Transpunerea În Dreptul Naţional a Directivelor Privind Asistenţa Reciprocă Între Statele Membre Şi Cooperarea Administrativă În Domeniul Fiscal (Transposition into National Law of Directives Relating to the Mutual Assistance between Member States and Administrative Cooperation in the Tax Sector)

Impactul transformărilor socio-economice și tehnologice la nivel national, european si mondial; Nr.5/2015, Vol.5

10 Pages Posted: 18 Sep 2015

Date Written: September 17, 2015

Abstract

Romanian Abstract: Armonizarea legislaţiilor naţionale cu cea a Uniunii Europene este o obligaţie impusă de Uniunea Europeană care trebuie îndeplinită de către toate guvernele statelor membre.

Directiva este obligatorie pentru fiecare stat membru destinatar cu privire la rezultatul care trebuie atins, lăsând autorităţilor naţionale competenţa în ceea ce priveşte forma şi mijloacele de transpunere.

Armonizarea sistemelor fiscale din Uniunea Europeană a apărut ca o necesitate în urma majorării volumului de tranzacţii comerciale şi financiare la nivel mondial, precum şi a creşterii mobilităţii capitalurilor şi a forţei de muncă.

Crearea Uniunii Europene, eliminarea barierelor vamale, integrarea statelor în această uniune şi armonizarea sistemelor fiscale ale statelor membre a impus şi alinierea sistemului fiscal românesc la celelalte sisteme din statele membre. În acest context, se înscrie transpunerea directivelor privind asistenţa reciprocă şi cooperarea administrativă în domeniul fiscal.

Globalizarea, fenomen care a generat dezvoltarea mobilităţii contribuabililor, tranzacţiile transfrontaliere şi internaţionalizarea instrumentelor financiare au determinat statele membre să coopereze mai mult, prin crearea sistemelor de impozitare transparente şi schimbul de informaţii.

Acest articol îşi propune să prezinte câteva aspecte privind reglementarea asistenţei reciproce în materie de recuperare a creanţelor fiscale şi a cooperării între statele membre, precum şi impactul acestora asupra suveranităţii lor fiscale.

English Abstract: Harmonization of national legislation with the European Union legislation is an obligation imposed by the European Union to be met by all governments member states. A directive shall be binding, as to the result to be achieved, upon each Member State to which it is addressed, but shall leave to the national authorities the choice of form and methods of transposition.

Harmonization of tax systems in the European Union has emerged as a necessity by the increasing volume of trade and financial transactions worldwide and the increasing mobility of capital and and workers.

Creating the European Union, the abolition of customs barriers, integration of our states in this union and aligning the tax systems of member states, imposed harmonization of the Romanian fiscal system with systems of Member States. In this context, is included the transposition of directives on mutual assistance and administrative cooperation in tax matters.

Globalization, a phenomenon that has generated the development of mobility of taxpayers, cross-border transactions and the internationalization of financial instruments determined the Member States to enter into wider cooperation, including the establishment of transparent taxation systems and the exchange of information.

This work aims to present the impact of mutual assistance for the recovery of claims relating to taxes and cooperation between the Member States and their impact on fiscal sovereignty.

Note: Downloadable document is in Romanian.

Keywords: Member States, fiscal sovereignty, mutual assistance, cooperation, recovery of tax claims

JEL Classification: A30

Suggested Citation

Dragodan, Arina Nicoleta, Transpunerea În Dreptul Naţional a Directivelor Privind Asistenţa Reciprocă Între Statele Membre Şi Cooperarea Administrativă În Domeniul Fiscal (Transposition into National Law of Directives Relating to the Mutual Assistance between Member States and Administrative Cooperation in the Tax Sector) (September 17, 2015). Impactul transformărilor socio-economice și tehnologice la nivel national, european si mondial; Nr.5/2015, Vol.5, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2662037

Arina Nicoleta Dragodan (Contact Author)

Acad. Andrei Rădulescu ( email )

Bucharest
Romania

Here is the Coronavirus
related research on SSRN

Paper statistics

Downloads
26
Abstract Views
288
PlumX Metrics