Μία κριτική αποτίμηση της σύγκρουσης των πολιτισμών: Samuel Huntigton: The Clash of Civilizations. Foreign Affairs, Summer 1993, S. 22-47 (A Critical Assessment of the 'Clash of Civilizations': Samuel Huntigton: The Clash of Civilizations. Foreign Affairs, Summer 1993, S. 22-47)

42 Pages Posted: 6 Apr 2016

See all articles by Emmanouil Mavrozacharakis

Emmanouil Mavrozacharakis

University of Crete - Centre for Human Rights (KEADIK), Students

Date Written: April 5, 2007

Abstract

Greek Abstract: Η κεντρική υπόθεση εργασίας του Samuel Huntington στο άρθρο του για την σύγκρουση των πολιτισμών είναι ότι η θεμελιώδης πηγή συγκρούσεων στην νέα τάξη πραγμάτων δεν θα είναι πρωτίστως μεταξύ εθνικών κρατών όπως ήταν πριν την Γαλλική Επανάσταση έως τα τέλη του πρώτου παγκοσμίου πολέμου, ούτε ιδεολογικής ή οικονομικής φύσεως όπως μετά τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο έως την πτώση του τείχους του Βερολίνου, αλλά θα έχουν ως κυρίαρχο πυρήνα την πολιτισμική ταυτότητα. Όπως αναφέρει ο Huntigton στο άρθρο του, ανέλυσε τον κίνδυνο πολλαπλασιασμού και εξάπλωσης των συγκρούσεων διαφορετικών πολιτισμών ανά τον κόσμο , πού οφείλονται σε συγκρούσεις εθνοτικής , φυλετικής και θρησκευτικής φύσης.. (και θεώρησε) εν προκειμένω μία σύγκρουση του μουσουλμανικού με τον χριστιανικό κόσμο ως την πιο πιθανή μορφή σύγκρουσης.

English Abstract: The central Work- hypothesis of Samuel Huntington's article on the clash of civilizations is that the fundamental source of conflict in the new order is not primarily between nation states as it was before the French Revolution to the end of the First World War, nor ideological or economic nature such as after the first world war to the fall of the Berlin wall, but will have the dominant core of cultural identity. As Huntington notes in his article, he analyzed the risk of proliferation and spread of conflict of different cultures around the world, where they are due to ethnic conflicts, racial and religious nature (and felt) in this case a collision of the Muslim with the Christian world as the most likely form of conflict.

Note: Downloadable document is in Greek.

Suggested Citation

Mavrozacharakis, Emmanouil, Μία κριτική αποτίμηση της σύγκρουσης των πολιτισμών: Samuel Huntigton: The Clash of Civilizations. Foreign Affairs, Summer 1993, S. 22-47 (A Critical Assessment of the 'Clash of Civilizations': Samuel Huntigton: The Clash of Civilizations. Foreign Affairs, Summer 1993, S. 22-47) (April 5, 2007). Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2759207 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2759207

Emmanouil Mavrozacharakis (Contact Author)

University of Crete - Centre for Human Rights (KEADIK), Students ( email )

Crete
Greece

Register to save articles to
your library

Register

Paper statistics

Downloads
78
Abstract Views
422
rank
318,885
PlumX Metrics