רחמים בשיפוט ובענישה
Mercy in Judging and Sentencing

עיוני משפט לב 2011

66 Pages Posted: 19 Sep 2017 Last revised: 2 Nov 2017

See all articles by Doron Menashe

Doron Menashe

University of Haifa - Faculty of Law

Yehiel Kaplan

University of Haifa - Faculty of Law

Date Written: August 30, 2017

Abstract

תקציר בעברית: מטרת המאמר הנוכחי היא להציג טיעון נורמטיבי בעד היות הרחמים שיקול לגיטימי בשיפוט ובענישה, ובעד הגדרתם כשיקול עצמאי ונפרד שאינו מוכל בשיקולי צדק, בשיקולי גמול ובשיקולי אינדיווידואציה של הענישה. המאמר מוסיף וטוען כי גם מבחינת הדין הפוזיטיבי אין מניעה שבית־המשפט ישקול שיקולי רחמים. המאמר נדרש לשני מובנים של רחמים בהקשר השיפוטי – אשר לשניהם יש מקום בהליך השיפוטי, לגישת הכותבים – ואלה הם: "רחמים במובן החלש", שהם הלך־נפש דליברטיבי הנלווה להליך השיפוטי ו"רחמים במובן החזק", שהם פררוגטיבה שיפוטית לנקוט במקרים מתאימים את מידת החסד כלפי נאשם שהורשע, תוך חריגה ממתחם ההלימה.

המאמר מציג את הגישות השונות שניתן לאתר בספרות ובפסיקה באשר למעמדו של שיקול הרחמים ובאשר למערכת היחסים שבין הצדק לרחמים. כמו־כן, המאמר מציג את גישתו הדואלית של המשפט העברי, שלפיה מידת החסד או הרחמים משלימה את מידת הדין, וכי בשילובם הדיין ממלא את הציווי לדון "דין אמת לאמיתו". עוד נצביע על החשיבות שהמשפט העברי מייחס לערכים כגון ערך האדם שנברא בצלם בוראו, כבוד האדם, מתינות ורחמים, ועל עמדתו כי אלה צריכים לבוא לידי ביטוי גם בשיפוט ובענישה. לדעת הכותבים, גישה זו ראוי שתהווה השראה למשפט הישראלי. נקודת הפתיחה של הדיון הנורמטיבי היא האינטואיציה המוסרית היסודית המשותפת לרוב בני־האדם בזכותם של הרחמים. מתוך נקודת מוצא זו המאמר דן בביקורות השונות המועלות נגד הלגיטימיות של שיקול הרחמים בהקשר השיפוטי. במסגרת הדיון הנורמטיבי הכותבים עומדים על הצורך בהתאמת הצדק פורמלי לנסיבות הפרטיקולריות של כל מקרה. פונקציה זו של מיתון חומר הדין יש לייעד לגישתם לרחמים, ולא לעקרונות של הגינות ( equity ) וזאת מתוך הבנה כי שיקולים שכלתניים־אנליטיים אינם עשויים להוות מענה מספק בהקשר זה.

Note: Downloadable document is in Hebrew.

Suggested Citation

Menashe, Doron and Kaplan, Yehiel, רחמים בשיפוט ובענישה
Mercy in Judging and Sentencing (August 30, 2017). עיוני משפט לב 2011. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3029239

Doron Menashe (Contact Author)

University of Haifa - Faculty of Law ( email )

Mount Carmel
Haifa, 31905
Israel

Yehiel Kaplan

University of Haifa - Faculty of Law ( email )

Mount Carmel
Haifa, 31905
Israel

Register to save articles to
your library

Register

Paper statistics

Downloads
33
Abstract Views
197
PlumX Metrics