Теоретичні Та Прикладні Проблеми Суб’Єктивних Ознак Злочину Забруднення, Засмічення Та Виснаження Водних Об’Єктів (Ст. 242 КК України) (Theoretical and Applied Problems of Subjective Signs of a Crime of Pollution, Contamination and Exhaustion of Water Objects (Article 242 of the Criminal Code of Ukraine))

Juridical Science, 2016, # 9 (63), p. 26-49

24 Pages Posted: 24 Oct 2016

Date Written: July 18, 2016

Abstract

Ukrainian Abstract: У статті досліджуються теоретичні та прикладні проблеми суб’єктивних ознак злочину забруднення, засмічення та виснаження водних об’єктів, а також певне вирішення проблем суб’єкта злочину, передбаченого ст. 242 КК України. Дане дослідження має важливе значення для теорії кримінального права та правозастосовної практики, є складним і потребує подальшого дослідження. Автор досліджує різні погляди на класифікацію суб’єктів злочину, що існують в кримінально-правовій літературі, зокрема А.А. Пионтковского, В.Я. Тація, А. Писарева, В.Д. Пакутина та інших дослідників в галузі теоретико-правових питань стосовно суб’єкта злочину. У роботі досліджуються проблеми класифікації суб’єктів злочинів і з цією метою з’ясовується така термінологія, як «суб’єкт злочину», «приватна особа», «неслужбова особа», «громадяни». Розглянуті ознаки приватної, неслужбової й службо¬вої особи Стаття охоплює своїм дослідженням питання кримінальної відповідальності не тільки фізичних осіб, а й юридичних осіб за злочини передбачені ст. 242 КК України. Автор статті розкриває питання кримінальної відповідальності юридичних осіб в історичному та кримінально-правовому полі, вказуючи на необхідність такої відповідальності для юридичних осіб, зокрема, що стосується злочину, передбаченому ст. 242 КК України. В цьому контексті автор зупиняється на поглядах авторів, що виступають за необхідність кримінальної відповідальності юридичних осіб, й на поглядах тих авторів, хто виступає проти такої відповідальності та полемізує з ними. З цією метою автор проводить дослідження суб’єкта злочинного порушення правил використання водних об’єктів. На підставі комплексного дослідження піднятої у статті проблеми стосовно суб’єкта злочину і, зокрема, передбаченого ст. 242 КК України, автор пропонує своє визначення суб’єкта означеного злочину. Далі, автор статті переходить до з’ясування суб’єктивної сторони злочину забруднення, засмічення та виснаження водних об’єктів, звертаючись до загальновизнаного положення щодо цього питання. Автор вдається до методологічного і теоретичного вивчення ознак суб’єктивної сторони злочину, зокрема суб’єктивних ознак злочину забруднення, засмічення та виснаження водних об’єктів та досліджує різні погляди на задекларовану проблему, зокрема злочину, передбаченого ст. 242 КК України. На підставі проведеного дослідження автор статті висловлює свою думку з цього питання. Ключові слова: суб’єктивні ознаки, суб’єкт злочину, класифікація суб’єктів, фізична особа, юридична особа, суб’єктивна сторона, мотив, вина, методологія, теоретичні проблеми

English Abstract: The article examines theoretical and applied problems of subjective signs of a crime of pollution, contamination and exhaustion of water objects.

The author researches different points of view on classification of subjects of a crime, which exist in criminal law literature (A.A.Piontkovskii, V.Ya.Tatsii, A.Pysarev, V.D.Pakutin, and other scientists in the field of theoretical matters of a subject of a crime). In order to research the matter of classification of subjects of a crime the author analyzes terms ‘subject of a crime’, ‘private individual’, ‘public individual’, ‘nonpublic individual’, and ‘citizens’. Features of a private, nonpublic, and public person are determined.

Matters of criminal liability of legal entities for crimes under the article 242 of the Criminal Code of Ukraine are researched as well. The author investigates the matter of criminal liability of legal entities in retrospective, and proves its necessity in particular regarding crimes under the article 242 of the Criminal Code of Ukraine. With this background the author studies arguments of supporters and detractors of criminal liability of legal entities. The subject of crime of criminal infraction of rules for water objects usage is researched. On the grounds of a complex research of a subject of crime under the article 242 of the Criminal Code of Ukraine, the author suggests his own definition of a subject of a mentioned crime.

Next the author determines the subjective side of a crime of pollution, contamination and exhaustion of water objects basing on the recognized thesis on the topic. Signs of a subjective side of a crime of pollution, contamination and exhaustion of water objects are researched by means of methodological and theoretical analyze. Different points of view on this matter are researched. On the grounds of the research the author suggests his conclusions on the topic.

Note: Downloadable document is in Ukrainian.

Keywords: Subjective Symptoms, Subject of Crime, Classification of Subjects, Natural Person, Legal Entity, Subjective Side, Motive, Means Rea

Suggested Citation

Matviуchuk, Valerij, Теоретичні Та Прикладні Проблеми Суб’Єктивних Ознак Злочину Забруднення, Засмічення Та Виснаження Водних Об’Єктів (Ст. 242 КК України) (Theoretical and Applied Problems of Subjective Signs of a Crime of Pollution, Contamination and Exhaustion of Water Objects (Article 242 of the Criminal Code of Ukraine)) (July 18, 2016). Juridical Science, 2016, # 9 (63), p. 26-49, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2857980

Valerij Matviуchuk (Contact Author)

National Academy of Management ( email )

Ushyns'koho St, 15
Kiev, 03151
Ukraine

Do you have negative results from your research you’d like to share?

Paper statistics

Downloads
11
Abstract Views
357
PlumX Metrics