(Не)адекватност на пенсиите в България (Pension (In)Adequacy in Bulgaria)

71 Pages Posted: 17 Aug 2016 Last revised: 25 Mar 2017

Multiple version iconThere are 3 versions of this paper

Date Written: August 17, 2016

Abstract

Bulgarian Abstract: През 2000 година българската пенсионна система е прекроена по тристълбовия модел със задължителни вноски в държавното обществено осигуряване и в “допълнителното задължително пенсионно осигуряване” (ДЗПО) в универсални пенсионни фондове (УПФ).

От 1 януари 2016 г. е са в сила изменения и допълнения в Кодекса за социално осигуряване, които: позволяват отказ от ДЗПО, като изборът по презумпция остава осигуряване в УПФ и; очертават траектория на постепенни изменения на редица параметри на пенсионната система, от които зависи на размерът на пенсиите.

Изследвам перспективната теоретична норма на заместване на предпенсионен доход за лице, започнало да се осигурява през 2002 г. и пенсиониращо се през 2042 г. след 40 години осигуряване без прекъсване при три сценария: -> осигуряване върху максимален осигурителен доход; -> осигуряване върху средна работна заплата и -> осигуряване върху нарастваща работна заплата (лицето започва осигуряване върху средната работна заплата през 2002 г., а го завършва при два пъти средната работна заплата през 2041 г.)

За да оценя размера на натрупаните средства по партида в УПФ, използвам оценка на доходността на вноските по парично претегления метод. За изчисляване размера на пенсията от УПФ използвам формулата на незабавния индексиран анюитет (без гарантирани период на изплащане или право на наследяване). Целта е да се направи пенсията от УПФ съпоставима с тази от ДОО, тъй като пенсята от ДОО подлежи на ежегодно индексиране.

Резултатите са: *) Теоретичната норма на заместване варира в широки граници в зависимост от сценария: от 60 % за осигурявалите се върху максимален доход до 38 % за осигурявалите се върху нарастваща работна заплата. *) Две пенсии (от УПФ и намалена от ДОО) са по-малко от една пенсия (от ДОО в пълен размер) и при трите сценария. За осигурявалите се в УПФ, теоретичната норма на заместване на предпенсионен доход от сумата от две пенсии варира от 35 % до 54 % в зависимост от сценария. *) Поради това, презумпцията за избор за осигуряване и в УПФ, записана в КСО, уврежда интереса на осигурените като намалява пенсиите им.

Тези резултати могат да се обяснят така:

Първо, “допълнителното” задължително пенсионно осигуряване не е допълнително, а представлява частична приватизация на ДОО тъй като задължителната осигурителна вноска е еднакъв процент от осигурителния доход за всички, независимо дали се осигуряват в УПФ или не. Тези, които участват в ДЗПО, просто отклоняват част от осигурителната си вноска към УПФ.

Второ, съответно, пенсията от ДОО на осигуряващите се в УПФ се намалява пропорционално на намалената осигурителна вноска, която те правят в ДОО.

Трето, вътрешната норма на възвръщаемост (доходността) на вноските в ДОО варира около 3 % средногодишно за периода 2002-2041 г. (реална доходност), докато средногодишната реална доходност на осигурените в УПФ е под 1 % за 2002-2016 г. Осигурените получават много по-ниска доходност в УПФ, поради което не е вероятно, при разумни допускания, пенсията им от УПФ да компенсира намалението на пенсията им от ДОО.

Изчислявам и реалната доходност на осигурените в УПФ за 2016-2041 г., необходима за това пенсията от УПФ да компенсира намалението на пенсията от ДОО. Необходимата реална доходност на осигурените в УПФ е 4.4 % средногодишно. Постигането на такава доходност е невъзможно или поне невероятно, най-малкото заради инвестиционните ограничения за управление на пенсионни фондове, предписани от КСО както и поради други “вродени” и придобити пороци в управлението на пенсионни фондове.

Така две пенсии винаги ще са по-малко от една.

Завършвам с кратки препоръки, адресирани към осигурените и законодателя.

English Abstract: The Bulgarian pension system has been converted to the popular three-pillar variety in 2000 with a mandatory contributions to both, the public, pay-as-you Social Security, and the 2nd pillar funded and privately managed pension funds. As of 1.01.2016 a new legislation is in force, which: Allows opting out of the 2nd pillar pension insurance with the default still being participation in the 2nd pillar, and Charts a path of change in several parameters of the public Social Security that affect pensions, such as gradual increasing of pensionable age, social security contributions, the accrual rate etc.

I examine the prospective theoretical replacement rate for a person, retiring in 2042 with 40 years of uninterrupted contributions, under three income scenarios: contributions on the maximum insurable income; on the average wage (average earner) and on increasing wages (ending with contributions on double the average wage or “high earner”).

To estimate the amount of capital accrued in the 2nd pillar before retirement, I apply a money-weighted rate of return. To calculate the pension from the 2nd pillar I use the immediate graduated annuity due formula. This is to make 2nd pillar pensions comparable to the public pensions, which are subject to annual indexation.

The results are: The theoretical replacement rate varies widely depending on the income trajectory: from 60 % for the maximum earner to 38 % for the high earner; Two pensions (from the public and the 2nd pillar) are always less than one (from just the public pillar if the person had opted out from the 2nd pillar. The theoretical replacement rates for the participants in the 2nd pillar is reduced to 54 % to 35 % depending on the income scenario; Therefore, by making contributions to the 2nd pillar the default option, the legal framework in Bulgaria is detrimental to the insured.

These results can be accounted for by the following.

First the 2nd pillar is not supplementary but rather constitutes a partial privatization of the public pillar since the mandatory pension insurance contribution is the same whether a person is insured in the 2nd pillar or not. Those, who are insured in the 2nd pillar, split their mandatory pension insurance contribution between the two pillars.

Second, correspondingly, the public pension for those insured in 2nd pillar is reduced proportionally to their smaller contributions to the public Social Security. Third, the internal rate of return of the Social Security contributions hovers around 3 % (real average rate), while the real money-weighted rate of return of pension funds between 2002 and the end of 2016 is under 1 %. Consequently, the insured receive much lower return in the 2nd pillar and thus, the 2nd pillar pension is unlikely, under reasonable assumptions, to compensate for the reduction of the Social Security pension.

I calculate the real investor return between 2016 and 2041, required for the private pension to replace just the reduction of the public pension. This annual average real return amounts to 4.4 %. The insured are unlikely to enjoy such returns going forward, least of all because of the investment constrains imposed on pension fund portfolio management. In addition the paper points to other embedded and developed defects in pension fund management in Bulgaria that make it impossible or at least highly improbable, to achieve 4.4 % annual average real return in the future. Thus two pensions will always remain less than one.

The paper concludes with several recommendations, addressed to the insured and the legislature.

Note: Downloadable document is available in Bulgarian.

Keywords: retirement income, pension adequacy, pension pillars, annuities

JEL Classification: G23

Suggested Citation

Christoff, Lubomir, (Не)адекватност на пенсиите в България (Pension (In)Adequacy in Bulgaria) (August 17, 2016). Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2825011 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2825011

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
202
Abstract Views
3,562
rank
140,841
PlumX Metrics