותה כתפיסה ריאלית, המנוגדת לתפיסת הנישואין של התנאים, שאותה ראו כלא־ריאלית או כנומינלית. עדיאל שרמר בחן את השאלה הזאת מחדש, והגיע למסקנה מורכבת שלפיה לצד היסודות הלא־ריאליים אפשר למצוא בספרות חז"ל יסודות של תפיסה ריאלית או אונטולוגית. ואולם לדעתו יסודות אלה מצויים בספרות האגדה בלבד. במישור ההלכתי חכמים החזיקו בתפיסה משפטית לא־ריאלית מובהקת. במאמר זה אראה שגם בהלכתם של חכמים אפשר למצוא יסודות ריאליים. אמנם אין מדובר בתחום העיקרי של דיני נישואין בין יהודים, אלא בתחום של דיני נישואין בין גויים. מכיוון שהתפיסה הכיתתית עומדת ברקע הדיון אציג בקצרה את עיקריה.

English Abstract: The article explores the rabbinic view of marriage between non-Jews according to Noahide law. It assumes two alternative perceptions of the marriage bond: a realistic-naturalistic one, according to which marriage reflects physical or metaphysical bond, and a normative non-realistic one, according to which marriage reflects a normative institution. In light of common scholarly theory that sectarian law reflects a realistic perception of marriage the article seeks to explore the nature of rabbinic marriage law. The article analyzes the discussion in Yerushalmi Kidushin 1:1 and Genesis Rabba 18 with respect to marriage between non-Jews and compares it to sectarian sources. It claims that the different halakhic views in the Yerushalmi reflect the two alternative perceptions of the marriage bond.

Note: Downloadable document is in Hebrew.

Keywords: נישואין, בני נח, ריאליזם הלכה

Suggested Citation

Shapira, Haim, נישואי בני נח בהלכה התלמודית – בין טבע למשפט
(Marriage between Non-Jews According to Talmudic Law - Nature and Law) (August 30, 2015). דיני ישראל, כרך כט (תשע"ג), עמ' 23-1 , Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2653381

Haim Shapira (Contact Author)

Bar-Ilan University - Faculty of Law ( email )

Faculty of Law
Ramat Gan, 52900
Israel

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
30
Abstract Views
411
PlumX Metrics