Urbanitat Postnacional Més Enllà De L’Estat (Pluri)Nacio(Nal) En La UE: Comparant Escòcia, Catalunya I El País Basc (Post-National Urbanity Beyond (Pluri)Nation(Al)-States in the EU: Benchmarking Scotland, Catalonia and the Basque Country)

Debats, Revista de cultura, poder i societat, Volum 131/1 · 2017— 51 / 63

14 Pages Posted: 18 May 2017 Last revised: 24 Dec 2017

See all articles by Igor Calzada

Igor Calzada

University of Oxford, Future of Cities Programme & Urban Transformations ESRC portfolio, COMPAS; European Commission, DG Joint Research Centre (JRC), Centre for Advanced Studies

Date Written: May 17, 2017

Abstract

Catalan Abstract: Aquest article compara els casos de tres petites nacions ciutat-regionals sense estat: Escòcia, Catalunya i el País Basc, després de setembre de 2014. Des del referèndum sobre la independència d’Escòcia, cada cas, segons el seu context particular, s’ha desenvolupat de manera diferent en l’experimentació democràtica i deliberativa del «dret a decidir» el seu futur més enllà dels seus estats (pluri)nacio(nals) de referència: el Regne Unit i Espanya. Recentment, el referèndum del Brexit ha provocat un debat més profund sobre la manera en la qual les demandes regionals i polítiques d’aquests casos poden reajustar les estructures fixes dels estats (pluri)nacio(nals) i, fins i tot, advocar per algun tipus d’europeïtzació. Aquest article, que es basa en un programa de recerca més ampli en què es comparen els casos de més ciutats-regionals, anomenat «Benchmarking City-Regions», defensa que les diferències entre els tres casos són dignes d’esment. Encara més significatius són els diversos mitjans que tenen per a acomodar trajectòries estratègiques per a l’autodeterminació, diferents i descentralitzadores, mitjançant processos d’innovació política que s’estan esdevenint entre respostes generalitzades de metropolitanització com a signe distintiu d’un model cada vegada més creixent d’urbanitat postnacional en la Unió Europea. D’aquesta manera, l’article examina les qüestions següents: En quina mesura es pareixen els punts de partida dels nivells de descentralització intel·ligent de cada cas? Quins són els escenaris polítics possibles per a aquests casos com a resultat de les estratègies de descentralització o recentralització dels seus estats (pluri)nacio(nals) de referència? Quins són els processos estratègics d’innovació política en cada cas? Finalment, aquest article pretén comparar com han avançat estratègicament Escòcia, Catalunya i el País Basc per a anar més enllà dels seus estats (pluri)nacio(nals) de referència dins d’un nou model geopolític europeu que podem anomenar urbanitat postnacional mitjançant la descentralització, i fins i tot la independència, en termes metropolitans concrets.

English Abstract: This article compares three small, stateless, city-regional nation cases of Scotland, Catalonia, and the Basque Country after September 2014. Since the referendum on Scottish independence, depending on its unique context, each case has engaged differently in democratic and deliberative experimentation on the 'right to decide' its future beyond its referential (pluri)nation(al)-states in the UK and Spain. Most recently, the Brexit referendum has triggered a deeper debate on how regional and political demands by these cases could re-scale the fixed (pluri)nation(al)-states’ structures while even directly advocating for some sort of 'Europeanization'. Based on a broader research programme on comparing city-regional cases titled 'Benchmarking City-Regions', this paper argues that the differences in each of these three cases are noteworthy. Yet, even more substantial are their diverse means of accommodating smart devolutionary strategic pathways of self-determination through political innovation processes among pervasive metropolitanisation responses to a growing «post-national urbanity» pattern in the European Union. Thus, the paper examines: To what extent are the starting points of the levels of 'smart devolution' for each case similar? What are the potential political scenarios for these cases as a result of the de- or recentralisation strategies of their referential (pluri)nation(al)-states? What are the most relevant distinct strategic political innovation processes in each case? Ultimately, this paper aims to benchmark how Scotland, Catalonia, and the Basque Country are strategically moving forward beyond their referential (pluri)nation(al)-states in such a new European geopolitical pattern we can call «post-national urbanity» by formulating devolution, and even independence, in unique metropolitan terms.

Note: Downloadable document is available in Catalan.

Keywords: Right to decide, political innovation, small stateless city-regional nations, smart devolution, self-determination, democratic experimentation

JEL Classification: R50

Suggested Citation

Calzada, Igor, Urbanitat Postnacional Més Enllà De L’Estat (Pluri)Nacio(Nal) En La UE: Comparant Escòcia, Catalunya I El País Basc (Post-National Urbanity Beyond (Pluri)Nation(Al)-States in the EU: Benchmarking Scotland, Catalonia and the Basque Country) (May 17, 2017). Debats, Revista de cultura, poder i societat, Volum 131/1 · 2017— 51 / 63, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2969848

Igor Calzada (Contact Author)

University of Oxford, Future of Cities Programme & Urban Transformations ESRC portfolio, COMPAS ( email )

58 Banbury Road
Oxford, OX2 6QS
United Kingdom

HOME PAGE: http://www.igorcalzada.com

European Commission, DG Joint Research Centre (JRC), Centre for Advanced Studies ( email )

United Kingdom

Here is the Coronavirus
related research on SSRN

Paper statistics

Downloads
20
Abstract Views
211
PlumX Metrics