Контролираното Развитие На Социалното Програмиране (Controlled Development of Social Programming)

11 Pages Posted: 21 Sep 2017

See all articles by Venelin Terziev

Venelin Terziev

Vasil Levski National Military University; University of Ruse

Multiple version iconThere are 2 versions of this paper

Date Written: 2015

Abstract

Bulgarian Abstract: Анализът на предимствата и недостатъците на програмния подход в управлението потвърждава необходимостта от нов поглед върху ориентирания към резултатите подход към управлението, както и организационните ефекти, обсъждани в контекста на управлението на сложни системи, програмирането като важен елемент на целевите системи и социалното програмиране, по-специално въз основа на социологическия подход към културата, държавната регулация и саморегулирането на пазара и използването на системни подходи. Изясняването на същността на феномена на социалното програмиране и неговите взаимоотношения с управленските подходи и концепцията за контролиране се осъществява на основата на задълбочен анализ на теорията и практиката както в исторически, така и в концептуален план, като се основава на основните зависимости между социалното програмиране на социалното развитие и концепцията за контролиране.

English Abstract: The analysis of advantages and disadvantages of program-target approach in management confirms the necessity of a new view on the results-oriented approach to management as well as the organizational effectiveness discussed in the context of the management of complex systems, programming as an important element of the purposeful systems, and social programming in particular on the basis of the sociological approach to the culture, state regulation and market self-regulation and the use of system approaches. Elucidation of the essesnce of the phenomenon of social programming and its interrelations with management approaches and the concept of controlling is accomplished on the basis of a profound analysis of theory and practice both in historical and conceptual plan deducing the main dependencies between social programming as a basis of the social development and the concept of controlling.

Note: Downloadable document is in Bulgarian.

Keywords: management, planning, programming, regulation, controlling

JEL Classification: J01; J08; E69

Suggested Citation

Terziev, Venelin, Контролираното Развитие На Социалното Програмиране (Controlled Development of Social Programming) (2015). Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3036159 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3036159

Venelin Terziev (Contact Author)

Vasil Levski National Military University ( email )

Veliko Tarnovo
Bulgaria
0035982820982 (Phone)

University of Ruse ( email )

8 Studentska Street
Ruse, 7017
Bulgaria

Register to save articles to
your library

Register

Paper statistics

Downloads
6
Abstract Views
103
PlumX Metrics