Learning with Elders; Human Ecology and Ethnobotany Explorations in Northern and Central Vietnam

Human Organization 75: 71-86, 2016

Posted: 7 Mar 2016 Last revised: 9 Mar 2016

See all articles by Cory Whitney

Cory Whitney

Rhine-Waal University of Applied Sciences; University of Kassel - Faculty of Organic Agricultural Sciences

Min (Meej Vaj) Vang Sin

Social Policy Ecology Research Institute

Giang Le Hong

Independent

Can Vu Van

Social Policy Ecology Research Institute

Keith Barber

University of Waikato

Lanh Thi Tran

Social Policy Ecology Research Institute

Date Written: December 5, 2014

Abstract

English Abstract: This article explores data gathered through an applied human ecology and ethnobotany study of selected elders from the Vietnamese Dao, Hmong, Kinh, Ma-Lieng, Sach, Tai, Tay, and Xinh-Mun ethnic groups. The research catalogued traditional uses and conservation practices related to biodiversity and plant use in northern and central Vietnam. The study utilized a human ecology systems theory approach developed by the indigenous and ethnic minority peoples’ networks of the Mekong region. Through ethnobotany field interviews, the study gathered traditional knowledge of plants, including twenty-eight climbers, four ferns, twenty-nine annual and two perennial herbs, twenty-four shrubs, and twenty-four trees. Plant importance was analyzed using quantitative ethnobotany indices. Model tests of plant use and conservation support a human ecology systems model approach and suggest that culture, customary law, spiritual practices, and ethnobotany are important contributors to plant conservation practices. Vietnamese Abstract: hương trình nghiên cứu ứng dụng về thực vật học dân tộc và sinh thái nhân văn đã được thực hiện với một số già làng nòng cốt từ các nhóm các dân tộc thiểu số Việt Nam gồm Dao, Mông, Kinh, Mã Liềng, Sách, Thái và Xinh Mun. Chương trình nghiên cứu này nhằm hiểu rõ hơn các cách thức sử dụng truyền thống và những thực hành bảo tồn loài của các nhóm dân tộc hướng tới đóng góp gì trong mục tiêu bảo tồn đa dạng sinh học và bảo tồn các loài thực vật ở miền Bắc Việt Nam. Nghiên cứu này đã sử dụng phương pháp tiếp cận hệ thống lý thuyết sinh thái nhân văn được phát triển và tổng hợp bởi chính mạng lưới các dân tộc thiểu số/ bản địa vùng Mekong. Thông qua các cuộc phỏng vấn thực địa về thực vật học dân tộc, nghiên cứu đã thu thập được nhiều kiến thức bản địa truyền thống về các loài thực vật, bao gồm: 28 loài cây leo, 4 loài dương xỉ, 29 loài thảo dược hàng năm và 2 loài lâu năm, 24 loài cây bụi, 24 loài cây gỗ. Tầm quan trọng thực vật đã được phân tích theo phương pháp sử dụng các chỉ số định lượng. Các kết quả thông qua kiểm tra/đánh giá bằng mô hình đã hỗ trợ cho phương pháp tiếp cận hệ thống sinh thái nhân văn và cũng chỉ ra/đề xuất rằng văn hóa, luật tục, các thực hành tâm linh và thực vật học dân tộc là những yếu tố quan trọng góp phần thúc đẩy các thực hành bảo tồn thực vật.

Keywords: human ecology, biological human ecology indigenous knowledge, conservation, quantitative ethnobotany, Vietnam, anthropology, ethnology, ethnobiology

Suggested Citation

Whitney, Cory and Vang Sin, Min (Meej Vaj) and Le Hong, Giang and Vu Van, Can and Barber, Keith and Thi Tran, Lanh, Learning with Elders; Human Ecology and Ethnobotany Explorations in Northern and Central Vietnam (December 5, 2014). Human Organization 75: 71-86, 2016 , Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2742573

Cory Whitney (Contact Author)

Rhine-Waal University of Applied Sciences ( email )

Marie-Curie str. 1
Kleve, 47533
Germany

University of Kassel - Faculty of Organic Agricultural Sciences ( email )

Nordbanhofstr. 1
Witzenhausen, 37213
Germany

Min (Meej Vaj) Vang Sin

Social Policy Ecology Research Institute ( email )

A4, Ngoc Khanh Science Village(12C)
Pham Huy Thong Street, Ba Dinh District
Hanoi
Vietnam

Giang Le Hong

Independent ( email )

Can Vu Van

Social Policy Ecology Research Institute ( email )

A4, Ngoc Khanh Science Village(12C)
Pham Huy Thong Street, Ba Dinh District
Hanoi
Vietnam

Keith Barber

University of Waikato ( email )

Te Raupapa
Private Bag 3105
Hamilton, 3240
New Zealand

Lanh Thi Tran

Social Policy Ecology Research Institute ( email )

A4, Ngoc Khanh Science Village(12C)
Pham Huy Thong Street, Ba Dinh District
Hanoi
Vietnam

Here is the Coronavirus
related research on SSRN

Paper statistics

Abstract Views
357
PlumX Metrics