Reorganizarea Administrației Fiscale Prin Regionalizare Și Simplificarea Reglementărilor Legislative Și a Procedurilor Fiscale (Tax Administration Reorganization Through Regionalization and the Simplification of Legislative Procedures and the Tax Procedures)

Impactul transformărilor socio-economice și tehnologice la nivel national, european si mondial; Nr.6/2015, Vol.6

8 Pages Posted: 8 Oct 2015

Date Written: October 7, 2015

Abstract

Romanian Abstract: Simplificarea și modernizarea administraţiei fiscale reprezintă o componentă importantă a activităţii Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, înscrisă în Strategia sa privind serviciile oferite contribuabililor 2013-2017. Simplificarea procedurilor precum şi creşterea calităţii serviciilor reprezintă primul instrument prin care contribuabilii sunt încurajaţi să se conformeze. De asemenea, simplificarea procedurilor poate atrage o diminuare a costurilor de funcţionare a administraţiei fiscale.

România a demarat o reformă administrativă majoră: regionalizarea teritorială şi descentralizarea administraţiei publice pentru a depăşi diferenţa pe care o are faţă de Europa, aducând serviciile publice şi deciziile politice mai aproape de cetăţeni.

Procesul regionalizării a început în anul 2013 cu regionalizarea administraţiei fiscale prin crearea a 8 direcţii generale regionale ale finanţelor publice.

De asemenea, simplificarea accesului contribuabilului la propriul dosar fiscal reprezintă o condiţie esenţială pentru conformarea voluntară. În acest sens, a fost aprobată procedura de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanţă între Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi persoanele fizice prin intermediul "Spaţiuui privat virtual" şi a serviciului "Buletinul informativ fiscal"

În scopul dezvoltării unui sistem de comunicare electronică între organele fiscale şi contribuabili a fost introdusă posibilitatea emiterii şi comunicării actelor administrative fiscale şi în formă electronică.

În ceea ce priveşte simplificarea procedurilor de administrare a creanţelor fiscale amintim un alt obiectiv prioritar inclus în Strategia fiscal–bugetară pentru perioada 2013–2015, şi anume rescrierea codului fiscal şi a codului de procedură fiscală.

Acest articol prezintă cateva aspecte privind reorganizarea administraţiei fiscale cât şi privind modernizarea sa prin simplificarea procedurilor fiscale.

English Abstract: Simplification and modernization of tax administration represent an important component of activity of the National Agency for Fiscal Administration, registered in the Strategy for services provided to taxpayers from 2013 to 2017. The simplification of procedures and increasing service quality is the first tool that taxpayers are encouraged to comply voluntarily. Also, simplification of procedures may entail a decrease operating costs of tax administration Romania began a major administrative reform: territorial regionalization and decentralization of public administration to overcome the difference it has to Europe, bringing public services and policy decisions closer to the people.

Regionalization process started in 2013 with the regionalization of tax administration by creating eight regional directorates-general of public finances.

Also, simplifying access of taxpayer to their own file is a prerequisite for comply voluntarily. In this respect, was approved the communication procedure by electronic means of transmission distance between the National Agency for Fiscal Administration and of individuals by "virtual private space" and services "fiscal Newsletter".

In order to develop an electronic communication between tax authorities and taxpayers was introduced the possibility of issuing tax administrative documents and communications in electronic form.

Regarding the simplification of tax claims management we mention another priority objective included in the fiscal and budgetary strategy for the period 2013-2015, namely rewriting the tax code and tax procedure code.

This paper presents some aspects of the reorganization and modernization of tax administration by simplifying of the tax procedures.

Note: Downloadable document is in Romanian.

Keywords: tax administration, reorganization, simplification of tax procedures, legislative changes

JEL Classification: A30

Suggested Citation

Dragodan, Arina Nicoleta, Reorganizarea Administrației Fiscale Prin Regionalizare Și Simplificarea Reglementărilor Legislative Și a Procedurilor Fiscale (Tax Administration Reorganization Through Regionalization and the Simplification of Legislative Procedures and the Tax Procedures) (October 7, 2015). Impactul transformărilor socio-economice și tehnologice la nivel national, european si mondial; Nr.6/2015, Vol.6, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2670468

Arina Nicoleta Dragodan (Contact Author)

Acad. Andrei Rădulescu ( email )

Bucharest
Romania

Here is the Coronavirus
related research on SSRN

Paper statistics

Downloads
24
Abstract Views
334
PlumX Metrics