Ерзац науката (The Ersatz Science)

21 Pages Posted: 24 Aug 2016

See all articles by Milena Tsvetkova

Milena Tsvetkova

Sofia University St. Kliment Ohridski

Date Written: August 5, 2013

Abstract

Bulgarian Abstract: Тезата в статията е за необходимостта от засилен експертен контрол върху постъпващото съдържание в научните списания, за да бъде блокирано масовото разпространение на ненаучни текстове, квазинаучни твърдения и лъженаучни факти. Авторката дефинира ерзац науката в контекста на научните спекулации и разгръща класификация на явленията в ерзац науката – т.нар. научни престъпления, сред които специално място заемат спекулациите с авторството (в осем приложни полета) и спекулациите с цитирането. Пътищата за реагиране при ерзац научното писане са два: 1) регламентиране на мерки за пресичане на лъженаучните публикации и 2) популяризиране на признаците за разпознаване на качествените научни източници. В тази посока е оформен комплекс от 4 признака за разпознаване на качествените научни източници: 1) публикацията е в издание с импакт фактор и импакт ранг, удостоверено чрез базите данни на Thomson Reuters Web of Knowledge (бившата ISI Web of Knowledge), SCI (Science Citation Index), SSCI (Social Science Citation Index), Web of Science, Current Contents, Web of Knowledge, Google Scholar; 2) публикацията е в реферирани издания в международни научни бази данни на информационни центрове; 3) количество цитирания на публикацията – брой цитати, проследени чрез базите данни SCI, Essential Science Indicators и други; 4) публикацията е преминала през предпубликационно научно рецензиране от анонимни и независими експерти (peer reviewing).

English Abstract: The main focus of this article is the need for strict expert control over the incoming content in scientific journals to prevent dissemination of non-scientific texts, quasi-scientific claims and pseudo-scientific facts. The author defines ersatz science in the context of scientific speculations and offers a classification of existing ersatz science phenomena such as the notorious scientific crimes, among which special attention is being payed to authorship speculations (8 fields of application) and citation speculations. There are two ways to react to ersatz scientific production:1) defining strict rules to prevent pseudo-scientific publications and 2) familiarizing with the characteristics of quality scientific sources. Accordingly, the author proposes four indicators of quality scientific sources: 1) the publication is in an impact factor and impact ranking volume, certified by Thomson Reuters Web of Knowledge (former ISI Web of Knowledge), SCI (Science Citation Index), SSCI (Social Science Citation Index), Web of Science, Current Contents, Web of Knowledge, Google Scholar; 2) the publication is in refereed journals in international scientific information database centers; 3) the number of citations of the publication – exactly how many times a publication has been cited is detected by SCI, Essential Science Indicators, etc.; 4) the publication has been anonymously and independently peer reviewed.

Note: Downloadable document is in Bulgarian.

Keywords: Scientific Literacy, Ersatz Science, Pseudo-Scientific Publications, Quality Scientific Sources, Bad Publication Practices, Authorship Speculations, Citation Speculations

Suggested Citation

Tsvetkova, Milena, Ерзац науката (The Ersatz Science) (August 5, 2013). Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2820871 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2820871

Milena Tsvetkova (Contact Author)

Sofia University St. Kliment Ohridski ( email )

15, Tzar Osvoboditel Blvd.
Sofia, 1504
Bulgaria

Here is the Coronavirus
related research on SSRN

Paper statistics

Downloads
21
Abstract Views
244
PlumX Metrics