Ο κίνδυνος της αυταρχικής διολίσθησης και Η επαναφορά της Δημοκρατίας (The risk of authoritarian drift and the return of Democracy)

21 Pages Posted: 7 Apr 2016

See all articles by Emmanouil Mavrozacharakis

Emmanouil Mavrozacharakis

University of Crete - Centre for Human Rights (KEADIK), Students

Date Written: April 5, 2014

Abstract

Greek Abstract: Πολλοί έγκριτοι στοχαστές με προεξάρχοντα τον Colin Crouch αποδοκιμάζουν τους μεγάλους κινδύνους που επιφυλάσσει η οικονομική κρίση για την Δημοκρατία και διατείνονται ότι στην Ευρώπη έχουν παρεισφρήσει ασυγκράτητες τάσεις μετασχηματισμού του δόκιμου δημοκρατικού πολιτεύματος, σε ένα καθεστώς Μεταδημοκρατίας Σε όλη την Ευρώπη, έχουμε να κάνουμε τώρα με μια σημαντική μετατόπιση της ισχύος σε βάρος των παραδοσιακών θεσμών της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας. Οι χρηματοπιστωτικές αγορές έχουν αυτονομηθεί, επειδή η πολιτική δεν παίζει τον κρίσιμο ρόλο που όφειλε να παίξει. Συνεπεία τούτου ακυρώνεται ο συμβιβασμός μεταξύ «κεφαλαίου και εργασίας» αλλά και μεταξύ «δημοκρατίας και ολοκληρωτισμού» που θεσμοθετήθηκε κατά την μεταπολεμική περίοδο, ο οποίος είχε ήδη αμφισβητηθεί κατά την διάρκεια της ’70, όταν ο άκρατος φιλελευθερισμός επέστεψε θριαμβευτικά. Η μόνη απάντηση που υπάρχει στο φαινόμενο της μεταδημοκρατίας είναι να βοηθήσουμε τη δημοκρατία να επιστρέψει θέση πρυτανείας που της αρμόζει. Επειδή πλέον έχουν προκύψει μορφές οικονομικής δραστηριότητας που κανείς δεν μπορεί να ελέγξει , υπάρχει η ανάγκη τιθάσευσης των αγορών σε ένα πλαίσιο δημοκρατικής κανονικότητας και νομιμότητας. Η εξουσία των χρηματοπιστωτικών παραγόντων της αγοράς πρέπει να περιοριστεί, μεταξύ άλλων για να αποφευχθούν στο μέλλον σοβαρές κρίσεις όπως αυτήν που περνάμε σήμερα. Αυτό σημάνει ότι πρέπει να ενισχυθούν τα δημοκρατικά δικαιώματα συμμετοχής, ελέγχου και έκφρασης σε όλα τα επίπεδα της οικονομικής δραστηριότητας. Πρόκειται για τη συμμετοχή της πολιτικής, αλλά και για την ενισχυμένη συμμετοχή των εργαζομένων και των συνδικάτων σε οικονομικές αποφάσεις - είτε στο πλαίσιο των πολυεθνικών εταιρειών είτε μέσα από τη στοχευμένη προώθηση ορισμένων βιομηχανιών και υπηρεσιών. Σε ένα τέτοιο συγκείμενο το αίτημα της οικονομικής δημοκρατίας στην Ευρώπη, , διεκδικεί την πολιτική εμβάθυνση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης αλλά μόνο σε συνδυασμό με έναν θεμελιώδη εκδημοκρατισμό της πολιτικής και οικονομικής διακυβέρνησης.

English Abstract: Many eminent thinkers led by Colin Crouch disapprove of the great dangers reserving economic crisis for democracy and argue that in Europe have crept rampant trends transforming the probationary democratic regime, in a regime of Metademocracy. According this thesis across Europe, we are dealing now with a significant shift in power at the expense of traditional institutions of representative democracy and in favor of financial markets, which seem to have become autonomous. This is the case, because politics does not play the crucial role it should play. Thus largely canceling the postwar compromise between "capital and labor" and between "democracy and totalitarianism," which already has been challenged during the '70s, when the ultra-liberalism rises up. The only answer to the phenomenon of post-democracy is to help democracy to return back in his dominant position . Because most derived new forms of economic activity nobody can control, there is a need for harnessing markets in a context of democratic legality and regularity.The power of financial market players should be limited, inter alia, to avoid future serious crises like the one we are going through today. This will mean that we must strengthen the democratic rights of participation, expression and control at all levels of economic activity. It is the participation of policy, but also for the enhanced participation of workers and trade unions in economic decisions - either as part of multinational companies either through targeted promotion of certain industries and services. In this context the claim of economic democracy in Europe suggests a fundamental democratization of political and economic governance in combination with the deepening European integration.

Note: Downloadable document is in Greek.

Suggested Citation

Mavrozacharakis, Emmanouil, Ο κίνδυνος της αυταρχικής διολίσθησης και Η επαναφορά της Δημοκρατίας (The risk of authoritarian drift and the return of Democracy) (April 5, 2014). Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2759281 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2759281

Emmanouil Mavrozacharakis (Contact Author)

University of Crete - Centre for Human Rights (KEADIK), Students ( email )

Crete
Greece

Register to save articles to
your library

Register

Paper statistics

Downloads
36
Abstract Views
217
PlumX Metrics