Νέες ρωγμές στην Γερμανική ηγεμονία (New Rifts in the German Hegemony)

23 Pages Posted: 7 Feb 2016

See all articles by Emmanouil Mavrozacharakis

Emmanouil Mavrozacharakis

University of Crete - Centre for Human Rights (KEADIK), Students

Date Written: February 7, 2016

Abstract

Greek Abstract: Η προσφυγική κρίση που ενέσκηψε ως αποτέλεσμα πολιτικοοικονομικής αστάθειας ιδίως στις χώρες της Μέσης Ανατολής δεν αποτέλεσε μόνο εστία αντιπαράθεσης μεταξύ των ανεπτυγμένων δυτικών κρατών, αλλά αποτέλεσε παράλληλα κατάλληλη αφορμή για την πολιτική αναπροσαρμογή και μετάθεση στόχων ηγεμονικών κρατών όπως η Γερμανία. Άλλωστε τα πεδία αντιπαράθεσης και συγκρούσεων στην Ευρώπη είναι ποικίλα και συμπεριλαμβάνουν τον τομέα της διαχείρισης της οικονομικής κρίσης ο οποίος αποτέλεσε το εφαλτήριο αμφισβήτησης της γερμανικής ηγεμονίας. Εν μέσω της αναπροσαρμογής επομένως η Γερμανία επιχειρεί να αναχαιτίσει αντίρροπες τάσεις που αμφισβητούν τον εν δυνάμει κυριαρχικό της ρόλο στην Ευρώπη καθώς και να μειώσει το πεδίο δράσης αντίστοιχων συνασπισμών κρατών, όπως διαμορφώνονται μέσα από την αντίθεση των γερμανικών θέσεων με τα συμφέροντα των χωρών του Νότου. Η πολιτική αντιμετώπισης της κρίσης οδήγησε σε όλη σχεδόν την ΕΕ σε μια πολιτική ριζοσπαστικοποίηση που σε τελική ανάλυση έχει ως παράλληλη συνέπεια την ενδυνάμωση οπισθοδρομικών διαδικασιών και αυτοδιαλυτικών τάσεων όπως για παράδειγμα την ενδυνάμωση του εθνικού κράτους. Η ακολουθούμενη πολιτική κατά της κρίσης οδηγεί τις κυβερνήσεις που την ακολουθούν στην έκπτωση ή στην πτώση από την εξουσία. Κατά συνέπεια η Γερμανία χάνει ολοένα και περισσότερους συμμάχους στην Ευρώπη. Αυτό διαφαίνεται καθαρά και στις τελευταίες συνόδους κορυφής. Ωστόσο οι αντιστάσεις δεν προέρχονται μόνο από τον Νότο αλλά και από την Ανατολή. Οι αντιστάσεις που εγείρουν τα τέως κομμουνιστικά κράτη της ανατολικής Ευρώπης σε σχέση με το προσφυγικό οδηγούν πολλούς αναλυτές στο σημείο να κάνουν λόγο για ένα κοινωνικό, πολιτικό και πολιτισμικό ρήγμα μεταξύ ανατολικής και δυτικής Ευρώπης. Εν κατακλείδι διαφαίνονται στον ορίζοντα δύο ορατές τάσεις στην παρούσα φάση της ευρωπαϊκής ενοποίησης . Αφενός μια τάση εκ νέου ασύντακτης εθνικοποίησης των πολιτικών και αφετέρου μία τάση αμφισβήτησης της γερμανικής ηγεμονίας.

English Abstract: The refugee crisis which ensues as a result of political and economic instability particularly in the countries of the Middle East, not only been a controversial goal among developed Western states, but also was an appropriate occasion for policy adjustment and change of positions for hegemonic states such as Germany. After all, the controversy and conflict areas in Europe are diverse and include the area of ​​financial crisis management, which was the springboard to challenge the German hegemony. Thus Germany is trying amid the adjustment to stop opposing trends that challenge his potentially dominant role in Europe and to reduce the field of action for respective alliances , as shaped through the opposition of the German positions with those of the South. The policy responses to the crisis has led to almost all the EU into a political radicalization that ultimately has the parallel effect of strengthening backward procedures self-desolution trends such as the strengthening of the national state. The followed anti-crisis policy leads governments to follow the discount or the fall from power. Consequently, Germany loses more and more allies in Europe. This appears clearly in the last summits. The resistance To German positions and proposals is coming not only from the South but also from the East. The negative reactions that raise the former communist states of Eastern Europe in relation to refugee crisis, lead many analysts as to speak of a social, political and cultural rift between eastern and western Europe. In conclusion they are visible two major trends in the current horizon of the European integration. First a trend again of disorganized renationalization of policies and also a tendency of rejection of the German hegemony.

Suggested Citation

Mavrozacharakis, Emmanouil, Νέες ρωγμές στην Γερμανική ηγεμονία (New Rifts in the German Hegemony) (February 7, 2016). Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2728872 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2728872

Emmanouil Mavrozacharakis (Contact Author)

University of Crete - Centre for Human Rights (KEADIK), Students ( email )

Crete
Greece

Register to save articles to
your library

Register

Paper statistics

Downloads
58
Abstract Views
333
rank
371,277
PlumX Metrics