Succinte Considerații În Legătură Cu Certificatul European De Moștenitor (Brief Considerations About the European Certificate of Succession)

Proceedings of Scientific Conference "New Challenges related to EU`s Internal Security" (5th ed.), held by Doctoral Schools from Alexandru Ioan Cuza Police Academy, Bucharest, Romania, 2016

Posted: 8 Jun 2016

Date Written: June 15, 2016

Abstract

Romanian Abstract: Regulamentul 650/2012 are ca obiectiv esențial existența unui model uniform de certificat european de monstenitor cu rolul de a face dovada calității de moștenitor, legatar, puterilor conferite executorilor testamentari sau a unor administratori terți. Sunt incluse in domeniul de aplicare al Regulamentului „ toate aspectele de drept civil referitoare la patrimoniul unei persoane decedate”, drepturi și obligații din cauza de deces, fie ca e vorba de un act voluntar de transfer în temeiul unei dispoziții pentru cauză de moarte, fie de un transfer sub forma succesiunii „ ab intestat ”. Astfel sunt curpinse în Regulament problemele legate de capacitatea de a moșteni, capacitatea de a incheia acte de dispoziție pentru cauza de moarte, determinarea datei când a avut loc deschiderea moștenirii, etc. De asemenea art. 23 par. 2, lit. h din Regulamentul nr. 650/2012 arată ca legea aplicabilă succesiunii va reglementa atât regimul juridic al rezervei succesorale și alte restricții care privesc libertatea persoanei de a lăsa testament, cât și pretențiile pe care persoanele apropiate celui ce lasă moștenirea le-ar putea avea față de patrimoniul succesoral sau față de moștenitori. Sunt excluse din sfera de aplicare a Regulamentului aspectele de natură morală, administrativă sau fiscală, aspecte ce sunt reglementate și în alte Regulamente

English Abstract: Regulation 650/2012 has as a key objective existence of a uniform European certificate of heir, role to prove the quality of heir legatee powers conferred executors of wills or third-party administrators.

Included in the scope of the Regulation "all aspects of civil law relating to assets of a deceased person" rights and obligations of the cause of death, be it a voluntary transfer under a disposition of property upon death, or a succession of transfer as "ab intestat".

Such issues included in the Regulation of the ability to inherit, the ability to conclude the acts disposition of property upon death, determining the date when the opening of inheritance, etc. Also Article 23 paragraph 2, letter h of Regulation number 650/2012 shows that the law will regulate both the legal succession of the reserve inheritance and other restrictions concerning freedom of the individual to leave a will and claims that people close to him who leaves inheritance might have against the estate or to heirs. Excluded from the scope of Regulation moral issues, administrative or tax issues and other issues covered in other Regulations.

Keywords: Regulament, certificat european de moștenitor, autoritate competentă, stat membru, reședința obișnuită, Regulation, European Certificate of Succession, authority competent, member state. habitual residence

Suggested Citation

Stoica, Veronica, Succinte Considerații În Legătură Cu Certificatul European De Moștenitor (Brief Considerations About the European Certificate of Succession) (June 15, 2016). Proceedings of Scientific Conference "New Challenges related to EU`s Internal Security" (5th ed.), held by Doctoral Schools from Alexandru Ioan Cuza Police Academy, Bucharest, Romania, 2016. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2790428

Veronica Stoica (Contact Author)

Independent ( email )

No Address Available

Register to save articles to
your library

Register

Paper statistics

Abstract Views
94
PlumX Metrics