ביקורת שיפוטית תוכנית וביקורת שיפוטית הליכית: הילכו שניים יחדיו? לקראת מודל סמי-פרוצדורלי בישראל
(Procedural Review and Substantive Review: Can the Two Be Combined? Towards a Semi-procedural Model in Israel)

ספר דורית ביניש (קרן אזולאי, איתי בר-סימן-טוב, אהרן ברק ושחר ליפשיץ, עורכים)

45 Pages Posted: 5 May 2016 Last revised: 24 Jun 2016

Date Written: May 4, 2016

Abstract

תקציר בעברית: מאמר זה מציע לפתח מודל "סמי-פרוצדורלי" של ביקורת שיפוטית, אשר משלב יחד ביקורת שיפוטית סובסטנטיבית על חוקתיות תוכנו של החוק וביקורת שיפוטית פרוצדורלית על הליך חקיקתו. המאמר מרים חמש תרומות מרכזיות לפיתוח החשיבה על המודלים של ביקורת שיפוטית. ראשית, המאמר מפתח את ההבנה המושגית והתאורטית של המודל הסמי-פרוצדורלי וההבדלים בינו לבין ביקורת שיפוטית סובסטנטיבית וביקורת שיפוטית פרוצדורלית. שנית, המאמר מנתח את התפתחותו של המודל הסמי-פרוצדורלי בעולם. שלישית, המאמר חושף את יחסה האמביוולינטי של הפסיקה הישראלית ביחס למודל זה. רביעית, המאמר מפתח את הטיעון הנורמטיבי בעד המודל הסמי-פרוצדורלי ובדבר היחסים הראויים בין מודל זה לבין המודלים האחרים. חמשית, המאמר מפתח את המודל הסמי-פרוצדורלי ומשרטט קווים מנחים לעיצובו (תוך פיתוח דוקטרינה של מידתיות הליכית) וכן עקרונות ראויים להפעלתו.

English Abstract: This article argues for the development of a semi-procedural model of judicial review in Israel. The semi-procedural model merges substantive judicial review, in which courts examine the constitutionality of the law’s content, and procedural judicial review, in which courts examine the law’s enactment process.

The article makes five main contributions to the study of judicial review models. First, the article develops the conceptual and theoretical understanding of the semi-procedural model and its differences from the two other models of judicial review. Second, the article analyzes the development of the semi-procedural model around the world. Third, the article reveals the ambivalent attitude toward this model in the Israeli case-law. Fourth, the article develops the normative argument for the semi-procedural model in Israel and its proper relationship with the two other models. Finally, the article develops the semi-procedural model, charting guidelines for its design (including developing a procedural proportionality doctrine) as well as principles for its proper employment.

Note: Downloadable document is in Hebrew.

Keywords: מודלים של ביקורת שיפוטית; ביקורת שיפוטית סובסטנטיבית; ביקורת שיפוטית פרוצדורלית; ביקורת שיפוטית על הליך החקיקה; ביקורת שיפוטית סמי-פרוצדורלית; הליך חקיקה נאות; בית המשפט העליון; בנק המזרחי; מגדלי העופות; דיאלוג חוקתי; עקרון החוקיות ההליכי; מידתיות הליכית

Suggested Citation

Bar-Siman-Tov, Ittai, ביקורת שיפוטית תוכנית וביקורת שיפוטית הליכית: הילכו שניים יחדיו? לקראת מודל סמי-פרוצדורלי בישראל
(Procedural Review and Substantive Review: Can the Two Be Combined? Towards a Semi-procedural Model in Israel) (May 4, 2016). ספר דורית ביניש (קרן אזולאי, איתי בר-סימן-טוב, אהרן ברק ושחר ליפשיץ, עורכים). Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2775410

Ittai Bar-Siman-Tov (Contact Author)

Bar-Ilan University Law Faculty ( email )

Faculty of Law
Ramat Gan, 52900
Israel
972-3-7387071 (Phone)
972-3-7384096 (Fax)

HOME PAGE: http://law.biu.ac.il/en/node/1726#tabs-tabset-1

Here is the Coronavirus
related research on SSRN

Paper statistics

Downloads
200
Abstract Views
944
rank
157,644
PlumX Metrics