Подход За Анализ и Оценка На Системата За Управление и На Равнището На Аграрна Устойчивост (Framework for Analyzing and Assessing the System of Governance and Levels of Agrarian Sustainability)

67 Pages Posted: 9 Dec 2015

See all articles by Hrabrin Bachev

Hrabrin Bachev

Institute of Agricultural Economics

Bodjidar Ivanov

Institute of Agricultural Economics

Date Written: December 7, 2015

Abstract

Bulgarian Abstract: Тази разработка е част от научно-изследователски проект за двустранно научно-техническо сътрудничество между България и Китай на тема „Управление и оценка на аграрната устойчивост – опит, предизвикателства и уроци от България и Китай“. Целта на този междинен етап е да се разработи „Подход за анализ и оценка на системата за управление и на равнището на аграрна устойчивост“, който да се приложи през втория етап на проекта за анализ и оценка на системата за управление и на равнището на аграрна устойчивост в България и Китай. Най-напред се прави анализ на подходите за дефиниране и оценка на аграрната устойчивост, на базата на което се прави и работна дефиниция за целите на проекта. След това се разработва подход за анализ и оценка на системата за управление на аграрнатаустойчивост, включваща институционалната среда, пазарните, частни, колективни и обществени форми. Най-накрая се предлага адегватен за съвремените условия на развитие на българското и китайско селскко стопанство подход за оценка на равнището на социална, икономическа, екологическа и интегрална устойчивост на селското стопанство.

English Abstract: This paper is a part of a research project for a bilateral academic cooperation between Bulgaria and China on "Governance and Assessment of Agrarian Sustainability - Experiences, Challenges and Lessons from Bulgaria and China". The goal of this intermediary report is to suggest a "Framework for Analyzing and Assessing the System of Governance and Levels of Agrarian Sustainability", which is to be applied during the second stage to analyze and assess the system of governance of agrarian sustainability in Bulgaria and China. First, evolution of the understanding of "concept" of agrarian sustainability and the approaches of its assessment is reviewed. After that a framework for assessing the system of governance of agrarian sustainability consisting of institutional environment, market, private, collective and public modes is proposed. Finally, a specific framework for assessing the social, economic, ecological and integral levels of agrarian sustainability in Bulgarian and Chinese agriculture is worked out.

Note: Downloadable document is in Bulgarian

Keywords: agrarian sustainability, governance, assessment, institutional environment, market, private, public modes, social, economic, ecological, integral levels

JEL Classification: Q12, Q18, Q56, Q57

Suggested Citation

Bachev, Hrabrin and Ivanov, Bodjidar, Подход За Анализ и Оценка На Системата За Управление и На Равнището На Аграрна Устойчивост (Framework for Analyzing and Assessing the System of Governance and Levels of Agrarian Sustainability) (December 7, 2015). Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2700057 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2700057

Hrabrin Bachev (Contact Author)

Institute of Agricultural Economics ( email )

125 Tzarigradsko shosee Blvd. Blok 1
Sofia, 1113
Bulgaria

HOME PAGE: http://hrabrin-bachev.my.contact.bg/

Bodjidar Ivanov

Institute of Agricultural Economics ( email )

Sofia

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
25
Abstract Views
617
PlumX Metrics