המיעוט הערבי, המיעוט החרדי והתיאוריה הרב תרבותית במדינה יהודית ודמוקרטית

תפרים בחתך לאומי : משפט, זהות ויחסי יהודים ערבים בישראל בעריכת ראיף זריק ואילן סבן, סדרת משפט חברה ותרבות, אוניברסיטת תל אביב, צפוי להתפרסם 2015

29 Pages Posted: 8 Oct 2015

See all articles by Gila Stopler

Gila Stopler

College of Law and Business - Ramat Gan Law School

Date Written: 2015

Abstract

מאמר מבצע השוואה בין המיעוט הערבי למיעוט החרדי במדינת ישראל על מנת להשיג מטרה כפולה. מטרה אחת, תיאורטית, היא לבקר בעיות בתיאוריה הרב תרבותית הליברלית המקשות על ניתוח מדויק של מצבם של המיעוט הערבי והמיעוט החרדי בישראל. בהקשר זה אטען ראשית כי התיאוריה הרב תרבותית הליברלית מבוססת על ההנחה שהמדינה שהיא נשוא הדיון הרב תרבותי היא מדינה בעלת מבנה ליברל – דמוקרטי יציב וחזק והיא אינה מספקת כלים תיאורטיים להתמודדות עם תביעותיהם של מיעוטים במדינות דוגמת ישראל, בהן המבנה המשטרי חוקתי הוא מבנה ליברל דמוקרטי חלש. כתוצאה מכך, אין התיאוריה הרב תרבותית הליברלית מגלה רגישות מספקת לאופן בו המבנה המשטרי חוקתי בישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית משפיע על מעמדם וכוחם של המיעוט החרדי והמיעוט הערבי. שנית, אטען שהתיאוריה הרב תרבותית הליברלית אינה מספקת מסגרת תיאורטית הולמת לבחינת היקף הזכויות שעל מדינה להעניק למיעוט לא ליברלי חזק, כמו המיעוט החרדי, במדינה בעלת מבנה ליברלי חלש, כמו ישראל, ובעיקר היכן שהמיעוט אינו מסתפק בדרישות לאוטונומיה פנימית, אלא מבקש לשנות באופן משמעותי את אופיה הליברלי של המדינה. שלישית, אטען כי התמקדותו של הניתוח הרב תרבותי במישור ההכרה אינה מספקת וכי על מנת לנתח כראוי את מצבם של מיעוטים ולעמוד על ההבדלים ביניהם יש לנתח את מצבם בשלושה מישורים נפרדים ומצטברים: מישור ההשתתפות הפוליטית, מישור החלוקה מחדש ומישור ההכרה, תוך שימת לב למבנה המשטרי חוקתי במדינה ולהשפעתו על כל אחד מהמישורים האמורים, ותוך בחינת מצבם המשפטי והעובדתי כאחד, שכן בחינת מצבם העובדתי עשויה לחשוף הבדלים משמעותיים שאינם באים לידי ביטוי ברור במצבם המשפטי. כמו כן, אטען כי שלוש הבעיות האמורות בתיאוריה הרב תרבותית הליברלית פוגעות לא רק ביכולת להשוות בין המיעוטים אלא גם ביכולת לבחון את התאמת תביעות המיעוט לעקרונות הצדק. לכן אטען כי על מנת להכריע באילו נסיבות יש לראות בתביעותיו של מיעוט תביעות צודקות עלינו להתמקד ברציונלים שבבסיס תיאורית הרב תרבותיות הליברלית אולם לנתח את צדקת תביעותיו של המיעוט באופן המאפשר לנו לקחת בחשבון הן את חולשת המשטר הליברלי והן את יכולתו של המיעוט להוסיף ולערערו. לשם כך, עלינו לבחון עד כמה תביעותיו של כל מיעוט עולות בקנה אחד עם הזכויות לחירות ולשוויון של המיעוט עצמו, של המיעוט שבתוך המיעוט, ושל שאר האוכלוסיה/קבוצות מיעוט אחרות, ועד כמה הן מזיקות לאינטרסים חיוניים של המדינה, ובעיקר לאינטרס בשימור המסגרת הליברלית, או מקדמות אותם. את כל האמור יש לבחון תוך שימת לב למבנה החוקתי משטרי במדינה, ולשלושת המישורים שנמנו לעיל הכרה, חלוקה מחדש והשתתפות פוליטית. מטרה שניה, מעשית, של המאמר היא לנתח את מצבם של המיעוט הערבי והמיעוט החרדי בהתאם למסגרת המוצעת, ולחשוף באמצעות ניתוח זה את ההבדלים העמוקים הקיימים בין המיעוטים הללו, מבחינת מצבם, מבחינת הגורמים לו, ומבחינת צדקת תביעותיהם, הבדלים אשר השיח הציבורי, ולעיתים אף השיח האקדמי, נוטים לטשטש ולהעלים.

Note: Downloadable document is in Hebrew.

Keywords: מיעוט ערבי, מיעוט חרדי, רב תרבותיות, מדינה יהודית ודמוקרטית, יחסי דת ומדינה, ליברליזם, שוויון

JEL Classification: NA

Suggested Citation

Stopler, Gila, המיעוט הערבי, המיעוט החרדי והתיאוריה הרב תרבותית במדינה יהודית ודמוקרטית (2015). תפרים בחתך לאומי : משפט, זהות ויחסי יהודים ערבים בישראל בעריכת ראיף זריק ואילן סבן, סדרת משפט חברה ותרבות, אוניברסיטת תל אביב, צפוי להתפרסם 2015. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2671123

Gila Stopler (Contact Author)

College of Law and Business - Ramat Gan Law School ( email )

Ben Gurion 26
(p.o.b. 852 Bnei Brak)
Ramat Gan, 51108
Israel

Register to save articles to
your library

Register

Paper statistics

Downloads
141
rank
201,079
Abstract Views
784
PlumX Metrics