Odpowiedź na: Rozmowa z Olgą Pilinow. Wiara w praktyce klinicznej i medytacyjnej (Jakubowicz, 2014). (Response to: Olga Pilinow Interview. Faith in clinical and meditation practise (Jakubowicz, 2014))

11 Pages Posted: 18 Dec 2016

Date Written: December 15, 2016

Abstract

Polish Abstract: Podsumowując, temat pracy – wiara – jest tematem bardzo ciekawym, pozornie trudnym i równie pozornie tajemniczym. Jednak w rozmowie z p. Pilinow ten temat nie został potraktowany z należną postawa psychoanalityczną, a więc z takim sposobem widzenia zjawisk z jakim przeciętny człowiek nie ma do czynienia na co dzień. Chodzi oczywiście o dostrzeganie (naj)dalszej dali i (naj)głębszej głębi. Pani Pilinow skupia się na przedstawieniu stanów psychicznych, które towarzyszą wierze, religii, itd., nie podejmując wskazania ich właściwej psychogenezy.

Moje zdziwienie budzi fakt, że p. Pilinow pewne obszary teorii psychoanalitycznej upraszcza, bardzo mocno, wręcz maksymalnie, czasami nawet do jednego zdania (przykład: „Freud uważał wiarę religijną za wyraz dziecięcej regresji do stanu bezradności i poszukiwania wsparcia, przewodnictwa czy opatrzności w takim wszechmogącym ojcu, jakim zwykle jest postać osobowa czy nieosobowa Boga."). Natomiast inne kwestie są w pracy rozszerzane. Kwestie, które z poziomu podstaw psychoanalizy są niezgodne. Mam tutaj na myśli m.in. to wszystko co dotyczy „stanu zero”, wyrzeczenia się wiedzy poznawczej, sensorycznej, itd.

Polish Abstract: To summarize, theme of that esay – faith – is a very interesting, apparently difficult and seemingly mysterious. However, in an interview with p. Pilinow this subject has not been treated with due psychoanalytic attitude, and so with this way of seeing the phenomena with which the average person does not have to deal with every day. It is, of course, seeing further(est) distance and deeper(est) depth. Ms. Pilinow focuses on the presentation of mental states that accompany faith, religion, etc., without taking proper indication of their psychogenesis.

My surprise is the fact that P. Pilinow some areas of psychoanalytic theory simplifies, very strongly, sometimes up to one sentence (example: "Freud considered religious faith as an expression of childhood regression to a state of helplessness and seek support, leadership and providence in such omnipotent father, which is usually the form of personal or impersonal God."). While other issues are at work expanded. Issues that level basics of psychoanalysis are incompatible. I refer, among others, to all applies "zero state," renounce of cognitive knowledge, sensory, etc.

Note: Downloadable document is in Polish.

Keywords: psychoanalysis, Polish, Brela, Pilinow

Suggested Citation

Brela, Damian, Odpowiedź na: Rozmowa z Olgą Pilinow. Wiara w praktyce klinicznej i medytacyjnej (Jakubowicz, 2014). (Response to: Olga Pilinow Interview. Faith in clinical and meditation practise (Jakubowicz, 2014)) (December 15, 2016). Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2886072 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2886072

Damian Brela (Contact Author)

Independent ( email )

No Address Available

Register to save articles to
your library

Register

Paper statistics

Downloads
23
Abstract Views
771
PlumX Metrics