Plus Ratio Quam Vis Consuetudinis. Reforma Nauki I Akademii W Ustawie 2.0. (Plus Ratio Quam Vis Consuetudinis. Science and Higher Education 2.0: Outline of Reform)

A. Radwan (red.) Plus ratio quam vis consuetudinis. Reforma Nauki i Akademii w Ustawie 2.0, Kraków 2017

302 Pages Posted: 24 May 2017

See all articles by Łukasz Czebotar

Łukasz Czebotar

Independent

Jan Fazlagic

Independent

Ireneusz Książek

Allerhand Institute

Arkadiusz Radwan

Allerhand Institute; Vytautas Magnus University - Faculty of Law; Kubas Kos Gałkowski

Jacek Sokołowski

Independent

Leszek Stypułkowski

Independent

Joanna Uchańska

Independent

Janusz Zawiła-Niedźwiecki

Independent

Date Written: January 31, 2017

Abstract

Polish Abstract: nowy USTRÓJ i nowa ORGANIZACJA uczelni: węższy krąg decydentów na górze (model menedżerski) – szersza autonomia na dole (ułatwienie oddolnych inicjatyw); uniwersytet multicentryczny, zwinny, dostosowujący się do zmian zachodzących w świecie, ale jednocześnie te zmiany współtworzący oraz objaśniający (zorientowanie na zewnątrz i ku przyszłości, zamiast zapatrzenia wstecz i do wewnątrz).

nowe ŚCIEŻKI KARIERY: otwarte, przejrzyste i uczciwe konkursy; więcej mobilności; konkurencja uczelni o talenty; konkurencja naukowców o finansowanie – zarówno „pakietowe” (granty) jak i „strumieniowe” (etaty); lepsza integracja praktyków w dydaktykę; atrakcyjne i czytelne ścieżki kariery: naukowej, naukowo-dydaktycznej i dydaktycznej; więcej wolności za cenę większej rozliczalności.

nowe STOPNIE NAUKOWE: tylko doktorat – nadawany w dziedzinie a nie w dyscyplinie; prawo do nadawania stopnia zależne od kryteriów jakościowych (głównie kategoria naukowa) a nie formalnych (likwidacja minimów kadrowych); zniesienie habilitacji i profesury tytularnej; likwidacja Centralnej Komisji; przesunięcie o co najmniej dekadę momentu usamodzielnienia się pracowników naukowych (z obecnych 46 do 30-35 lat).

nowa polityka wobec MŁODYCH NAUKOWCÓW: więcej pieniędzy, ale mniej stabilności; pierwsze zatrudnienie poza macierzystą uczelnią; powszechne rezydentury doktorskie (PostDoc) finansowane ze środków publicznych; projektowe i konkursowe kolegia doktoranckie, zamiast obecnych studiów doktoranckich; nowa asystentura badawcza.

OTWARCIE uczelni NA ZEWNĄTRZ: podniesienie umiędzynarodowienia; wzrost znaczenia współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym m.in. w ewaluacji uczelni; udział szerokiego spektrum interesariuszy w najwyższych władzach stanowiących uczelni (rada powiernicza); wzrost udziału środków zewnętrznych w budżetach uczelni m.in. dzięki premiowaniu pozyskiwania środków zewnętrznych wzrostem nakładów publicznych („1 1”); „oswojenie” ryzyka przy komercjalizacji wyników prac naukowych; profesjonalizacja kadry zarządzającej komercjalizacją i współpracą z OSG; dbałość o relacje z absolwentami (stowarzyszenia absolwentów), w tym włączanie alumnów w decydowanie o sprawach uczelni i pozyskiwanie finansowania.

nowoczesne, wysokojakościowe KSZTAŁCENIE: powszechna i obowiązkowa ewaluacja zajęć przez studentów; responsywność uczelni na wyniki ewaluacji jako jedno z kryteriów oceny uczelni przy parametryzacji; ustandaryzowane obowiązki informacyjne uczelni dla kandydatów na studia i studentów chcących zmienić uczelnię (na wzór amer. college score card); wykład próbny przy zatrudnianiu dydaktyków (jako element konkursu); mniej godzin dydaktycznych na rzecz bardziej interaktywnych zajęć warsztatowych; zerwanie z tradycyjnym podziałem na wykład i ćwiczenia – więcej form dydaktycznych, w tym kursy współprowadzone przez kilku prowadzących; zintegrowanie MOOC w proces dydaktyczny; rezygnacja z lektoratów – w ich miejsce bony (vouchery) możliwe do zrealizowania przez studentów zarówno w uniwersyteckim centrum języków obcych, jak i w zakontraktowanych, zewnętrznych szkołach językowych.

zapewnienie JAKOŚCI: powszechny, przejrzysty i zobiektywizowany system oceny jakości w trzech obszarach: działalność naukowa, kształcenie, kultura przedsiębiorczości; nowe kategorie naukowe (A – Przełomy, B – Innowacje, C – Mikroinnowacje, D – Usprawnienia); obiektywizacja oceny naukowej poprzez odniesienie do międzynarodowych standardów; jakość i produktywność naukowa jako przesłanka uzyskania uprawnień (nadawanie stopni, prowadzenie studiów) w miejsce minimów kadrowych; koncentracja środków według kryterium potencjału zasobu wiedzy – tworzenie klastrów dających przewagę konkurencyjną polskiej gospodarce.

przemyślane UMIĘDZYNARODOWIENIE: zahamowanie drenażu mózgów; stopniowe odwracanie wektora migracji talentów; budowanie masy krytycznej potrzebnej do dawania impulsów rozwojowych dla polskiej gospodarki; wspieranie obszarów i zespołów, gdzie Polska ma szanse być liderem międzynarodowych konsorcjów i projektów badawczych; dbałość o to, aby wyniki badań naukowych były komercjalizowane w Polsce lub z korzyścią dla polskiej gospodarki; wychodzenie z kultury imitacji w obrębie polityki naukowej.

mądra KONSOLIDACJA: zachęty finansowe do fuzji uczelni, pod warunkiem oparcia ich na rzetelnych analizach badających jakościowe i finansowe konsekwencje konsolidacji; konsolidacje jedynie w połączeniu z restrukturyzacją; zachowanie odrębności wyższego szkolnictwa zawodowego.

wspierające OTOCZENIE INSTYTUCJONALNE: redukcja biurokracji przez ograniczenie monopolistycznych czy uprzywilejowanych pozycji gremiów środowiskowych na rzecz wspierania oddolnie tworzonych inicjatywy, zapewniających partycypacyjny model kształtowania ekosystemu polskiej nauki.

uzupełniająca SAMOREGULACJA: przyjęcie Kodeksu Dobrych Praktyk Akademickich – zbioru niewiążących prawnie (a jedynie siłą autorytetu gremiów uchwalających) zasad postępowania i standardów etycznych o treści ustalonej (i periodycznie aktualizowanej) w sposób oddolny, tj. przez przedstawicieli środowiska akademickiego oraz otoczenia społeczno-gospodarczego; polityka przejrzystości uczelni co do stopnia przestrzegania Kodeksu; uwzględnienie specyfiki różnego rodzaju uczelni (zwłaszcza artystycznych, zawodowych).

English Abstract: New ACADEMIC GOVERNANCE and new ORGANISATION of the higher education institution (HEI): narrower circle of decision-makers at the top (managerial model) - wider autonomy at the bot-tom (facilitating bottom-up initiatives); multi-centre university, agile, which adapts to changes taking place in the world but at the same time co-creates such changes and explains them (outward-looking and orientation towards the future instead of looking back and in-wards).

New CAREER PATHS: open, transparent and fair competitions; higher mobility; HEIs competing for talents; scientists competing for financing, both “package” (grants) and “stream” (full-time jobs); bet-ter integration of practitioners into teaching; attractive and clear career paths: scientific, scientific-didactic and didactic; more free-dom at the cost of more accountability.

New ACADEMIC DEGREES: only the degree of doktor, conferred in a domain, not in a discipline; the right to confer a degree dependent on quality criteria (mainly the scientific category) not on formal cri-teria (abolishing the minimum staffing); abolishing the degree of doktor habilitowany and titular professorship; abolishing the Central Commission; moving the moment of achieving autonomy by scien-tists by at least a decade (from the current 46 years to 30-35 years).

New policy towards YOUNG SCIENTISTS: more money but less stability; first employment outside of the alma mater; common PostDocs financed from public funds; project-based and competi-tion-based doctoral colleges instead of the current doctoral studies; new research assistant position.

OUTWARD-ORIENTED: higher education institution: higher interna-tionalisation; increased importance of the cooperation with the so-cio-economic environment in, e.g. HEI evaluation; participation of a wide range of stakeholders in the highest legislative bodies of the HEI (Board of Trustees), increased share of external resources in the HEI budget by, inter alia, rewarding the acquisition of external resources with increased public outlay (“1 1”); “taming” the risk accompanied by commercialisation of the outcomes of scientific work; making the staff managing commercialisation and cooperation with the socio-economic environment more professional; taking care of relations with graduates (graduates’ associations), which encompasses including the alumni in deciding on matters related to the HEI and in acquiring funds.

Modern, high-quality EDUCATION: common and obligatory evalua-tion of classes by students; HEI responsiveness to the outcomes of the evaluation as one of the criteria for evaluating the HEI during parameterization; standardised obligation to provide information by the HEI to prospective students and to students who want to change their university (modelled on the American college score card); trial lecture when employing members of the teaching staff (as an element of competition); less teaching hours in favour of more interactive workshops; departure from the traditional division into lectures and classes more forms of learning, including compe-titions co-held by a few teachers; integration of MOOC into the teaching process; abandonment of foreign language courses and replacing them with vouchers which may be used by students both at the university centre of foreign languages and in contracted, ex-ternal language schools.

Ensuring QUALITY: common, transparent and objective system of quality assessment in three areas: scientific activity, education and entrepreneurial culture; new scientific categories (A – Break-throughs, B – Innovations, C – Micro-innovations, D – Improve-ments); more objective scientific assessment by reference to inter-national standards; quality and scientific productivity as a prerequi-site for acquiring rights (to confer degrees or administer studies) which will replace minimum staffing; concentration of resources in accordance with the knowledge base potential criterion creating clusters which give competitive advantage to the Polish economy.

Well thought out INTERNATIONALISATION: stopping the “brain drain”; gradually reversing the talents migration vector; building the critical mass required to provide development stimuli to the Polish economy; supporting the areas and teams which give Poland a chance to be the leader of international consortia and scientific pro-jects; ensuring that the outcomes of scientific research are com-mercialised in Poland or for the benefit of the Polish economy; de-parture from the culture of imitation within scientific policy.

Wise CONSOLIDATION: financial incentives for HEI mergers pro-vided they are based on reliable analyses which examine the quali-ty-related and financial consequences of consolidation; consolida-tions only in combination with restructuring; higher professional education remains separate.

Supportive INSTITUTIONAL ENVIRONMENT: reduction of red tape by limiting the monopolistic or privileged position of community bod-ies in favour of supporting initiatives created at the grassroots level which ensure a participation-based model of creating the ecosystem of Polish science.

Supplementary SELF-REGULATION: adopting the Code of Good Academic Practice, which is a collection of non-legally binding (but binding only on the strength of the respect enjoyed by legislative bodies) rules of conduct and ethical standards with the established content (which is updated regularly) at the grassroots level, i.e. by representatives of the academic community and the socio-economic environment; the policy of HEIs’ transparency as regards the extent to which the Code is observed; taking into account spe-cific nature of HEIs of various kinds (in particular artistic and profes-sional ones).

Note: Downloadable document is available in Polish.

Keywords: higher education, law, economics, academic governance, higher education reform, polish universities

Suggested Citation

Czebotar, Łukasz and Fazlagic, Jan and Książek, Ireneusz and Radwan, Arkadiusz and Sokołowski, Jacek and Stypułkowski, Leszek and Uchańska, Joanna and Zawiła-Niedźwiecki, Janusz, Plus Ratio Quam Vis Consuetudinis. Reforma Nauki I Akademii W Ustawie 2.0. (Plus Ratio Quam Vis Consuetudinis. Science and Higher Education 2.0: Outline of Reform) (January 31, 2017). A. Radwan (red.) Plus ratio quam vis consuetudinis. Reforma Nauki i Akademii w Ustawie 2.0, Kraków 2017. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2972554

Łukasz Czebotar

Independent ( email )

No Address Available

Jan Fazlagic

Independent ( email )

No Address Available

Ireneusz Książek (Contact Author)

Allerhand Institute ( email )

Plac Sikorskiego 2/7
Kraków, 31-115
Poland

Arkadiusz Radwan

Allerhand Institute ( email )

Plac Sikorskiego 2/7
Kraków, 31-115
Poland

HOME PAGE: http://www.allerhand.pl

Vytautas Magnus University - Faculty of Law ( email )

Jonavos g. 66
Kaunas, LT-44191
Lithuania

Kubas Kos Gałkowski ( email )

Nowa Kamienica
ul. Rakowicka 7
Kraków, 31-511
Poland

HOME PAGE: http://www.kkg.pl

Jacek Sokołowski

Independent ( email )

No Address Available

Leszek Stypułkowski

Independent ( email )

No Address Available

Joanna Uchańska

Independent ( email )

No Address Available

Janusz Zawiła-Niedźwiecki

Independent ( email )

No Address Available

Register to save articles to
your library

Register

Paper statistics

Downloads
24
Abstract Views
176
PlumX Metrics
!

Under construction: SSRN citations while be offline until July when we will launch a brand new and improved citations service, check here for more details.

For more information