Социалната активност на човешкия ресурс - основа за ефективна социална политика (Social Activity of Human Resources - A Basis for Effective Social Policy)

6 Pages Posted: 19 Sep 2017

See all articles by Venelin Terziev

Venelin Terziev

Vasil Levski National Military University; University of Ruse

Sevdalina Dimitrova

Vasil Levski National Military University

Ekaterina Arabska

University of Agribusiness and Rural Development; Vasil Levski National Military University; Innovations and Sustainability Academy

Date Written: 2015

Abstract

Russian Abstract: Статията разглежда въпросът за социалната активност на човешкия ресурс като основа на ефективна социална политика, анализирайки понятията социална политика, социална активност и социален мениджмънт от гледна точка на ефективното управление на човешките ресурси, извеждайки основни принципи и важни фактори във връзка със социалната активност и вземането на решения. Изследването предлага модел на социална активност, базиран на колективната квалификация, т.е. активна социална политика за социална защита, насочена към активен пазар на труда, изискващ планиране, прогнозиране, програмиране, анализ и проектиране на длъжности и управление на човешките ресурси на различни нива, основани на компетентност и компетенции.

English Abstract: The paper discusses the issue of social activity of human resources as a basis for effective social policy analyzing the notions of social policy, social activity and social management from the point of view of the effective management of human resources outlining essential principles and important factors in connection to social activity and decision-making. The study proposes a model of social activity based on the “collective qualification”, i.e. active social policy for social protection targeted to active labour market requiring planning, prognosis, programming, analysis and design of occupations and human resources management on different levels based on competence and competencies.

Note: Downloadable document is available in Russian.

Keywords: social policy, social activity, human resources management, active social program

JEL Classification: J01; J08

Suggested Citation

Terziev, Venelin and Dimitrova, Sevdalina and Arabska, Ekaterina, Социалната активност на човешкия ресурс - основа за ефективна социална политика (Social Activity of Human Resources - A Basis for Effective Social Policy) (2015). Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3036258 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3036258

Venelin Terziev (Contact Author)

Vasil Levski National Military University ( email )

Veliko Tarnovo
Bulgaria
0035982820982 (Phone)

University of Ruse ( email )

8 Studentska Street
Ruse, 7017
Bulgaria

Sevdalina Dimitrova

Vasil Levski National Military University ( email )

Veliko Tarnovo
Bulgaria

Ekaterina Arabska

University of Agribusiness and Rural Development ( email )

78, Dunav Blvd.
Plovdiv, Plovdiv 4003
Bulgaria

Vasil Levski National Military University ( email )

Veliko Tarnovo
Bulgaria

Innovations and Sustainability Academy ( email )

1, Lotos Str.
Plovdiv, 4006
Bulgaria

Register to save articles to
your library

Register

Paper statistics

Downloads
13
Abstract Views
106
PlumX Metrics