Různé role ekonomie v tvorbě a aplikaci práva (Various Roles of Economics in Law-making and Law-application)

Jurisprudence, 2015, No. 2, pp. 16-22

7 Pages Posted: 8 Sep 2016 Last revised: 10 Sep 2016

See all articles by Jan Broulík

Jan Broulík

Amsterdam Centre for European Law and Governance

Date Written: 2015

Abstract

Czech Abstract: Ekonomie může být při tvorbě nebo aplikaci práva prospěšná třemi způsoby. První způsob – omezující se pouze na aplikaci práva – spočívá ve využití ekonomie pro zjištění skutkových skutečností relevantních pro konkrétní kauzu. Druhý způsob spočívá ve využití konceptuálního či terminologického aparátu ekonomie pro tvorbu nebo interpretaci právních norem. Třetí způsob spočívající ve zjišťování a hodnocení účinků práva na lidské jednání a zprostředkovaně na další proměnné a nachází své uplatnění jak v tvorbě, tak v aplikaci práva. Tento třetí způsob využití ekonomie označovaný jako ekonomická analýza práva je možno dále členit. Pozitivní analýza spočívá v předvídání účinku právní normy na lidské jednání. Normativní analýza nabízí kritéria, podle kterých lze hodnotit právem ovlivněné agregované lidské jednání a jeho následky. Preskriptivní analýza spočívá v nastavení právní úpravy za využití poznatků pozitivní analýzy takovým způsobem, aby byly naplňovány cíle práva.

English Abstract: Economics can be helpful in law-making and law-application in three different manners. The first manner – limited only to law-application – consists in the use of economics for ascertainment of facts relevant for a particular dispute. The second manner consists in the use of the conceptual or terminological apparatus of economics for making or interpretation of legal rules. The third manner consisting in ascertainment and evaluation of effects of law on human behaviour and, vicariously, on other variables can be utilized in both law-making and law-application. This third manner of use of economics referred to as the economic analysis of law can be further categorized. Positive analysis consists in forecasting the effect of law on human behaviour. Normative analysis suggests criteria that may be used to evaluate law-influenced aggregate human behaviour and its consequences. Prescriptive analysis consists in designing law, using the insights of positive analysis, in such a way that law achieves its goals.

Note: Downloadable document is available in Czech.

Keywords: economics, law, economic analysis of law

JEL Classification: K00

Suggested Citation

Broulík, Jan, Různé role ekonomie v tvorbě a aplikaci práva (Various Roles of Economics in Law-making and Law-application) (2015). Jurisprudence, 2015, No. 2, pp. 16-22, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2835993

Jan Broulík (Contact Author)

Amsterdam Centre for European Law and Governance ( email )

P.O.Box 1030
Amsterdam, 1000 BA
Netherlands

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
40
Abstract Views
340
PlumX Metrics