مدل ترکیبی مدیریت دانش و اقتصاد مقاومتی: رویکردی مناسب برای مواجهه با بحرانها در جمهوری اسلامی ایران مطالعه موردی: بانک انصار (A Model of Knowledge Management Process Impact on Resistive Economy in Islamic Republic of Iran Ansar Bank Case Study)

Journal of Emergency Management, Vol. 5, No. 2, pp. 65-76, 2016

12 Pages Posted: 9 Oct 2017

See all articles by Yasaman Eydelkhani

Yasaman Eydelkhani

Malek Ashtar University of Technology

Peyman Akhavan

Malek Ashtar University of Technology

Reza Atashgah

Iran University of Science and Technology - Department of Industrial Engineering

Date Written: October 2, 2017

Abstract

Persian Abstract: اقتصاد مقاومتی یکی از مهم‏ترین مسائل پیش روی کشور است که در پی مقاوم‌سازی، بحران‌زدایی و ترمیم ساختارها و نهادهای فرسوده و ناکارآمد موجود اقتصادی کشور مطرح می‌شود. یکی از عمده‌ترین راهکارهای تحقق این اقتصاد عبور از اقتصاد وابسته به منابع اولیه و متکي بر فروش مواد خام است که تنها از مسير دانش و تقویت و تحکیم پایه‌های دانش در کشور محقق می‌شود. بنابراین حرکت اساسی کشور به سوی دانشی شدن اقتصاد و اجرای صحیح مدیریت دانش در سازمان‌ها و نهادها، کشور را در تحقق این امر یاری می‌رساند.

در پژوهش حاضر تأثیر فرایندهای مدیریت دانش بر اقتصاد مقاومتی در بانک انصار انجام گرفته و گردآوري داده‌ها از طريق يك پرسشنامه‌ی 34 سؤالي و بر مبناي پاسخ‌هاي جمع‌آوری شده از میان 84 نفر از خبرگان و کارکنان آشنا با مباحث مدیریت دانش و اقتصاد مقاومتی بانک انصار انجام شده و مدل ارائه گردیده با روش مدل‌یابی معادلات ساختاری (PLS) و با استفاده از نرم‌افزار Smart PLS، آزمون شده و تفسیر گردیده است. نتیجه‌ی آزمون نشان می‌دهد که در بانک انصار، مدیریت دانش تأثیر مثبت و معناداری بر اقتصاد مقاومتی داشته و این سازمان به نوعی با سرمایه‌گذاری در بخش مدیریت دانش می‌تواند به طور غیرمستقیم کشور را در تحقق اقتصاد مقاومتی یاری رساند. English Abstract: One of the most important issues that the country is faced with, is resistive economic, which seeks retrofit and restoration of old and inefficient infrastructures and institutions of the country. One of the ways to achieve this plan, is to ignore the economy which is based on incomes of selling raw materials and natural resources. And this will be possible only through developing knowledge and technology. Thus, we need public attitude to knowledge based economy and implementation of knowledge management in our organizations.

In this study, the effect of the knowledge management processes on resistive economy has been studied in AnsarBank. Data were collected through a questionnaire with 34 questions which is asked among 84 experts and staff of Ansarbank that were familiar with knowledge management and resistive economy. The model is presented by using structural equation modeling (PLS) and has been tested and interpreted by Smart PLS software. Test results show that knowledge management has a significant and positive impact on the resistive economy, and the Organization by investment in knowledge management can indirectly help the country achieves resistive economic.

Note: Downloadable document is available in Persian.

Keywords: Resistive economy, Knowledge management, partial least squares modeling, Ansar bank

Suggested Citation

Eydelkhani, Yasaman and Akhavan, Peyman and Atashgah, Reza, مدل ترکیبی مدیریت دانش و اقتصاد مقاومتی: رویکردی مناسب برای مواجهه با بحرانها در جمهوری اسلامی ایران مطالعه موردی: بانک انصار (A Model of Knowledge Management Process Impact on Resistive Economy in Islamic Republic of Iran Ansar Bank Case Study) (October 2, 2017). Journal of Emergency Management, Vol. 5, No. 2, pp. 65-76, 2016. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3046425

Yasaman Eydelkhani

Malek Ashtar University of Technology ( email )

Daneshgah Blvd
Tehran, Shahin Shahr 15878
Iran

Peyman Akhavan (Contact Author)

Malek Ashtar University of Technology ( email )

Tehran
Iran

Reza Atashgah

Iran University of Science and Technology - Department of Industrial Engineering ( email )

Tehran
Iran

Register to save articles to
your library

Register

Paper statistics

Downloads
78
Abstract Views
311
rank
316,955
PlumX Metrics