Πολιτισμική διαφορά, πολυπολιτισμικότητα και πολιτικές ένταξης στην Γερμανία (Cultural diversity, multiculturalism and integration Policies in Germany)

36 Pages Posted: 5 Jun 2016

See all articles by Emmanouil Mavrozacharakis

Emmanouil Mavrozacharakis

University of Crete - Centre for Human Rights (KEADIK), Students

Date Written: June 2, 2016

Abstract

Greek Abstract: Στην περίπτωση της Γερμανίας σημειώνεται το παράδοξο ότι ενώ η χώρα αποτελεί εδώ και μισό αιώνα στόχο πολυμορφικής μετανάστευσης, δηλαδή μετακίνησης και μόνιμης εγκατάστασης πολιτών από όλες τις περιοχές του κόσμου με διάφορα κίνητρα ( οικονομικοί μετανάστες, ομογενείς από τα κράτη τα τέως σοσιαλιστικά κράτη της ανατολικής Ευρώπης και της Ρωσίας, πρόσφυγες , υποψήφιοι πολιτικού ασύλου κλπ) έως πρόσφατα δεν είχε ευθυγραμμιστεί αναλόγως πολιτικά και νομικά με το γεγονός αυτό. Παραδόξως αυτά τα χαρακτηριστικά «κλασσικής μεταναστευτικής χώρας», δεν οδήγησαν την Γερμανία σε αντίστοιχες πολιτικές διαχείρισης. Η Γερμανία κατατάσσεται βάση των πολιτικών ένταξης που ακολούθησε και βάση του έως πρόσφατα ισχύοντος δικαίου για την παραχώρηση της γερμανικής ιθαγένειας ως « εθνικό μοντέλο» , ως «χώρα του προσωρινού μετανάστη-εργαζομένου» ή ως πρότυπο διαφοροποιημένου αποκλεισμού.

English Abstract: In the case of Germany, noted the paradox that while the country is for half a century target of polymorphic migration, ie movement and permanent civil establishment from all regions of the world with various incentives (economic migrants, expats from the states former socialist states of Eastern Europe and Russia, refugees, asylum applicants, etc.) until recently had aligned accordingly politically and legally with this. Surprisingly these features' of a classical immigration country "did not lead Germany to corresponding management policies. Germany ranks on the basis of integration policies followed as a "national model", as a "country of temporary migrant-worker" or as a Model of differentiated exclusion.

Note: Downloadable document is in Greek.

Keywords: Germany, Integration Policies, Multiculturalism, Assimillalltion, Education

Suggested Citation

Mavrozacharakis, Emmanouil, Πολιτισμική διαφορά, πολυπολιτισμικότητα και πολιτικές ένταξης στην Γερμανία (Cultural diversity, multiculturalism and integration Policies in Germany) (June 2, 2016). Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2788422 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2788422

Emmanouil Mavrozacharakis (Contact Author)

University of Crete - Centre for Human Rights (KEADIK), Students ( email )

Crete
Greece

Register to save articles to
your library

Register

Paper statistics

Downloads
166
Abstract Views
513
rank
182,999
PlumX Metrics