Evaluarea Sectorului Zootehnic Românesc Din Perspectiva Disponibilităţii De Produse Agroalimentare De Origine Animală (Assessment of Romanian Livestock Sector Available from the Perspective of Animal Food Products)

Impactul transformărilor socio-economice și tehnologice la nivel national, european si mondial; Nr.7/2015, Vol.7

9 Pages Posted: 22 Oct 2015

Date Written: October 12, 2015

Abstract

Romanian Abstract: Zootehnia are un potenţial enorm pentru îmbunătăţirea securităţii alimentare şi reducerea sărăciei în zonele rurale iar creşterea productivităţii în acest sector depinde de eforturile de dezvoltare durabilă a agriculturii. Prezentul demers ştiinţific are ca scop evaluarea sectorului zootehnic românesc, respectiv evoluţia principalilor indicatori ai producţiei animaliere, prin prisma disponibilităţii de produse agroalimentare de origine animală. Analiza principalilor indicatori ai producţiei zootehnice are la bază datele statistice furnizate de Institutul Naţional de Statistică şi Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. În România, la fel ca întregul sector agricol, creşterea animalelor, prezintă probleme structurale grave datorate fragmentării excesive a proprietăţii, productivităţii scăzute dar şi autoconsumului ridicat în ferme. Nivel producţiei animaliere este scăzut, ca efect al reducerii accentuate şi constante a efectivelor de animale, a performanţelor slabe precum şi a lipsei de competitivitate. În perioada 1990-2013 efectivele totale de bovine au scăzut cu 59,18%, cele de porcine cu 66,22%, cele de ovine cu 35% iar efectivele de păsări cu 44%. Doar la caprine efectivele din 2013 le întrec pe cele din 1990 cu 30,65%. În contextul asigurării unor producţii animaliere care să răspundă cerinţelor interne de consum şi al unor disponibilităţi pentru export, creşterea animalelor în România, vizează în egală măsură existenţa unor efective numeric corespunzătoare şi o structură de rasă cu o valoare genetică ridicată.

English Abstract: Animal husbandry has an enormous potential to improve food security and to reduce poverty in rural areas and increasing productivity in this sector depends on sustainable agriculture development efforts. This scientific approach aims at assessing Romanian livestock sector, namely the development of the main indicators of livestock production, through the availability of food products of animal origin. The analysis of the main indicators of livestock production is based on statistical data provided by the National Institute of Statistics and the Ministry of Agriculture and Rural Development. In Romania, as the entire agricultural sector, animal husbandry has serious structural difficulties due to excessive fragmentation of ownership, low productivity and high self-consumption level in farms. Livestock production is low as a result of the sharp and steady reduction of livestock, the poor performance and the lack of competitiveness. In the period 1990-2013, the total number of cattle decreased by 59.18%,of pigs with 66.22%, of sheep with 35% and birds with 44%. Only the goat herds in 2013 outperforms 1990 with 30.65%. In the context of ensuring animal production to meet the requirements of domestic consumption and for export availabilities, animal husbandry in Romania, aimed equally the existence of corresponding numbers of animals and a race structure with a high genetic value.

Note: Downloadable document is in Romanian.

Keywords: livestock sector, livestock, indicators of production, food security

JEL Classification: Q01, Q10, Q15

Suggested Citation

Mariana, Sandu, Evaluarea Sectorului Zootehnic Românesc Din Perspectiva Disponibilităţii De Produse Agroalimentare De Origine Animală (Assessment of Romanian Livestock Sector Available from the Perspective of Animal Food Products) (October 12, 2015). Impactul transformărilor socio-economice și tehnologice la nivel national, european si mondial; Nr.7/2015, Vol.7, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2672839

Sandu Mariana (Contact Author)

Romanian Academy ( email )

125, Calea Victoriei, Sector 1
Bucharest, RO - 01007
Romania

Here is the Coronavirus
related research on SSRN

Paper statistics

Downloads
62
Abstract Views
548
rank
385,528
PlumX Metrics