'Pornografi och mäns våld mot kvinnor' [Pornography and Men's Violence Against Women], Part 2 in Porr och prostitution: en rapport om utsatthet och efterfrågan, edited by Unizon, pp. 31-108.

With a preface by Catharine A. MacKinnon, pp. 33-34, in collaboration with Unizon. Stockholm: Unizon, 2016.

112 Pages Posted: 14 Jul 2016 Last revised: 14 Oct 2016

See all articles by Max Waltman

Max Waltman

Stockholm University, Department of Political Science

Date Written: July 11, 2016

Abstract

The English version of this paper can be found at http://ssrn.com/abstract=2846737

Swedish Abstract: Rapport om kopplingarna mellan pornografi och könsbaserat våld mot kvinnor, inklusive rättspolitiska förslag för Sverige med jämförelser med USA. Del I (s. 1-30) är skriven av Unizon (paraplyorganisation för svenska kvinnojourer m.m.) och baseras på primärdata från deras medlemsorganisationer. Del II (s. 31-108) är skriven av Max Waltman i samarbete med Unizon. De fyra kapitlen i del II baseras på Waltmans doktorsavhandling (2014) och presenterar en analytisk sammanfattning av existerande forskning som följs av rättspolitiska förslag. Genom ett problemdrivet teoretiskt angreppssätt analyseras pornografins reella skadeverkningar. Kunskap och evidens visar att dess produktion exploaterar existerande ojämställdhet och ojämlikhet bland personer som typiskt sett rekryteras från andra former av prostitution och som lider av en multipel problematik, t.ex. extrem fattigdom, sexuella övergrepp under barndomen samt ras- och könsdiskriminering som försvårar alternativa sätt att överleva. Konsumtionen är uppdelad på grundval av kön. En majoritet av unga män konsumerar ofta pornografi; kvinnor gör det sällan, såvida de inte initieras till det av andra. Efter konsumtion visar studier hur många normala män blir betydligt mer sexuellt aggressiva och i ökande utsträckning trivialiserar och främjar våld mot kvinnor. Utsatta grupper — t.ex. misshandlade, våldtagna och prostituerade kvinnor — blir som resultat mest skadade. Rapporten avslutas med ett kapitel som presenterar rättspolitiska förslag. Det analyserar deras såväl reella som imaginära hinder och potential i bemötandet av verkliga empiriska skador genom lag.

I huvudsak föreslås först börja tillämpa kopplerilagarna på produktion av pornografi då pornografer bokstavligen "främjar" och vanligtvis också "otillbörligt ekonomiskt utnyttjar" att personer har sex mot ersättning. Praxis visar att yttrandefriheten inte sätter upp hinder så länge en tillämpning av vanlig lag på brott utförda under produktionen inte direkt riktar in sig på spridning av annars yttrandefrihetsskyddat material (jfr domen mot Anna Odells konstaktion 2009 samt domar mot våldtäktsmän som systematiskt filmat övergrepp för att göra pornografi). I ytterligare led föreslås anamma lagstiftning mot spridning via liknande tillägg i den svenska grundlagen som för barnpornografi eller alkoholreklam, men baserade på en mer preciserad och snäv definition av den grafiskt sexuellt explicit underordnande, avhumaniserande och objektifierande pornografin som evidensbaserad forskning visar orsakar mer könsbaserat våld. Civilrättslig lagstiftning mot sådan könsdiskriminering rekommenderas bl.a. då studier av tillämpning av straffrättsliga pornografilagar visar på allvarliga brister alternativt frånvaro av aktivitet när initiativet inte ligger hos de drabbade -- ett angreppsätt som ej effektivt tillvaratar deras perspektiv och intressen. De senare kan företrädas av representanter med starkare incitament (t.ex. kvinnojoursorganisationer) än ointresserade, avtrubbade eller överbelastade poliser och åklagare.

English Abstract: Report in Swedish (English translation on its way) on the links between pornography and gender-based violence, including legal policy proposals for Sweden with US comparisons. Part I (pp. 1-30) is written by Unizon (Swedish women's shelter umbrella NGO) and based on primary data from their member organizations. Part II (pp. 31–108) is written by Max Waltman in collaboration with Unizon. The four chapters in part II is based on Waltman's PhD dissertation (2014), making an analytical summary of the existing research, then followed by legal policy proposals. Adopting a problem-driven theoretical approach, the reality of pornography’s harms is analyzed. Evidence shows its production exploits existing inequalities among persons typically drawn from other forms of prostitution who suffer multiple disadvantages, such as extreme poverty, childhood sexual abuse, and race and gender discrimination, making survival alternatives remote. Consumption is divided by sex. A majority of young adult men consumes pornography frequently; women rarely do, usually not unless initiated by others. After consumption, studies show many normal men become substantially more sexually aggressive and increasingly trivialize and support violence against women. Vulnerable populations — including among others battered, raped, or prostituted women — are most harmed as a result. The report concludes with a chapter outlining legal policy proposals. It analyzes their real and imagined obstacles and potential to address real empirically documented harms with law.

First, a proposal for applying existing procuring provisions on production of pornography is made since pornographers literally "promote," and typically also "improperly economically exploit" that persons have sex for remuneration. Case law shows that freedom of expression is not an obstacle, so long as an application of general law on offenses committed during production does not directly target the dissemination of otherwise constitutionally protected expressive materials (cf. conviction of Anna Odell's Art Activism 2009, and convictions of rapists who systematically filmed their offenses to make pornography). Second, a legislation against dissemination via similar amendments in the Swedish basic law as for child pornography or alcohol commercials is proposed, but based on a more precise and narrowly tailored definition of the graphic sexually explicit subordinating, and dehumanizing and objectifying pornography that evidence-based research show causes more gender-based violence. Civil rights legislation against such sex discrimination is recommended, among other things since studies of the application of criminal pornography laws show serious deficiencies or non-enforcement when the initiative does not lie among those affected — an approach that does not account effectively for their perspectives and interests. The latter can be represented by actors with stronger incentives (e.g., women’s shelter organizations) than disinterested, desensitized, or over-worked police officers and prosecutors.

Note: Downloadable document is available in Swedish.

Keywords: pornography, prostitution, violence against women, gender-based violence, gender equality, freedom of speech, feminism, sexual violence, civil rights, criminal law, procuring, human trafficking, sex purchase, pornography regulation, pornography law, judicial politics, legislative politics, Sweden

Suggested Citation

Waltman, Max, 'Pornografi och mäns våld mot kvinnor' [Pornography and Men's Violence Against Women], Part 2 in Porr och prostitution: en rapport om utsatthet och efterfrågan, edited by Unizon, pp. 31-108. (July 11, 2016). With a preface by Catharine A. MacKinnon, pp. 33-34, in collaboration with Unizon. Stockholm: Unizon, 2016., Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2808124

Max Waltman (Contact Author)

Stockholm University, Department of Political Science ( email )

Stockholm University
Stockholm, 106 91
Sweden

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
507
Abstract Views
5,774
Rank
87,037
PlumX Metrics