הרפורמה המוצעת לעבירות ההמתה במשפט הישראלי לאור עקרון האשמה

משפטים על אתר ה' תשע"ג

21 Pages Posted: 20 Jan 2016

See all articles by Miriam Gur-Arye

Miriam Gur-Arye

Hebrew University of Jerusalem - Faculty of Law

Date Written: January 1, 2003

Abstract

עבירות ההמתה המוצעות במסגרת הרפורמה הכוללת לעבירות רשימה זו בוחנת הא האשמה. הטענה המרכזית ברשימה מכוונת נגד ההמתה במשפטנו תואמות את עקרו ההנחה שביסוד הרפורמה המוצעת לפיה יסוד נפשי של אדישות קרוב בחומרתו ליסוד נפשי של כוונה ושונה משמעותית מיסוד נפשי של קלות דעת; הנחה שביסוד ההצעה לחוקק עבירת רצח בסיסית המותנית ביסוד נפשי של כוונה או של אדישות. הרשימה א הדעת: ג קל האדיש לבי בי להבחי טוענת כי כשמדובר באחריות פלילית אי , יש לאדיש מניע עונשי חזק מבחינה ערכית היה ה"אדיש" שווה נפש כלפי חיי אד לו לקוות כי התוצאה לא להתרחשות התוצאה הקטלנית, מניע הגור שלא לגרו בסטיגמה של רוצח). לאור זאת לשאת בעונש החמור (או א שלא יצטר תתרחש כ מציעה הרשימה להגביל את עבירת הרצח הבסיסית ביסוד נפשי של כוונה, ולשמר בצדה עבירת הריגה בסיסית שתהא מותנית ביסוד נפשי של פזיזות על שתי צורותיה – ג אדישות וקלות דעת.

של צורות מוחמרות לעבירת הרצח הבסיסית כמוצע תומכת הרשימה בקביעת בנוס של רצח הצדקה לייחס אשמה מוגברת במקרי טוענת כי אי במסגרת הרפורמה, א של רצח על רקע חילול כבוד המשפחה, הכלולי או במקרי סיפוק יצר המי לש אלה ראוי שייכללו במסגרת העבירה המוצעת של רצח בנסיבות מחמירות. מקרי לעבירת בעבירת הרצח הבסיסית. מנגד, הרשימה הציעה לקבוע צורות מוחמרות ג גר הנאש שבה ההריגה בפזיזות שיאפשרו הרשעה בעבירת הרצח הבסיסית במקרי כשהוא צופה את האפשרות בכוונה חבלה גופנית חמורה שהסתיימה במות הקרב ביצוע בפזיזות במהל של מוות שנגר במקרי במוות, וכ שהחבלה עלולה להסתיים בעבירה אחרת.

Note: Downloadable document is in Hebrew.

Keywords: עבירות המתה, אשמה, רפורמה משפט ישראלי

Suggested Citation

Gur Arye, Miriam, הרפורמה המוצעת לעבירות ההמתה במשפט הישראלי לאור עקרון האשמה (January 1, 2003). משפטים על אתר ה' תשע"ג, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2718223

Miriam Gur Arye (Contact Author)

Hebrew University of Jerusalem - Faculty of Law ( email )

Mount Scopus
Mount Scopus, IL 91905
Israel

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
37
Abstract Views
402
PlumX Metrics