​תפקיד השופט התרפויטי והתייחסותו לרעיונות מאסכולת הריאליזם המשפטי (The Role of the Therapeutic Judge and Its Reference to Ideas Derived from the Legal Realism School)

מחקרי משפט כו(2) 415 (2010)

48 Pages Posted: 18 Sep 2016

See all articles by Karni Perlman

Karni Perlman

College of Management (Israel) - School of Law

Date Written: October 4, 2010

Abstract

Hebrew Abstract: מאמר זה מציג תפקיד שיפוטי חדש הנוהג במערכת בתי המשפט בארצות הברית – תפקידו של השופט התרפויטי. התפקיד הנזכר נשען על תובנות ועל כללי התנהלות שהציעו הוגי תורת המשפט הטיפולי, והוא נוהג במובהק בבתי המשפט פותרי הבעיות. נוסף על כך, מאפיינים להתנהלות שיפוטית תרפויטית מוצעים כיום ליישום גם במערכת בתי המשפט הכללית. מאפיינים אלה עולים בקנה אחד עם המלצות נייר העמדה שפרסם ארגון השופטים האמריקני להתנהלות שיפוטית ראויה בנוגע ליישום הגינות פרוצדורלית. המאמר מציג לראשונה בספרות המשפט בישראל את תפקידו של השופט התרפויטי, את מאפייניו ואת הכישורים והמיומנויות הנדרשים למילויו הנאות. המאמר בוחן את התפקיד השיפוטי הנוהג בשיטה בראשית המאה העשרים ואחת תוך כדי התייחסות לרעיונות של אסכולת הרֵאליזם המשפטי מראשית המאה העשרים. התייחסות זו מסייעת לזרוע אור על מהותו של התפקיד התרפויטי ולמקמו על פני ציר רעיוני-היסטורי כתפקיד שיפוטי המתכתב בדרכו הייחודית עם ביקורות וספקות שהעלו הוגי שוני באסכולה הרֵאליסטית, במיוחד ג'רום פרנק, בנוגע לתפיסה הפורמליסטית של הליך השפיטה ולתפקיד השופט הנגזר ממנה. התפקיד השיפוטי התרפויטי מגלם תהליך של מעבר שהחל בשיטת המשפט בארצות הברית מהתנהלות שיפוטית אדברסרית אל התנהלות שיפוטית שיתופית עם מאפיינים פורמליסטיים פחותים, הנעשית מתוך אוריינטציה הקשרית של יחסים ועוסקת בשיח של צרכים ואינטרסים. התפקיד השיפוטי התרפויטי הוא חידוש שמן הראוי לעיין בו ולהכירו. התנהלות תרפויטית רווחת כיום בארצות משפט מקובל נוספות וסממניה מופיעים גם במשפט הישראלי. במישור הפלילי היא מביאה להורדה ניכרת בשיעורי העבריינות החוזרת ומזכה את מערכת המשפט בהבעת מידה גבוהה של אמון בציבור. הכרה בה וייבואה אל הדין הישראלי יכולים לסייע לאתגרים הניצבים כיום לפני המשפט והחברה בישראל.

English Abstract: This article presents a new judicial role prevalent in the US Court system - the role of the therapeutic judge. This role relies on the insights and rules of conduct suggested by the Therapeutic Jurisprudence scholars. This new role is particularly prevalent in the special Problem-Solving courts but it is now being proposed that certain features of therapeutic judicial conduct should also be implemented in the general court system. These features conform to the recommendations of the "White Paper" issued by the American Judges Association regarding the application of procedural fairness. For the first time in Israeli legal literature, this article presents the role of the therapeutic judge, its characteristics, and the skills and qualifications required in order to properly fulfill it.

The article examines the judicial role that adopts this method at the beginning of the 21st century, while referring to the ideas of the 20th century Legal Realism school. This approach helps shed light on the nature of the therapeutic role and its place along a conceptual-historical axis, as a judicial role that corresponds in a unique fashion with the critique and doubts that various thinkers associated with the Legal Realism school, in particular Jerome Frank, have raised in regard to the formalist approach of judicial proceedings and the judge's role derived from it.

The therapeutic judicial role is an innovation worthy of study and recognition. Therapeutic judicial conduct is now prevalent in additional Common Law countries and its characteristics may also be found in Israeli law. Where criminal law is concerned, it leads to a considerable decrease in the rates of recidivism and wins a high measure of public trust for the court system. Recognizing this approach and importing it into Israeli law can help Israeli law and Israeli society cope with the challenges they presently face.

Note: Downloadable document is in Hebrew.

Suggested Citation

Perlman, Karni, ​תפקיד השופט התרפויטי והתייחסותו לרעיונות מאסכולת הריאליזם המשפטי (The Role of the Therapeutic Judge and Its Reference to Ideas Derived from the Legal Realism School) (October 4, 2010). מחקרי משפט כו(2) 415 (2010). Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2832719

Karni Perlman (Contact Author)

College of Management (Israel) - School of Law ( email )

7 Yitzhak Rabin Blvd.
P.O. Box 25072
Rishon LeZion, 75190
Israel

Register to save articles to
your library

Register

Paper statistics

Downloads
36
Abstract Views
284
PlumX Metrics