ההשפעה השונה של הטיות קוגניטיביות על סוגים שונים של החלטות – ניסוי בתחום המכרזים
Different Effect of Cognitive Bias on Different Decision Types – An Experimental Study on Government Procurement

משפטים מד (2014) 689-729

41 Pages Posted: 25 Jul 2017

See all articles by Omer Dekel

Omer Dekel

Ramat Gan Center of Law and Business

Yoav Dotan

Hebrew University of Jerusalem - Faculty of Law

Date Written: February 1, 2015

Abstract

תקציר בעברית: המאמר מראה, באמצעות סדרה של ניסויים, כי יכולתם של מקבלי החלטות להתגבר על הטיות קוגניטיביות מושפעת בין היתר מסוג המשימה שהם נדרשים לבצע ומאופי הכללים המשפטיים החלים על תהליך קבלת ההחלטה. באופן ספציפי יותר, המאמר מראה כי למקבלי החלטות מקצועיים יש יכולת להתגבר על הטיות במשימה מסוג אחד, ואין להם יכולת להתגבר על הטיות במשימה מסוג אחר. לממצא זה, שלמיטב ידיעתנו טרם נחקר מנקודת המבט המשפטית, יש השלכות חשובות לעולם המשפט בהקשרים שונים, כגון בדיני המכרזים ובדיני הראיות.

הניסויים שעל ממצאיהם מבוסס המאמר נערכו על ה"פלטפורמה" של המכרז הציבורי. הליך ההכרעה במכרז כולל שני שלבים, המחייבים שני סוגים של קבלת החלטות. בשלב הראשון נדרשת ועדת המכרזים לבחון אם ההצעות שהוגשו עומדות בתנאים המוקדמים להשתתפות במכרז (תנאי הסף), לפסול הצעות שאינן עומדות בתנאי הסף ולהעביר לשלב הבא את ההצעות שעומדות בתנאי הסף – זוהי החלטה בינארית, שנשלטת על ידי כללים משפטיים ברורים וחד-משמעיים. בשלב השני ועדת המכרזים נדרשת להעריך כל אחת מההצעות שעמדו בתנאי הסף ולבחור כזוכה במכרז את ההצעה שזכתה להערכה הגבוהה ביותר. זוהי החלטה על סקאלה, שמחייבת הערכה יחסית של כל אחת מההצעות, ושנשלטת על ידי כללים מדויקים פחות.

באמצעות סדרה של שישה ניסויים, שערכנו עם חברי ועדות מכרזים ואנשי רכש המסייעים לוועדות מכרזים, בחנו אם כמצופה מהמחקר הפסיכולוגי בדבר הטיות קוגניטיביות, מודעותם של חברי ועדות מכרזים להצעות המחיר בעת בדיקת ההצעות מטה את שיקול דעתם לטובת המציע הזול. הטיה זו יכולה לבוא לידי ביטוי בהתעלמות מפגם בהצעה כאשר מדובר בהצעה הזולה ביותר, או במתן ניקוד גבוה יותר לחלקים האיכותיים של ההצעה הזולה באופן שמשפר את סיכוייה לזכות במכרז.

ממצאי הניסויים הראו שכשמעריכי ההצעות התבקשו לנקד אותן, מודעותם להצעות המחיר יצרה הטיה מובהקת לטובת המציע הזול, באופן ששיפר מאוד את סיכוייו לזכות במכרז. לעומת זאת כאשר הם התבקשו להחליט בדבר גורלה של הצעה פגומה או הצעה שכשרותה מוטלת בספק, הם הרשימו בהתגברותם על הנטייה להכשירה אף שזו הייתה ההצעה הזולה ביותר. במילים אחרות, ההטיה לטובת המציע הזול השפיעה על קבלת ההחלטות של מעריכי ההצעות כאשר הם נדרשו לבצע משימת הערכה, אך הם הצליחו להתגבר על ההטיה כאשר הם נדרשו לבצע משימת בחירה הכפופה לכללים משפטיים ברורים. במאמר אנו מציעים כמה הסברים אפשריים לממצאים אלו ומצביעים על ההשלכות שלהם בתחום דיני המכרזים ובתחומי משפט אחרים.

English Abstract: To what extent decision-making by administrative officials is subject to cognitive biases? And how can a change in the regulatory framework may contribute to debias such influences? In the current article we investigate these questions by referring to decision-making in the field of competitive bidding (CB). In CB procedures there is a substantial concern that when bid evaluators are exposed to the bid price, it may affect their judgment, even with regard to decisions that should not be affected by this information. More specifically, there is a concern that bid evaluators would qualify faulty bids when they are aware of the fact that that bid is the lowest. Similarly, there is a concern that the evaluation and scoring of qualitative elements of the competing bids (such as experience, recommendations, etc.) would be affected by the knowledge of the bid price in a way that will give an undue advantage to the lower bidder.

The purpose of the current study is to examine whether and under what conditions such bias does influence decision-making in CB processes, and whether it can be debiased by regulatory change. To this end, we conducted a series of six experiments, with the participation of real decision makers, in situations that resemble much their routine work. Our main finding is that knowing the bid price has a significant effect in favor of the lower bidder in the scoring of competing bids; however, we also found that bid evaluators have the ability to overcome that bias in the decision whether to qualify or disqualify faulty bids. We cautiously ascribe the difference in the susceptibility to the bias in favor of the lower bidder to differences in the decision type and suggest a normative regulatory change. 

Note: Downloadable document is in Hebrew.

Keywords: מכרז, הטיה קוגנטיבית, cognitive bias, competitive bidding

Suggested Citation

Dekel, Omer and Dotan, Yoav, ההשפעה השונה של הטיות קוגניטיביות על סוגים שונים של החלטות – ניסוי בתחום המכרזים
Different Effect of Cognitive Bias on Different Decision Types – An Experimental Study on Government Procurement (February 1, 2015). משפטים מד (2014) 689-729, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3001920

Omer Dekel (Contact Author)

Ramat Gan Center of Law and Business ( email )

26 Ben Gurion Ave. Ramat Gan
POB 852 Bnei Brak
Ramat Gan, 51108
Israel

Yoav Dotan

Hebrew University of Jerusalem - Faculty of Law ( email )

Mount Scopus
Mount Scopus, IL 91905
Israel
972548820462 (Phone)

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
92
Abstract Views
504
rank
382,372
PlumX Metrics