Daňový poradce jako Sherlock Holmes? (Tax Lawyer as Sherlock Holmes?)

Bulletin Komory daňových poradců České republiky 4/2016 (ISSN 1211-9946)

13 Pages Posted: 16 Mar 2017

See all articles by Roman Landgráf

Roman Landgráf

Charles University in Prague - Faculty of Law

Date Written: December 13, 2016

Abstract

Czech Abstract: Procesně právní otázky bývají při diskusích o daňovém právu nedůvodně opomíjeny; zejména to platí o otázkách spojených s dokazování stricto sensu. Zde (podobně jako v jiných odvětvích práva, zejména při sporných řízeních) klíčovou roli hraje přesvědčivost a s ní úzce spojená otázka požadované (resp. požadovatelné) míry důkazů, včetně řešení (při nevyjasnění skutkové podstaty, za situace non liquet) za pomoci právních domněnek. Navíc je potřeba respektovat, že český zákon (daňový řád) ukládá jasné důkazní břemeno také finančnímu úřadu; tedy také proti němu se má uplatnit pravidlo o prohře té strany sporu, která neunese své důkazní břemeno. Příspěvek tedy vyzývá k respektování těchto důkazně-teoretických a právních norem také v právu daňovém, a to nikoli jednostranně v neprospěch daňových subjektů.

English Abstract: In discussions about tax law the procedural issues tend to be unjustifiably neglected. This applies particularly on issues relating to evidence in the strict sense. Here (as in other areas of law, especially in adversarial proceedings) plays a key role persuasiveness and the closely related issue of the required standards of proof, including a solution (when the unclear facts, especially in a situation of non liquet) with the assistance of legal presumptions. It must also take into account that Czech law (Tax Code) imposes a clear burden of proof also for the tax office (prove the facts refuting the veracity, accuracy and completeness of the accounting and other mandatory records and documents submitted by taxpayer); thus also against the Tax Office is to apply the rule on losing such parties who can not bear the burden of proof. Therefore the paper calls for respect of that evidentiary and legal standards also in Czech tax law, and not one-sidedly (inequitably) to the detriment (disadvantage) of taxpayers. Current practice Czech financial authorities put on the tax payers in proving such high demands, which would not be able to meet the legendary Sherlock Holmes

Note: Downloadable document is in Czech.

Keywords: Taxation, Tax Law, Burden of Proof, Standard of Proof

JEL Classification: K34

Suggested Citation

Landgráf, Roman, Daňový poradce jako Sherlock Holmes? (Tax Lawyer as Sherlock Holmes?) (December 13, 2016). Bulletin Komory daňových poradců České republiky 4/2016 (ISSN 1211-9946), Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2932930

Roman Landgráf (Contact Author)

Charles University in Prague - Faculty of Law ( email )

Nam. Curieovych 7
Praha, 11640
Czech Republic

HOME PAGE: http://www.landgraf.cz

Do you have negative results from your research you’d like to share?

Paper statistics

Downloads
82
Abstract Views
529
Rank
535,402
PlumX Metrics