(Testing and Hiding: Twenty Years to the Law of Animal Testing), Asaf Harduf"> (Testing and Hiding: Twenty Years to the Law of Animal Testing)">

ניסויים בהסתרה: עשרים שנה לחוק צער בעלי חיים (ניסויים בבעלי חיים) התשנ"ד-1994
(Testing and Hiding: Twenty Years to the Law of Animal Testing)

חיות וחברה 51, 2014
ANIMALS AND SOCIETY

5 Pages Posted: 13 Dec 2015 Last revised: 31 Jul 2016

Date Written: February 1, 2015

Abstract

במשך עשרים השנים שחלפו מאז חקיקת החוק, כמה אנשים הועמדו לדין בגין עבירה על חוק הניסויים או על חוק ההגנה בקשר להפרת חוק הניסויים? כמה אישומים הוגשו בגין ניסויים ללא היתר או בחריגה מהיתר, בזמן שמיליוני בעלי חיים עברו ניסויים במדינת ישראל? עיון בפסיקה שעניינה עבירות לפי חוק ההגנה ובפסיקה שעניינה חוק הניסויים באתר הרשות השופטת ובמאגרי המידע הממוחשבים (פדאור, נבו, תקדין ודינים) מגלה את התשובה: אפס. אמנם, גם ההעמדה לדין בגין חוק ההגנה, בהקשרים שמחוץ לתעשיית הניסויים, דלה מאוד. ואולם הפער בין עשרות אישומים לבין אפס עודנו גבוה, וכמוהו אף הפער בין מספר בודד של כלואים בפועל לבין אפס. גם צעדים מנהליים, שהמועצה רשאית לנקוט לפי החוק, מעולם לא ננקטו.

כיצד אפשר לפרש זאת? יש שני הסברים עיקריים אפשריים. האחד הוא שחוק הניסויים מעולם לא הופר. מיליוני בעלי החיים שעברו ניסויים כואבים והומתו ; – כולם נוצלו בהתאם להוראות החוק, מאלף ועד תו. הסבר זה לא רק שנראה דמיוני נוכח מספר בעלי החיים ומשך הזמן שבו הוחזקו ביד אדם; הוא גם סותר את דוחות מבקר המדינה שהראו ליקויים והפרות יסודיות של חוק הניסויים, הן מצד הנסיינים והן מצד המועצה.

ההסבר השני וכנראה הריאלי, משלב שני היבטים. האחד נוגע לרשויות האכיפה – המשטרה והתביעה – אשר אדישותן לחוק הניסויים רבה עוד יותר מאדישותן לחוק ההגנה. בעיית האכיפה, ראוי לציין, אינה ייחודית לישראל. ההיבט השני והמעניין יותר נוגע לתעשיית הניסויים, שפועלת בסתר ומונעת זליגת מידע על הפרות חוק ביעילות מעוררת השתאות.

Note: Downloadable document is in Hebrew.

Keywords: ניסויים, בעלי חיים, פיקוח, הפרות

Suggested Citation

Harduf, Asaf, ניסויים בהסתרה: עשרים שנה לחוק צער בעלי חיים (ניסויים בבעלי חיים) התשנ"ד-1994
(Testing and Hiding: Twenty Years to the Law of Animal Testing) (February 1, 2015). חיות וחברה 51, 2014
ANIMALS AND SOCIETY, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2698355

Asaf Harduf (Contact Author)

Zefat Academic College ( email )

11 Jerusalem St.
Zefat, 1320611
Israel

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
229
Abstract Views
1,112
rank
160,425
PlumX Metrics