התניה חוזית על דיני חדלות פירעון: תיאוריה ויישום במשפט הישראלי Contracting About Bankruptcy Law: Theory and Application in Israeli Law

7 IDC Law & Business 331

60 Pages Posted: 25 Mar 2017

Date Written: January 1, 2007

Abstract

תקציר בעברית: רשימה זו בוחנת שאלה מהותית במשפט המסחרי בכלל ובדיני חדלות-פירעון בפרט, והיא השאלה הנוגעת ביכולת ההתניה החוזית על דיני חדלות-פירעון. לסוגיה זו יש השלכות משמעותיות הן על פעילותה של החברה במצב הרגיל, שבו היא בת-פירעון, והן על פעילותה והמשך תפקודה לאחר שהיא נכנסת למצב של חדלות-פירעון. הדיון ברשימה נחלק לשלושה שלבים עיקריים. השלב הראשון הוא זיהוי סוגי ההתניות העיקריים שיש לבחון במסגרת הדיון ביכולת ההתניה על דיני חדלות-פירעון. השלב השני הוא בחינת ההיבטים השונים של מתן יכולת ההתניה החוזית, תוך בחינת ההשפעות האפשריות הנובעות מהענקתה או משלילתה של יכולת זו. דיון זה נחתם במסקנות נורמטיביות הנובעות מהשיקולים השונים שהובאו קודם. השלב השלישי הוא זיהוי מאפיינים ייחודיים במשפט ובכלכלה הישראלית שיש בהם כדי להשפיע על הניתוח הקודם. מטרת הרשימה היא להצביע על פרמטרים עיקריים שיש להתחשב בהם בעת קביעה של הֶסדר משפטי ישראלי בנושא זה, ולהציע הֶסדר משפטי המתחשב בתמונה הכוללת שהוצגה במסגרת הדיון ביחס לכל אחד מסוגי ההתניות שנבחנו.

English Abstract: This article examines a fundamental question in Commercial Law in general and Insolvency Law in particular: the question of the ability to contractually condition Bankruptcy Law. This issue has significant implications on the activity of firms in the ordinary, non-insolvent, state, as well as on their continuing operation and functioning after entering the bankruptcy state. The discussion in the article is divided to three main stages. First, an examination of the main types of contractual conditions, which must be addressed during a discussion about the ability to contract on Bankruptcy Law. Second, an analysis of the different aspects of the contractual ability, as well as the possible ramifications that derive from accepting or rejecting it. Third, a diagnosis of special characteristics in Israeli Law and Economics, which may influence the previous discussion. The purpose of the article is to point at the main parameters that must be taken into consideration when setting an Israeli legal arrangement in this matter. The article also offers a general layout according to which the different questions arising in this subject should be examined.

Note: Downloadable document is in Hebrew.

Keywords: Bankruptcy Law; Contract Law; Contracting Out; Mandatory Law.

JEL Classification: G33, D86, K12, L24

Suggested Citation

Minnes, Odelia, התניה חוזית על דיני חדלות פירעון: תיאוריה ויישום במשפט הישראלי Contracting About Bankruptcy Law: Theory and Application in Israeli Law (January 1, 2007). 7 IDC Law & Business 331, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2937252

Odelia Minnes (Contact Author)

Ono Academic College ( email )

104 Zahal St.
Kiryat Ono, 55000
Israel

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
23
Abstract Views
259
PlumX Metrics