שינוי תנאיה של התקשרות שנכרתה בעקבות מכרז
Changing the terms of a contract made due to a public tender

משפט ועסקים ה' (2007), 287-321

47 Pages Posted: 25 Jul 2017

See all articles by Omer Dekel

Omer Dekel

Ramat Gan Center of Law and Business

Date Written: May 10, 2006

Abstract

תקציר בעברית: לעיתים קרובות מתעורר צורך לשנות תנאיה של התקשרות שנכרתה בעקבות עריכת מכרז, בין עורך המכרז לבין הזוכה בו. צורך זה יכול לנבוע ממגוון רחב של נסיבות, בשלבים שונים של ההתקשרות, ולהיות בעל מאפיינים מסוגים שונים. המאמר מצביע על הקושי הטמון בשינוי מעין זה מנקודת הראות של דיני המכרזים, וזאת, גם אם השינוי נעשה בהסכמת הצדדים. כך, המאמר מצביע על החשש ששינוי מעין זה יהווה פתח לשחיתות, לפגיעה בעקרון השיוויון ולחוסר יעילות. יחד עם זאת, המאמר גם מצביע על כך שאין הצדקה לאסור באופן מוחלט שינוי מאוחר של תנאי ההתקשרות, שכן לעיתים הטעמים העומדים בבסיס השינוי מוצדקים, וקיים צורך כן להתיר את השינוי.

המאמר מציע לפתור דילמה זו באמצעות הסדר הכולל מרכיב מהותי ומרכיב דיוני. המרכיב המהותי מציע לקבוע חזקה כי שינוי מאוחר של תנאי ההתקשרות הינו אסור, אלא אם כן קיימות נסיבות מיוחדות המצדיקות זאת. בהקשר זה מציג המאמר רשימה לא סגורה של שיקולים שראויים להיבחן בטרם אישור השינוי, ושההחלטה בדבר התרת השינוי או איסור עליו הינה פרי איזון ביניהם. המרכיב הדיוני מציע כי ההחלטה בדבר השינוי תתקבל על ידי ועדת המכרזים ולא על ידי היחידה המזמינה הנמצאת בקשר עם הספק, שההחלטה תתקבל תוך בשקיפות מירבית ושתוכר זכותם של המתמודדים האחרים במכרז להעמיד את החלטת השינוי במבחן הביקורת.

English Abstract: Often there rises a need to change the terms of a contract made due to a public tender, between the tender's organizer and the tender's winner. This need can derive from many reasons, that can appear in different stages of the contract and can have different characteristics. This paper reveals the difficulty that lies in this type of changes from tender law perspective even though the changes are made with the consent of both parties. The paper demonstrate that allowing such changes can create opportunities for corruption, can violate the right to equality and can lead to inefficiency. On the other hand, the paper demonstrates that there is no justification for a strict rule that bands altogether late changes in the conditions of such contracts.

The paper suggests a solution to this conflict through an arrangement that includes a material component and a formal component. The material component suggests a preemption according to which a late change in the terms of the contract is band, unless there are special circumstances that justify the changes. The paper offers in this context a preliminary list of considerations that must be examined prior to allowing the change, and that the decision regarding the banning or allowing of the change is a result of the balance between them. The formal component suggests that the decision.

Note: Downloadable document is in Hebrew.

Keywords: מכרז, מכרז ציבורי, שינוי תנאי החוזה

Suggested Citation

Dekel, Omer, שינוי תנאיה של התקשרות שנכרתה בעקבות מכרז
Changing the terms of a contract made due to a public tender (May 10, 2006). משפט ועסקים ה' (2007), 287-321, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3001718

Omer Dekel (Contact Author)

Ramat Gan Center of Law and Business ( email )

26 Ben Gurion Ave. Ramat Gan
POB 852 Bnei Brak
Ramat Gan, 51108
Israel

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
53
Abstract Views
487
rank
510,749
PlumX Metrics