חרדים לקהילה
(Adhere to Their Community)

מחקרי משפט
Bar Ilan University Law Review

37 Pages Posted: 7 Dec 2015

See all articles by Shai Stern

Shai Stern

Bar-Ilan University - Faculty of Law

Date Written: December 7, 2014

Abstract

תקציר בעברית: המאמר מאתגר את המדיניות המשמשת מדינות ליברליות בהתמודדות עם קהילות שאינן ליברליות. במרכזו של המאמר מודל מעשי, המשנה את מערך הכוחות הנוהג במשולש היחסים שבין המדינה, הקהילה והיחיד שינוי ניכר. מודל זה קורא לשינוי נקודת המבט בשאלת התערבותה של המדינה בפעילותן של קהילות, תוך העתקת מרכז הכובד מן המישור האתי ערכי - למישור המבני. המודל מבוסס על הנחה, שלפיה מדינה ליברלית מחויבת לאפשר לאזרחיה לחיות בחברה פלורליסטית, המכשירה מגוון של תפיסות טוב השונות במהותן. חובה פלורליסטית זו של המדינה מצריכה אותה להכשיר גם תפיסות טוב הנתפסות בעיני קבוצת הרוב ( או בעיני מנהיגיה) כשגויות לחלוטין. ואולם חובה זו אינה בלתי מוגבלת. המודל המעשי שאני מבקש לפתח במחקר - המוצע מציע שתי מגבלות על חובתה הפלורליסטית של המדינה הליברלית. המגבלה הראשונה תואמת את עקרון הנזק שהציג ג'ון סטיוארט מיל, ולפיו פעילותו של אדם )או קהילה( במרחב הליברלי צריכה להיות מוגבלת רק ככל שהוא גורם נזק לאחרים. במובן זה על המדינה למנוע את החצנתן של נורמות פנים קהילתיות אל המרחב החיצוני לקהילה. המגבלה השנייה, שהיא עיקרו - של המודל המוצע במחקר זה, מטילה חובה על קהילות המבקשות לקבל לגיטימציה לפעילותן לפתוח את שעריהן ולאפשר לחבריהן להשתייך בו זמנית לקהילות נוספות (ובכללן קהילות - הפועלות על פי מערכי נורמות שונים מהנהוגים בקהילה). מגבלה זו, המבוססת על השינויים המהותיים שחלו בתפקידה של הקהילה במהלך המאה האחרונה, קוראת לעדכון השיח על אודות משולש היחסים שבין המדינה, הקהילה והיחיד. חשיבותו של המודל המוצע אינה נעצרת בתרומתו התאורטית, אלא היא נעוצה אולי יותר מכול ביכולתו לשמש אמצעי מעשי בקביעת – – מדיניות עבור פעילות המדינה הליברלית בעת הנוכחית.

English Abstract: Ever since its establishment, the State of Israel, like most liberal states, has had to deal with communities that are guided by non-liberal norms. The most prominent example of this is the relationship between the state and the ultra-Orthodox (Haredi) community, a relationship that is characterized by duality. On the one hand, the state has recognized the right of the Ultra-Orthodox community to close itself off, both geographically and culturally, while on the other hand, the state and its institutions do not shy away from demanding that the Ultra-Orthodox community complies with certain liberal demands, even when that compliance creates a conflict of values within the community.

This article challenges the State of Israel's policy on the ultra-Orthodox community and proposes a practical model that would shift the balance of power within the triangular relationship between the state, the community, and the individual. It calls for a change in approach to the question of state intervention in community activity and for a shift of focus from the ethical-values dimension to the structural dimension. This change would sharpen the obligation of the liberal state to enable its citizens to live in a pluralistic society that allows diverse and fundamentally different conceptions of good. The model places practical limitations on this obligation, and seeks to create an appropriate balance between the state’s liberal character and its pluralistic obligation to its citizens. It thus enables the creation of a policy for state intervention that is better suited to the government’s relationship with the Ultra-Orthodox community.

Note: Downloadable document is in Hebrew.

Keywords: Pluralism, Religion, Ultra-Orthodox, Communities, Haredi, Law and Society

Suggested Citation

Stern, Shai, חרדים לקהילה
(Adhere to Their Community) (December 7, 2014). מחקרי משפט
Bar Ilan University Law Review, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2700129

Shai Stern (Contact Author)

Bar-Ilan University - Faculty of Law ( email )

Faculty of Law
Ramat Gan, 52900
Israel

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
192
Abstract Views
1,291
rank
189,025
PlumX Metrics