ДОБРИТЕ ПРАКТИКИ НА ВИСОКОЕФЕКТИВНИТЕ МЕНИДЖЪРИ В УПРАВЛЕНИЕТО НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ (Good Practices of Highly Effective Managers in Human Resources Management)

Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски” ISBN 978-954-753-217-5

32 Pages Posted: 8 Sep 2017

See all articles by Venelin Terziev

Venelin Terziev

Vasil Levski National Military University; University of Ruse

Sevdalina Dimitrova

Vasil Levski National Military University

Evgenia Vasileva

Medical University of Sofia

Ekaterina Arabska

University of Agribusiness and Rural Development; Vasil Levski National Military University; Innovations and Sustainability Academy

Multiple version iconThere are 2 versions of this paper

Date Written: December 11, 2014

Abstract

Bulgarian Abstract: целите в съответствие с предприетата политика и приетите ценности в икономически и социални аспекти. Отговорното поведение на мениджърите към обществото и хората в организацията е взаимосвързано с редица лични характеристики и компетенции, които влияят върху всички дейности и взаимоотношения в организацията и взаимодействието с външната среда. Тук са разгледани и са представени някои добри практики за високоефективно управление, представящи основните фактори, повишаващи ефективността на делегирането на права и разглеждайки предизвикателствата на околната среда, причинени от особеностите на дейностите, изискванията към необходимите умения и свързани с ролята в организацията или прилагането на добро практики. Най-добрите практики, използвани от мениджърите за управление на човешките ресурси, насочени към задачите, управление на ефективността, включване на персонала в дейностите, обучение, личностно развитие и управление на кариерата и такива практики, насочени към индивидите като установяване на взаимоотношения, наставничество, семейното равновесие се изследват от гледна точка на препоръчителното поведение и действията на ефективните мениджъри. Свързаността и взаимодействията между всички обсъждани практики са силно подчертани в изследването, което предопределя сложната природа на управлението и несигурността във вътрешната и външната среда, налагайки необходимостта от специален акцент върху управлението на риска в организациите, засягащи човешките взаимоотношения, индивидуалното и организационното поведение на труда.

English Abstract: The effectiveness of modern organizations is predetermined by their management and technology of implementation of goals in accordance to undertaken policy and accepted values both in economic and social aspects. Managers’ responsible behavior towards society and people in the organization is interlinked with a number of personal characteristics and competences influencing all the activities and relations in an organization and interactions with the outer environment. The paper examines and underlines some good practices for highly effective management presenting main factors increasing effectiveness of rights’ delegation and considering challenges of environment - caused by the peculiarities of activities, requirements towards necessary skills, and connected to the roles in the organization or application of good practices. The best practices used by managers for human resources management oriented towards tasks, management of effectiveness, inclusion of staff in activities, training, personal development and career management and the practices oriented towards the individuals as relationships’ establishment, mentoring, stress management, work-family balance are scrutinized from the point of view of advisable behavior and actions of effective managers. The connectedness and interactions between all discussed practices is strongly underlined in the study concluding the complex nature of management and the uncertainties in inner and outer environment imposing the need of special accent to risk management issues in the organizations regarding human relations, individual and organizational labor behavior.

Note: Downloadable document is available in Bulgarian.

Keywords: management styles, human resources, practices oriented towards tasks, practices oriented towards individuals

JEL Classification: D00; D01

Suggested Citation

Terziev, Venelin and Dimitrova, Sevdalina and Vasileva, Evgenia and Arabska, Ekaterina, ДОБРИТЕ ПРАКТИКИ НА ВИСОКОЕФЕКТИВНИТЕ МЕНИДЖЪРИ В УПРАВЛЕНИЕТО НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ (Good Practices of Highly Effective Managers in Human Resources Management) (December 11, 2014). Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски” ISBN 978-954-753-217-5 . Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3022857

Venelin Terziev (Contact Author)

Vasil Levski National Military University ( email )

Veliko Tarnovo
Bulgaria
0035982820982 (Phone)

University of Ruse ( email )

8 Studentska Street
Ruse, 7017
Bulgaria

Sevdalina Dimitrova

Vasil Levski National Military University ( email )

Veliko Tarnovo
Bulgaria

Evgenia Vasileva

Medical University of Sofia ( email )

Bialo more str. N 8
Sofia, 1527
Bulgaria

Ekaterina Arabska

University of Agribusiness and Rural Development ( email )

78, Dunav Blvd.
Plovdiv, Plovdiv 4003
Bulgaria

Vasil Levski National Military University ( email )

Veliko Tarnovo
Bulgaria

Innovations and Sustainability Academy ( email )

1, Lotos Str.
Plovdiv, 4006
Bulgaria

Register to save articles to
your library

Register

Paper statistics

Downloads
24
Abstract Views
189
PlumX Metrics