Η Διαχειριση της πολιτισμικής διαφοράς και διαδικασίες ένταξης στην εκπαιδευση μειονοτικων ομάδων στην Γερμανία (The Management of Cultural Difference and Processes of Integration in Education of Minority Groups in Germany)

59 Pages Posted: 5 Jun 2016

See all articles by Emmanouil Mavrozacharakis

Emmanouil Mavrozacharakis

University of Crete - Centre for Human Rights (KEADIK), Students

Date Written: June 2, 2016

Abstract

Greek Abstract: Η ένταξη αλλοδαπών μαθητών στο σύστημα υποχρεωτικής σχολικής εκπαίδευσης αποτέλεσε τομή με την γερμανική παράδοση αποκλεισμού παιδιών ξένης υπηκοότητας. Παράλληλα όμως ο τρόπος διαχείρισης των μέτρων ένταξης και η επιλεκτική /διαχωριστική λογική των υποστηρικτικών μέτρων σήμανε και μία συνέχεια της παράδοσης του αποκλεισμού. Οι έως σήμερα προσφερόμενες στα σχολεία υπηρεσίες στήριξης είναι παραλλαγές μέτρων που εφαρμόστηκαν στην Γερμανία για πολιτικά αναγνωρισμένες εσωτερικές κρατικές μειονότητες είδη από τις απαρχές του 20ου αιώνα. Τα μέτρα αυτά δεν αποσκοπούσαν στη διατήρηση ή προώθηση πολιτισμικής πολυμορφίας, αλλά στην γλωσσική-πολιτισμική αφομοίωση μειονοτήτων και ενίσχυση της αυτοτελούς γερμανικής εθνικής ταυτότητας.

Τα μέτρα εκπαιδευτικής πολιτικής των τελευταίων δεκαετιών για μετανάστες είναι προσκολλημένα ακόμη στην παράδοση της αφομοίωσης ή του αποκλεισμού, με διαφοροποιήσεις από κρατίδιο σε κρατίδιο και από σχολείο σε σχολείο .

English Abstract: The integration of foreign students in the compulsory school system was a cut with the German tradition of exclusion of children with foreign nationality. At the same time the administration-form of integration measures and the continuation of the selective / dividing logic of supporting measures, signaled a continuation of exclusion tradition. The hitherto offered support services to schools are variants measures implemented in Germany for political minorities recognized internal state species since the beginning of the 20th century. These measures are in Reality not intended to preserve or promote cultural diversity, but to continue the linguistic-cultural assimilation of minorities and strengthening of the independent German national identity. The educational policy of the last decades measures for immigrants is still attached to the tradition of assimilation or exclusion, with variations from state to state (Länder) and from school to school.

Note: Downloadable document is in Greek.

Keywords: Germany, Education, Integration, Assimilation

Suggested Citation

Mavrozacharakis, Emmanouil, Η Διαχειριση της πολιτισμικής διαφοράς και διαδικασίες ένταξης στην εκπαιδευση μειονοτικων ομάδων στην Γερμανία (The Management of Cultural Difference and Processes of Integration in Education of Minority Groups in Germany) (June 2, 2016). Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2788457 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2788457

Emmanouil Mavrozacharakis (Contact Author)

University of Crete - Centre for Human Rights (KEADIK), Students ( email )

Crete
Greece

Register to save articles to
your library

Register

Paper statistics

Downloads
257
Abstract Views
638
rank
118,907
PlumX Metrics