המינהליזציה של המשפט החוקתי
(The Administrization of Constitutional Law)

2016 ,עיוני משפט לז
37 Tel Aviv Univ. L. Rev. 713, 2016

45 Pages Posted: 24 Mar 2016 Last revised: 5 Jul 2016

See all articles by Iddo Porat

Iddo Porat

College of Law and Business - Ramat Gan Law School

Date Written: March 24, 2016

Abstract

תקציר בעברית: המאמר מבקש להציג את השינויים שחלו בעשורים האחרונים במשפט החוקתי במדינות רבות בעולם, ובכלל זה בישראל, כאימוץ ההיגיון של המשפט המנהלי אל תוך המשפט החוקתי, כלומר, כמנהליזציה של המשפט החוקתי. שינויים אלה — אשר החלו להתרחש באירופה לאחר מלחמת העולם השנייה והתפשטו משם למדינות רבות בעולם אך לא לארצות הברית — כוללים, בין היתר, טשטוש של ההבחנה בין זכויות לאינטרסים; ירידה בחשיבות טקסט; ועלייה בחשיבותם של "מבחני הצדקה", ובראשם מבחני איזון ומידתיות. מאפיינים אלה הם גם בין מאפייניו של המשפט המנהלי, שעוסק באינטרסים ובזכויות גם יחד, שמבוסס לרוב על פסיקה ולא על טקסט, ואשר מתמקד בהצדקת הפעולה המנהלית על־פי מבחני איזון ומידתיות. המאמר מציע גם הסבר היסטורי להתפתחות זו, שלפיו היא נובעת מן העובדה שבמדינות אירופה, כמו־גם בישראל, התפתח שיח הזכויות המשפטי ראשית בתוך המשפט המנהלי, וזה טבע בו את חותמו. לבסוף, המאמר מציע החלה של התֵזה על המשפט בישראל, שבו לא רק ההיגיון של המשפט המנהלי אומץ אל תוך המשפט החוקתי, אלא אף המערך המוסדי שלו, וזאת מכיוון שבמעבר מביקורת המִנהל לביקורת החקיקה הראשית לא נוצר מערך מוסדי חדש.

English Abstract: The article suggests a new perspective on the radical changes in recent decades in the constitutional law of many countries, including Israel; it suggests viewing them as an adoption of the logic of administrative law into constitutional law – the administirzation of constitutional law. These changes, that began in Europe after WWII and spread to many other countries worldwide, not including the US, include the blurring of the distinction between rights and interests, the reduction in the importance of constitutional text, and the increase in the importance of "justification" tests, in particular, balancing and proportionality. These traits are also among the distinctive traits of administrative law, for which the distinction between rights and interests is not key, text is not essential, and balancing and proportionality tests for the justification of administrative action are central. The article suggests also a historical explanation for this process, according to which it is the result of the fact that in Europe (but not in the US) rights discourse was developed first in administrative law, which imprinted in it its own logic. The article then applies this historical thesis to Israel in which not only the logic but also the institutional apparatus of administrative law was incorporated into constitutional law, as Israel has morphed from an administrative to a constitutional model without any change in its legal institutions.

Note: Downloadable document is in Hebrew.

Keywords: משפט חוקתי, משפט מנהלי, מידתיות, פרשנות

JEL Classification: k10

Suggested Citation

Porat, Iddo, המינהליזציה של המשפט החוקתי
(The Administrization of Constitutional Law) (March 24, 2016). 2016 ,עיוני משפט לז
37 Tel Aviv Univ. L. Rev. 713, 2016 . Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2754112

Iddo Porat (Contact Author)

College of Law and Business - Ramat Gan Law School ( email )

26 Ben-Gurion St.
Ramat Gan, 52275
Israel

Here is the Coronavirus
related research on SSRN

Paper statistics

Downloads
51
Abstract Views
383
rank
414,537
PlumX Metrics