Zbrodnie Przeciwko Dziedzictwu Kulturowemu Przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym – Analiza Krytyczna (Cultural Heritage Crimes Before the International Criminal Court - Critical Analysis)

Studia Prawnicze 1 (205) 2016

30 Pages Posted: 19 Aug 2016

See all articles by Karolina Wierczynska

Karolina Wierczynska

Institute of Law Studies, Polish Academy of Sciences

Andrzej Jakubowski

Polish Academy of Sciences - Institute of Legal Studies

Date Written: June 4, 2016

Abstract

Polish Abstract: W dniu 24 marca 2016 r. MTK wydał postanowienie potwierdzające zarzuty wobec Ahmada Al Faqi Al Mahdi (Abu Touraba), domniemanego bojownika Ansar Dine, islamistycznego ugrupowania, działającego w ścisłej współpracy z liderami Al-Kaidy w Islamskim Maghrebie (AQIM) w ramach struktur represji i terroru ustanowionych przez te grupy w Timbuktu. Jest on podejrzewany o popełnienie zbrodni wojennych polegających na zamierzonym kierowaniu ataków na budynki, nie będące celami wojskowymi, przeznaczone na cele religijne, edukacyjne, artystyczne, naukowe lub charytatywne oraz pomniki historyczne w Timbuktu latem 2012 r., w myśl postanowień art. 8(2)(e)(iv) Statutu MTK (Statut Rzymski). Odwołując się do tej okoliczności sprawy, w niniejszym artykule odniesiono się do komplementarnej roli międzynarodowych trybunałów karnych w zakresie ścigania i osądzania osób odpowiedzialnych za zbrodnie przeciwko dziedzictwu kulturowemu wobec niedostatków krajowej jurysdykcji karnej. Po pierwsze, zrekonstruowano normatywne podstawy ścigania sprawców zbrodni przeciwko dziedzictwu kulturowemu. Po drugie, podjęto próbę krytycznej oceny praktyki międzynarodowych trybunałów karnych ad hoc w omawianym obszarze. W szczególności odniesiono się do kwestii, w jakim stopniu międzynarodowy status ochronny kulturowego dziedzictwa może stanowić kluczowy czynnik w ocenie i realizacji odpowiedzialności karnej sprawców (sprawy Blaškicia, Čerkeza i Strugara rozstrzygane przez Międzynarodowy Trybunał Karny dla byłej Jugosławii). Przeanalizowano również zagadnienie ciężaru takich zbrodni w sytuacjach, w których towarzyszyły one aktom ludobójstwa lub stanowiły ich element. Po trzecie, w niniejszym artykule odniesiono się do postanowień Statutu Rzymskiego dotyczących zbrodni przeciwko budynkom religijnym i historycznym obiektom. Na koniec sformułowano ogólne wnioski odnoszące się do dotychczasowego rozwoju oraz przyszłości systemu międzynarodowej odpowiedzialności karnej za zbrodnie przeciwko dziedzictwu kulturowemu.

English Abstract: On 24 March 2016 the International Criminal Court (ICC) issued a decision confirming the charges of committing war crimes by Al Ahmad Al Mahdi (Abu Tourab). He is suspected of war crimes allegedly committed in 2012, in Timbuktu (Mali), through intentionally directing attacks against buildings dedicated to religion and/or historical monuments (Article 8 (2)(e)(iv) of the Rome Statute). In fact, this is the first case to be brought before the ICC concerning the destruction of cultural property. By referring to the circumstances of the case, this article analyses the complimentary function of international criminal tribunals in the prosecuting and convicting of individuals liable for grave cultural heritage crimes vis-à-vis the shortcomings of national criminal jurisdiction. First, it reconstructs the normative foundations of prohibiting and prosecuting cultural heritage crimes. Second, it endeavours to critically assess the practice of international criminal tribunals ad hoc in dealing with the destruction of cultural property. In particular, by referring to certain cases adjudged by the ICTY, it aims to demonstrate to what extent the international protective status of a cultural heritage site may constitute a critical factor in imposing criminal responsibility on individual perpetrators (the cases of Blaškić, Čerkez and Strugar). It also analyses whether intentional attacks against cultural heritage sites, whose protection lies in the general interest of all humanity, may have an impact on the gravity of the crime and the penalty imposed for its commission. Third, the paper deals with the limited provisions of the Rome Statute and offers some general conclusions in respect to the evolving system of individual criminal responsibility for cultural heritage crimes.

Note: Downloadable document is in Polish.

Keywords: ICC, cultural heritage crimes, ICTY, IMT, Abu Tourab, zbrodnie przeciwko dziedzictwu kulturowemu

Suggested Citation

Wierczynska, Karolina and Jakubowski, Andrzej, Zbrodnie Przeciwko Dziedzictwu Kulturowemu Przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym – Analiza Krytyczna (Cultural Heritage Crimes Before the International Criminal Court - Critical Analysis) (June 4, 2016). Studia Prawnicze 1 (205) 2016, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2804533

Karolina Wierczynska (Contact Author)

Institute of Law Studies, Polish Academy of Sciences ( email )

Nowy Świat 72
Warsaw, 00-330
Poland

Andrzej Jakubowski

Polish Academy of Sciences - Institute of Legal Studies ( email )

Nowy Swiat 72
Warsaw, 00-330
Poland

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
94
Abstract Views
427
rank
320,250
PlumX Metrics