אקטיביזם של בעלי מניות: דיון תאורטי והשוואתי Activism of Shareholders: Theoretical and Comparative Analyses

מחקרי משפט ל, התש ע"ה –2015

56 Pages Posted: 8 Aug 2016

See all articles by Leon Yehuda Anidjar

Leon Yehuda Anidjar

Hebrew University of Jerusalem - Faculty of Law; Hebrew University of Jerusalem - Federmann School of Government and Public Policy

Date Written: December 31, 2015

Abstract

תקציר בעברית: אקטיביזם של בעלי מניות הוא תופעה שביטויה בהתערבותם של בעלי המניות בניהול ענייניה הפנימיים של החברה. התופעה נתפסת כביטוי לשימוש בכוחם של בעלי המניות כ"בעלי" החברה להשפיע על התנהלותה של החברה. תופעה זו, שקנתה לה אחיזה בדין האנגלו-אמריקני במיוחד, זכתה לדיון בישראל עם פרסומן של המלצות הוועדה לבחינת הצעדים הדרושים להגברת מעורבות הגופים המוסדיים בשוק ההון בישראל. תופעת האקטיביזם של בעלי מניות בכלל ושל משקיעים מוסדיים בפרט טרם זכתה לדיון בספרות המחקר בישראל. מאמר זה מבקש למלא את החלל. הטענה המרכזית במאמר היא שיש לנקוט משנה זהירות קודם שמאמצים בדין הישראלי הסדרים, אשר מקור השראתם העיקרי הוא הדין האנגלו-אמריקני ואשר תכליתם לאפשר לבעלי מניות להשמיע את קולם בהחלטות שונות שעל סדר יומה של החברה. הנימוק המרכזי לטענה זו נעוץ בכך, שההסדרים שנקבעו בדין האנגלו-אמריקני בעניין צמחו על רקע של בעיית נציג שונה מזו שבדין הישראלי. לפיכך להבדל שבין בעיית הנציג שבדין האנגלו-אמריקני לבעיית הנציג שבישראל השלכה מובהקת על עיצובם הראוי של ההסדרים המשפטיים, אשר תכליתם בדין הישראלי היא לעודד אקטיביזם של בעלי מניות.

English Abstract: Shareholder activism is a phenomenon manifested in the intervention of shareholders in the management of the company’s internal affairs. The phenomenon is perceived as an expression for the use of the shareholders’ power as “owners” of the company, to affect the company’s conduct. This phenomenon, which is set in the Anglo-American law in particular, has been discussed in Israel upon the publication of the recommendations of the Committee for Examining the Steps Required for Increasing the Intervention of Institutional Bodies in the Israeli Capital Market. The phenomenon of shareholder activism in general and of institutional investors in particular has not yet been discussed in research literature in Israel. This paper wishes to fill this gap. The main argument in the paper is that extra care should be taken prior to adopting arrangements into the Israeli law, which are mostly inspired by Anglo-American law, and which are intended to enable shareholder to voice their opinion on various decisions on the company’s agenda. The main reason for this argument is that the arrangements set in the Anglo-American law on the subject, have been the result of a different principal-agent problem than that in the Israeli law. Therefore, the difference between the principal-agent problem in the Anglo-American law and the principal-agent problem in the Israeli law has significant implications on the proper shaping of legal arrangements, which purpose in the Israeli law is to encourage shareholder activism.

Note: Downloadable document is in Hebrew.

Keywords: Activism of Shareholders, Amendment 20 To the Israeli Companies Law, Say on Pay

Suggested Citation

Anidjar, Leon Yehuda, אקטיביזם של בעלי מניות: דיון תאורטי והשוואתי Activism of Shareholders: Theoretical and Comparative Analyses (December 31, 2015). מחקרי משפט ל, התש ע"ה –2015 . Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2817717

Leon Yehuda Anidjar (Contact Author)

Hebrew University of Jerusalem - Faculty of Law ( email )

Mount Scopus
Mount Scopus, IL 91905
Israel

Hebrew University of Jerusalem - Federmann School of Government and Public Policy ( email )

Israel

Register to save articles to
your library

Register

Paper statistics

Downloads
143
rank
198,901
Abstract Views
708
PlumX Metrics