משמעות ההשאלה או ההפקדה של יצירות אומנות וקניינים תרבותיים בישראל לאור הקהילה היהודית בוינה נ' הארכיון המרכזי לתולדות העם היהודי
(Loans and Deposits of Artworks and Cultural Property in Israel in View of Israelitische Kultusgemeinde Wien v. The Central Archives for the History of the Jewish People)

Wealth Management Law Review 1 (2015/3) 113-145

33 Pages Posted: 16 May 2016

See all articles by Talia Einhorn

Talia Einhorn

Tel Aviv University - Faculty of Management; Hebrew University of Jerusalem - Center for the Study of Rationality

Date Written: July 15, 2015

Abstract

בעניין Israelitische Kultusgemeinde Wien נ' הארכיון המרכזי לתולדות העם היהודי ה"פ 11 04 35776, מחק בית המשפט המחוזי על הסף את תביעתה של קהילת וינה להשבת המסמכים ההסטוריים שהושאלו על ידיה לארכיון המרכזי לתולדות העם היהודי (להלן "הארכיון המרכזי"), שמקומו בירושלים, בין השנים 1952 ועד 1978. ערעורה של קהילת וינה בפני בית המשפט העליון (ע"א 9366/12) נדחה ביום 3 ביוני 2015.

על פי המתואר בפסק הדין, אין חולק שקהילת וינה, בהיותה הבעלים הבלעדי של המסמכים נשוא התביעה, השאילה את המסמכים לארכיון המרכזי ולא נתנה אותם לארכיון במתנה. ואולם, בית המשפט המחוזי, ובעקבותיו בית המשפט העליון, פסקו שמכוח הוראת סעיף 14א לחוק הארכיונים, מנהל גנזך המדינה (להלן "הגנז"), ולא בית המשפט, הוא בעל הסמכות הסופית והמכרעת על פי דין לאשר הוצאת חומר ארכיוני, כלומר חומר אשר "יש בו עניין לחקר העבר, העם, המדינה, או החברה, או שהוא קשור לזכרם או לפעולתם של אנשי שם" (סעיף 1 לחוק הארכיונים), מארכיון ציבורי. על פי פסק הדין, אין זה משנה אם החומר התקבל והוא מוחזק כדין על ידי הארכיון הציבורי אם לאו, או האם הושאל לארכיון או ניתן לו במתנה. אישור הגנז דרוש כל אימת שהחומר הארכיוני נמצא בפועל בארכיון ציבורי. מאחר שהגנז הכריע במקרה זה שאין לאשר את ההעברה, בית המשפט קיבל את דעתו. באשר לסעד ההצהרתי שנתבקש על ידי קהילת וינה, שהיא הבעלים הבלעדי של המסמכים וכי היא זכאית להשבת המסמכים, פסק בית המשפט שמאחר שהסעד ההצהרתי על הבעלות במסמכים נועד לשרת את השבת המסמכים לידי הקהילה, סעד אותו היא איננה זכאית לקבל לאור עמדת הגנז, לא תהיה תועלת במתן ההצהרה על ידי בית המשפט ומדובר בסעד אקדמי או תיאורטי בלבד שאין מקום להידרש לו (סעיף 8 לפסק הדין של בית המשפט המחוזי).

לפסק הדין של בית המשפט העליון, שהוא בבחינת תקדים מחייב, השלכות החורגות מעבר לעניין שנידון בתביעה זו והוא מחייב דיון מעמיק בהתייחסות הדין הישראלי להשאלות של יצירות אמנות וקניינים תרבותיים למוסדות תרבות בישראל, מה עוד שהגנז עצמו מציין בהכרעתו כי דין אחד להשאלה המתמדת לכל סוגי מוסדות התרבות ארכיונים, ספריות ומוזיאונים. כיום, יותר מאי פעם בעבר, מוסדות תרבות ניזונים מהשאלות של קניינים תרבותיים על ידי מוסדות תרבות אחרים, בישראל ובחו"ל, וגם על ידי אספנים פרטיים, ישראלים וזרים כאחד, המשאילים פריטים מהאוספים המשפחתיים שצברו, לעיתים במשך דורות. ההשאלות מאפשרות למוסדות התרבות להשלים את האוספים שבידיהם ולהציג בפני הציבור נושאים, שאלמלא ההשאלות לא היה ביכולתם להציגם באופן שלם. במיוחד יש חשיבות להשאלות ארוכות טווח, מפני שאלה מצדיקות את ההשקעה בהעברת הפריטים ולא פעם גם בשימורם. ואולם, המשאילים מצפים שעם תום תקופת ההשאלה יושבו להם נכסיהם. פגיעה בציפיות הלגיטימיות של המשאילים עלולה לפגוע בשיתוף הפעולה עם מוסדות תרבות בעתיד. מכיוון שלציבור בישראל וגם למוסדות התרבות יש עניין רב בהשאלות אלה, חשוב שהתשתית המשפטית בישראל תאפשר את קיומו של מוסד משפטי חשוב זה.

בהערת הפסיקה יובאו עובדות המקרה (חלק 1), ההליך המשפטי בו העביר בית המשפט את העניין להכרעת הגנז (חלק 2.1), הכרעת הגנז עצמה (חלק 2.2), ופסק הדין של בית המשפט המחוזי (חלק 2.3) והעליון (חלק 2.4), ניתוח ביקורתי (חלק 3), ומסקנות (חלק 4).

Note: Downloadable document is in Hebrew.

Keywords: art law, cultural property law, loans, deposits, state archives, museums, private international law, comparative private law

JEL Classification: L82, K11, K33

Suggested Citation

Einhorn, Talia, משמעות ההשאלה או ההפקדה של יצירות אומנות וקניינים תרבותיים בישראל לאור הקהילה היהודית בוינה נ' הארכיון המרכזי לתולדות העם היהודי
(Loans and Deposits of Artworks and Cultural Property in Israel in View of Israelitische Kultusgemeinde Wien v. The Central Archives for the History of the Jewish People) (July 15, 2015). Wealth Management Law Review 1 (2015/3) 113-145, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2777007

Talia Einhorn (Contact Author)

Tel Aviv University - Faculty of Management ( email )

P.O. Box 39010
Ramat Aviv, Tel Aviv, 6139001
Israel
+972548181540 (Phone)

HOME PAGE: http://taliaeinhorn.com

Hebrew University of Jerusalem - Center for the Study of Rationality ( email )

Givat Ram
Jerusalem
Israel
+972548181540 (Phone)

HOME PAGE: http://www.taliaeinhorn.com

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
106
Abstract Views
852
Rank
473,808
PlumX Metrics