הכלה והדרה במרחב הישראלי: הזכות לקניין כמפתח לפתרון סוגיית ההדרה הגיאוגרפית
(Inclusion and Exclusion in the Israeli Space: The Right to Property as a Key to Resolve Israel's Geographic Exclusion Debate)

עיוני משפט ל"ז התשע"ד
37 Tel Aviv Uni. Law Review (2013)

44 Pages Posted: 7 Dec 2015

See all articles by Shai Stern

Shai Stern

Bar-Ilan University - Faculty of Law

Date Written: October 1, 2013

Abstract

תקציר בעברית: סוגיית ההדרה הגיאוגרפית בישראל עומדת במרכז השיח הציבורי והמשפטי בישראל זה עשרות שנים. יכולתם של יישובים לסרב לקבל תושבים חדשים, כמו גם למנוע העברת זכויות של תושב היישוב לאחֵר, מחדדת את המתח בין זכויותיו של היחיד, חבר הקהילה, לבין האינטרסים של הקהילה. החוק לתיקון פקודת האגודות השיתופיות (מס' 8), התשע"א 2011, אשר ביקש לתת מענה בחקיקה ראשית לסוגיה סבוכה זו, כשל מעשות כן, שכן הוא מעניק לקהילות גיאוגרפיות סמכות הדרה רחבה ולא־מידתית.

מאמר זה מניח הצעת פתרון לסוגיית ההדרה הגיאוגרפית, תוך קריאה להעשרת הדיון המשפטי — אשר התמקד עד כה במשפט הציבורי — גם בכלים מהמשפט הפרטי, ובראשם הזכות לקניין. תוך אימוץ תפיסה פלורליסטית של זכות הקניין, אציע כי היתר להתבדלות גיאוגרפית ייוחד לאותן קהילות שייעודן הוא קידום תפיסות טוב אשר התקיימותן מצריכה התבדלות גיאוגרפית. קביעה זו הינה בת־משמעות הן בשלב הקצאתם של המקרקעין והן בשלב שבו חבר קהילה מבקש להעביר את זכויותיו במקרקעין לאחֵר. הקצאת מקרקעין לקהילה גיאוגרפית צריכה להיות מותנית בכך שהקהילה מחזיקה בתפיסת טוב המצריכה התבדלות גיאוגרפית לצורך מימושה. בקהילות אלה יש לראות את זכות הקניין של חברי הקהילה כמורכבת ממערך של חובות וזכויות־יתר שמטרתן מימוש תפיסת הטוב המשותפת להם. ממילא, יש לראות את חבר הקהילה המבקש להעביר את זכויותיו לאחֵר כמי שזכותו כפופה לחובה לוודא שהעברה זו תיעשה תוך מזעור הפגיעה ביכולתה של הקהילה להמשיך לקדם את תפיסת הטוב. ביסוס הדיון בשאלת ההדרה הגיאוגרפית על הזכות לקניין יניב את האיזון הראוי בין זכויותיו של הפרט לבין האינטרס של הקהילה. אימוץ האיזון המוצע במאמר יאפשר מדיניות הדרה גיאוגרפית מובחנת ומידתית, ומשום כך ראויה.

English Abstract: In Israel, geographic communities have the power to exclude people applying for membership on the basis of the "unique characteristics" of the community, as well as to prevent the transfer of the rights of a member of a community to one who is not. This exclusion has stood at the core of the Israel public-legal debate for decades. This exclusion ability highlights the tension between the rights of the individual and the interests of the community. The Law for Amendment of Cooperative Societies Ordinance (no.8) 2011, which sought to settle this complex issue in primary legislation, failed to do so, since it gives such communities a broad and disproportionate authority to exclude others. This article will offer an innovative solution to the issue of geographically-based exclusions, while calling to shift the debate from the public to the private law, with emphasis on the right to property. Adopting a pluralistic concept of property rights, the article will argue that geographic exclusion should be permitted only as long as the community holds and promotes a perception of good life that is based on the values of cooperation, solidarity, and mutual commitment, and as long as the existence of this perception requires geographic segregation. Positive answers to these questions justify, according to a pluralistic conception of property rights, regarding community members' property rights as subject to duties and privileges, aimed at realizing those values. This is why a community member's option to transfer his property rights to another is subject to the duty that this transfer will do minimum damage to the community's ability to continue to promote its perception of the good life. Establishing the geographic exclusion debate on the right to property should create a delicate balance between the rights of the individual and community interests. Once adopted, it would reduce significantly the rate of communities that are granted the authority to exclude others, and thus, allow a distinct and proportionate, and therefore, proper, geographical exclusion policy.

Note: Downloadable document is in Hebrew.

Keywords: Property Law, Segragation, Exclusion, Communities

Suggested Citation

Stern, Shai, הכלה והדרה במרחב הישראלי: הזכות לקניין כמפתח לפתרון סוגיית ההדרה הגיאוגרפית
(Inclusion and Exclusion in the Israeli Space: The Right to Property as a Key to Resolve Israel's Geographic Exclusion Debate) (October 1, 2013). עיוני משפט ל"ז התשע"ד
37 Tel Aviv Uni. Law Review (2013), Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2700097

Shai Stern (Contact Author)

Bar-Ilan University - Faculty of Law ( email )

Faculty of Law
Ramat Gan, 52900
Israel

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
51
Abstract Views
542
rank
457,971
PlumX Metrics