חופש הדת, חופש מדת והגנה על רגשות דתיים
Freedom of Religion, Freedom from Religion and the Protection of Religious Feelings

מחקרי משפט כא התשס"ד 5 21 Bar-Ilan L. Stud. 5 (2004)

84 Pages Posted: 29 Jun 2017

See all articles by Gideon Sapir

Gideon Sapir

Bar-Ilan University - Faculty of Law

Daniel Statman

University of Haifa - Department of Philosophy

Date Written: June 27, 2004

Abstract

תקציר בעברית: בחלק הראשון של המאמר, הכולל את סעיפים ב, ג ו־ד, אנו מניחים את התשתית התיאורטית להבנת המושג חופש הדת, בסעיף ב אנו מנסים לבחון מדוע, אם בכלל, חופש הדת ראוי להגנה מיוחדת ומה נכלל בהגנה זו. ב סעיף ג אנו מתמודדים עם התפיסה שחופש הדת כולל את ה חופש מדת, ומבררים אם החופש מדת ראוי להגנה מיוחדת, ואם כן, מה נכלל בה. בסעיף ד אנו עומדים על היחס בין ההגנה על חופש הדת לבין ההגנה על פגיעה ברגשות דתיים.בחלק השני של המאמר, בסעיפים ה -ו, אנו משתמשים בתשתית התיאורטית הנ״ל כדי לבחון את גישת בית־המשפט העליון לנושא הנידון. בסעיף ה אנו מנתחים באופן ביקורתי את פסקי־הדין שהוזכרו לעיל, ומראים היכן הם טועים, לדעתנו. גם במקרים שבהם אנו מסכימים עם ההכרעה, אין אנו מקבלים תמיד את הטיעונים שהוליכו אליה. בסעיף ו אנו עומדים על מעמד חופש הדת יחסית לחירויות אחרות ועל הבעייתיות של נוסחות האיזונים שבית־המשפט משתמש בהם לפתרון קונפליקטים.

המאמר כולל שלוש תזות שהן בלתי־תלויות זו בזו ב מידה רבה. התזה הראשונה היא תיאוריה מסוימת לגבי המושגים חופש הדת וחופש מדת המוצעת בסעיפים א -ב. התזה השנייה היא יישום של תיאוריה זו להבנת כמה פרשות מרכזיות בעניין חופש הדת שהגיעו להכרעת בית־המשפט. התזה השלישית היא ניתוח ביקורתי של מעמד חופש הדת בעיני בית־המשפט העליון בהשוואה למעמדן של זכויות אחרות. מבחינה תיאורטית, התזה החשובה ביותר היא הראשונה. אפשר שאחד הקוראים או הקוראות יסכימו עם תזה זו, אך יסברו שיישומה בפרשות הנ״ל גורר תוצאות שונות מאלה שאנו מציעים, כשם שייתכן שקורא או קוראת יסכימו גם עם ניתוחנו בחלק זה, אך ידחו את הניתוח של החלק השלישי. תקוותנו היא, כמובן, שקלענו אל המטרה בכל אחד מחלקי המאמר.

Note: Downloadable document is in Hebrew.

Suggested Citation

Sapir, Gideon and Statman, Daniel, חופש הדת, חופש מדת והגנה על רגשות דתיים
Freedom of Religion, Freedom from Religion and the Protection of Religious Feelings (June 27, 2004). מחקרי משפט כא התשס"ד 5 21 Bar-Ilan L. Stud. 5 (2004), Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2993151

Gideon Sapir (Contact Author)

Bar-Ilan University - Faculty of Law ( email )

Faculty of Law
Ramat Gan, 52900
Israel

Daniel Statman

University of Haifa - Department of Philosophy ( email )

Eshkol Tower, 19th Floor
Haifa 31905, 31905
Israel
+972-4-656-8343 (Phone)

HOME PAGE: http://philo.haifa.ac.il/staff/statman.htm

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
75
Abstract Views
577
rank
376,097
PlumX Metrics