Kauzalita a Rozsah Odpovědnosti (Causation and the Scope of Liability)

(2016) 155(11) Právník 959-981

28 Pages Posted: 1 Dec 2016

See all articles by Václav Janeček

Václav Janeček

University of Bristol Law School; University of Oxford - Faculty of Law

Date Written: November 11, 2016

Abstract

Czech Abstract: Nový občanský zákoník (ObčZ) ponechává tradičně vymezení příčinné souvislosti na judikatuře a právní teorii. Vzdor „mlčení“ zákona, mohou ale vést změny, které stojí v pozadí ObčZ, k odlišnému pojetí kauzality, než které u nás doposud panovalo. Cílem tohoto článku je načrtnout do značné míry originální teorii kauzality, a to na základě analýzy dvou klíčových reformních momentů ObčZ. Konkrétně se autor snaží domyslet, co může pro kauzalitu znamenat deklarovaný (1) odklon od materialismu a (2) příklon k idealistické západní tradici, který přijetí ObčZ pravděpodobně provázel. Na příkladu mimosmluvní odpovědnosti za újmu způsobenou vlastním zaviněním (§ 2910 ObčZ) autor článku pomocí historické, doktrinální a srovnávací metody dokládá, že kauzalitu lze dnes chápat jako dvojstupňový ideální test faktické a právní souvislosti mezi porušením povinnosti a vznikem újmy. Faktická kauzalita je v takové koncepci nicméně jen měřítkem negativním. Pozitivní měřítko právní souvislosti (adekvátnosti/rozsahu odpovědnosti) pak podle autora plyne přímo ze zákona a je jím hned dvakrát presumované ideální měřítko předvídatelnosti škodního následku z hlediska rozumného průměrného člověka, resp. osoby průměrných vlastností. Každá tato domněnka má svou roli při posuzování jiné příčinné souvislosti (buď ve vztahu k první újmě, nebo k následné újmě). Nastíněná teorie může navíc výrazně posílit procesní postavení poškozeného.

English Abstract: The new Czech Civil code (CC) traditionally does not define causation and leaves this task to the judiciary and legal theory. Despite this statutory “silence”, the changes that stand behind the CC may lead to a conception of causation that is very different from that which has been used in the Czech Republic until recently. The aim of this article is to develop this new theory of causation which is based on an analysis of two crucial reformative features of the CC. In particular, the author seeks to answer how our conception of causation might be influenced by the declared (1) departure from materialism and (2) inclination to the idealistic western tradition. He examines the extra-contractual fault-based liability regime (§ 2910 CC) by a historical, doctrinal and comparative method and shows that the causation under current Czech law can be understood as a two phased ideal test of factual and legal causation (i.e. a relation between a breach of a duty and damage). However, the factual causation test is only a negative one. A positive legal causation (adequacy/scope of liability) is then implied by the statute. According to the CC, the causal link can be presumed where the damage was foreseeable by a rational average human, or by a person of average abilities. Each of these two presumptions plays a crucial role when assessing different causation (relating to primary or consequential damage). This theory may then substantially strengthen the procedural position of the claimant.

Note: Downloadable document is in Czech.

Keywords: liability, responsibility, causation, foreseeability, materialism, idealism, presumption, negligence, fault, accountability, recodification

Suggested Citation

Janeček, Václav, Kauzalita a Rozsah Odpovědnosti (Causation and the Scope of Liability) (November 11, 2016). (2016) 155(11) Právník 959-981, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2877334

Václav Janeček (Contact Author)

University of Bristol Law School ( email )

University of Bristol
Senate House, Tyndall Avenue
Bristol, BS8 ITH
United Kingdom

University of Oxford - Faculty of Law ( email )

St Cross Building
St Cross Road
Oxford, OX1 3UL
United Kingdom

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
68
Abstract Views
618
Rank
548,690
PlumX Metrics