ההסדר המשפטי החל על פירמידות שליטה בחוק הריכוזיות והשפעתו על שוק ההון והמשק הישראליים: מימצאים ראשוניים (The New Legal Arrangement Re Stock Pyramids and its' Effect on the Israeli Economy and Financial Market: Preliminary Findings)

31 Bar Ilan Law Studies 2016

51 Pages Posted: 22 Mar 2017 Last revised: 20 Jul 2017

Date Written: March 19, 2016

Abstract

תקציר בעברית: החוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות נחקק לפני כשלוש שנים, והשפעותיו הראשוניות על המשק ועל שוק ההון ראויות לבחינה. המאמר מאבחן מגמות אחדות שנצפות בשנים האחרונות בשוק ושניתן לייחסן גם להליכי חקיקת החוק ולכניסתו לתוקף: מחיקת מניות ממסחר בבורסה עקב מיזוגים בחברות אחרות המוחזקות על ידי בעל השליטה; רכישה ומיזוג של חברות ישראליות בידי חברות זרות בד בבד עם מגמה מעורבת ביחס לחברות עם רישום כפול; גידול בשיעור החזקות הציבור במניות חברות ציבוריות בד בבד עם הקטנת חלקם של בעלי העניין בחברות אלה. במאמר איעזר בניתוח של כל אחת ממגמות אלה על מנת לבחון את התכליות שעומדות מאחורי חקיקת החוק ואת האופן שבו הסדר משפטי ורגולטיבי משפיע על שחקנים במגרש. מהניתוח במאמר עולה כי לפחות חלק מן האמצעים שננקטו בחוק מיועדים לפתור בעיות ממשל תאגידי הנובעות מההפרדה בין בעלות לשליטה. נוסף על כך עולה מהניתוח כי ההשלכות של המסגרת המשפטית מחייבות ראייה רחבה של קובעי מדיניות, שכן התופעות הנלוות אינן בהכרח אלה שניתן היה לצפותן מראש, ולא בהכרח יובילו לתועלת גדולה יותר בטווח הארוך. בסופו של יום, הכרחי לבחון אם ההסדר המשפטי הכולל החל על חברות הפועלות או נסחרות בישראל הנו קוהרנטי דיו ומצליח ליצור את מידת הוודאות הנדרשת בחיים העסקיים, והמאמר מסייע בבחינת סוגיה זו.

English Abstract: The Israeli law for Promoting the Competition and Decreasing the Concentration (hereinafter – the law) was enacted approximately three years ago. Its initial effects on the economy and the financial market are worth a closer look. The paper points to several phenomena in latest years that could be attributed to the Law and its legislation process. First, mergers between the company and other companies held by the same controlling shareholder leading to a delisting a company’s securities from trading in the stock market. Second, mergers and acquisitions of Israeli companies by foreign ones coupled with a mixed trend regarding dual listed companies. Third, an increase in the rate of securities held by the public as opposed to the rate held by interested parties.

The paper analyzes each of these phenomena in order to investigate the goals behind the law and the manner in which a legal and regulatory arrangement affects the parties involved. The discussion shows that at least some of the measures chosen in the law are actually designed to confront and solve corporate governance issues, mainly those which arise from the separation of ownership and control. Furthermore, the paper demonstrates why policy makers should broadly and thoroughly examine the future possible implications of a legal arrangement proposed. As the paper indicates, these implications are not necessarily easily predictable and careful review may lead to the conclusion they might not yield the expected results or may generate more costs than benefits in the long run. Finally, it is crucial to examine whether the legal framework in which companies operate or enlisted in Israel is coherent and manages to create the required certainty for businesses and the paper helps to shed light on this question.

Note: Downloadable document is in Hebrew.

Keywords: Corporate Law; Corporate Governance; Stock Pyramids; Market Regulation; Market Concentration; Competition.

JEL Classification: G18, G34, K22

Suggested Citation

Minnes, Odelia, ההסדר המשפטי החל על פירמידות שליטה בחוק הריכוזיות והשפעתו על שוק ההון והמשק הישראליים: מימצאים ראשוניים (The New Legal Arrangement Re Stock Pyramids and its' Effect on the Israeli Economy and Financial Market: Preliminary Findings) (March 19, 2016). 31 Bar Ilan Law Studies 2016, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2937229

Odelia Minnes (Contact Author)

Ono Academic College ( email )

104 Zahal St.
Kiryat Ono, 55000
Israel

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
97
Abstract Views
955
rank
374,947
PlumX Metrics