Historia Żydów na Podlasiu, czyli żyliśmy razem przez wieki: od zróżnicowania kulturowego do wielokulturowości. Oddolne techniki budowania kapitału społecznego (History of the Jews in the Podlasie Region. We Have Lived Together for Centuries: from Cultural Diversity to Multiculturalism. Bottom-up Techniques of Social Capital Building)

A. Klimczuk, Historia Żydów na Podlasiu, czyli żyliśmy razem przez wieki: od zróżnicowania kulturowego do wielokulturowości. Oddolne techniki budowania kapitału społecznego, [in:] I. Wrońska, M. Rusiłowicz (eds.), Wielokulturowe Podlasie w Unii Europejskiej, Prawo i Partnerstwo, Białystok 2012, pp.

Posted: 4 Mar 2016

Date Written: March 1, 2012

Abstract

Polish Abstract: W opracowaniu przybliżono wybrane przesłanki do podejmowania prób animowania i podtrzymywania warunków pokojowego i twórczego współżycia między różnymi narodami i grupami etnicznymi. Wskazano na pojęcia miasta zróżnicowanego kulturowo i wielokulturowego. Wskazano na pozytywne i negatywne strony tych zróżnicowania kulturowego i możliwości zarządzania nim. Przybliżono ogólnie koncepcję kapitału społecznego oraz przedstawiono listę oddolnych technik budowania jego zasobów. Techniki te nie mają charakteru listy wyczerpującej – służą raczej pobudzeniu do działania, zmiany codziennych przyzwyczajeń jednostek i grup oraz inspirowania i poszukiwania nowych rozwiązań.

English Abstract: The study presents selected reasons for attempting to animate and sustain conditions for peaceful and creative coexistence between different peoples and ethnic groups. Indicated on the notion of the city culturally diverse and multicultural. They pointed to the positive and negative sides of the cultural diversity and manageable. Approximated general concept of social capital as well as a list of bottom-up techniques to build its resources. These techniques are not an exhaustive list - are more stimulating for action, change the daily habits of individuals and groups, and to inspire and develop new solutions.

Note: Downloadable document is in Polish.

Keywords: Multiculturalism, Social Capital, Cultural Diversity, Jews in Poland, Kapitał Społeczny, Województwo Podlaskie, Żydzi, Zróżnicowanie Kulturowe, Wielokulturowość, Podlaskie

JEL Classification: Z19

Suggested Citation

Klimczuk, Andrzej, Historia Żydów na Podlasiu, czyli żyliśmy razem przez wieki: od zróżnicowania kulturowego do wielokulturowości. Oddolne techniki budowania kapitału społecznego (History of the Jews in the Podlasie Region. We Have Lived Together for Centuries: from Cultural Diversity to Multiculturalism. Bottom-up Techniques of Social Capital Building) (March 1, 2012). A. Klimczuk, Historia Żydów na Podlasiu, czyli żyliśmy razem przez wieki: od zróżnicowania kulturowego do wielokulturowości. Oddolne techniki budowania kapitału społecznego, [in:] I. Wrońska, M. Rusiłowicz (eds.), Wielokulturowe Podlasie w Unii Europejskiej, Prawo i Partnerstwo, Białystok 2012, pp. . Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2740471

Andrzej Klimczuk (Contact Author)

Warsaw School of Economics (SGH) ( email )

al. Niepodległości 162
Warsaw, Mazowieckie 02-554
Poland

HOME PAGE: http://www.sgh.waw.pl/

Here is the Coronavirus
related research on SSRN

Paper statistics

Abstract Views
144
PlumX Metrics