Merenje performansi u lean poslovnom okruženju (Performance Measurement in Lean Business Environment)

In: Nenad Vunjak, Jelena Birovljev, Marton Sakal (eds.) Proceedings of 21st International Scientific Symposium: Strategic Management and Decision Support Systems in Strategic Management. University in Novi Sad, Faculty of Economics in Subotica, pp.1203-1211

9 Pages Posted: 17 Jun 2016

See all articles by Mirjana Todorovic

Mirjana Todorovic

University of Kragujevac - Faculty of Economics

Milan Cupic

University of Kragujevac - Faculty of Economics

Date Written: May 19, 2016

Abstract

Serbian Abstract: Ефикасност и ефективност управљања у lean пословном окружењу је непосредно одређено начином мерења перформанси, односно дизајном система мерења перформанси. Мерење перформанси, као потпроцес процеса управљања, има за циљ избор и праћење одговарајућих мера перформанси, односно праћење и оцену активности и резултата предузећа. Ефективан систем мерења перформанси у lean пословном окружењу треба да представља рефлексију основних lean принципа, да доприносе континуираним унапређењима, да обезбеди контролу дефинисаних стандарда по радним ћелијама и да мотивише и усмерава деловање на нивоу радних ћелија и токова вредности у складу са стратегијама и циљевима предузећа. Имајући у виду улогу и значај мерења перформанси, кључни проблем у lean пословном окружењу се односи на избор и дефинисање адекватних мера перформанси, те њихово међусобно повезивање и повезивање са интерним и екстерним окружењем. Отуда је предмет истраживања у овом раду идентификовање ограничења традиционалних приступа мерењу перформанси, као и анализа специфичности мерења перформанси и разматрање потенцијалних мера перформанси у lean пословном окружењу. Систем lean мера перформанси ће бити ефективан уколико успешно повеже критичне факторе успеха, циљеве и исходе радних јединица и токова вредности са циљевима и стратегијама предузећа. С тога је посебна пажња у раду посвећена сету широко прихваћених основних lean мера перформанси, који обухвата стратегијске мере перформанси, мере перформанси тока вредности и мере перформанси радних јединица. У раду су примењени методолошки поступци и технике својствени друштвеним наукама, тј. квалитативна методологија заснована на дескриптивној анализи проблема истраживања.

English Abstract: Efficiency and effectiveness of the management in lean business environment is directly determined by the approach to performance measurement, i.e. by design of the performance measurement system. Performance measurement, as a sub-process of the management process, aims at determining and monitoring performance measures, i.e. at monitoring and assessing activities and results of the company. Effective lean performance measurement system needs to reflect the principles of the lean concept, to contribute to continuous improvements, to provide control of defined standards of working cells, and to motivate and direct the operation at the level of the working cells and value stream in accordance with the company's strategies and goals. Given the role and importance of performance measurement, a key issue in lean companies is selecting and defining appropriate performance measures, and relating measures to each other and to internal and external environment. Hence, the subject of this paper is to identify the limitations of traditional approaches to the performance measurement, to analyze the characteristics of lean performance measurement and to consider potential lean performance measures. The system of lean performance measures will be effective if it successfully connects critical success factors, objectives and outcomes of the working cells and value stream with the company’s strategies and goals. Therefore, special attention is paid to the generally accepted lean performance measures, which include strategic performance measures, performance measures of value stream and performance measures of working cells. In the paper, we use the methodological procedures and techniques of the social sciences, primarily qualitative methodology based on descriptive analysis of the research problem.

Note: Downloadable document is in Serbian.

Keywords: lean concept, lean company, lean management, performance measurement, performance measures

JEL Classification: L25, M11, M40

Suggested Citation

Todorovic, Mirjana and Čupić, Milan, Merenje performansi u lean poslovnom okruženju (Performance Measurement in Lean Business Environment) (May 19, 2016). In: Nenad Vunjak, Jelena Birovljev, Marton Sakal (eds.) Proceedings of 21st International Scientific Symposium: Strategic Management and Decision Support Systems in Strategic Management. University in Novi Sad, Faculty of Economics in Subotica, pp.1203-1211. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2795567

Mirjana Todorovic

University of Kragujevac - Faculty of Economics ( email )

Djure Pucara Starog 3
Kragujevac, 34000
Serbia

Milan Čupić (Contact Author)

University of Kragujevac - Faculty of Economics ( email )

Djure Pucara Starog 3
Kragujevac, 34000
Serbia
+38134303500 (Phone)
+38134303516 (Fax)

HOME PAGE: http://www.ekfak.kg.ac.rs/en/node

Here is the Coronavirus
related research on SSRN

Paper statistics

Downloads
36
Abstract Views
1,192
PlumX Metrics