بررسی تأثیر رفتار تسهیم دانش بر عملکرد سازمانی (The Effect of Knowledge Sharing Behavior on Organizational Performance)

Philsoophian, Maryam, and Akhavan (2017), The Effect of Knowledge Sharing Behavior on Organizational Performance (Case Study: Iranian Space Agency),Iranian Journal of Information Processing and Management, Vol. 32, No. 3, pp. 713-730.

19 Pages Posted: 16 Oct 2017

See all articles by Maryam Philsoophian

Maryam Philsoophian

Malek Ashtar University of Technology

Peyman Akhavan

Malek Ashtar University of Technology

Date Written: October 16, 2017

Abstract

Persian Abstract:یکی از فعالیتهای اصلی در حوزه مدیریت دانش، فرایند به اشتراک گذاری دانش می باشد، زیرا از طریق آن کارکنان می توانند در جهت بهبود مزیت رقابتی سازمان ایفای نقش کنند. اشتراک دانش اثر بخش میان کارکنان می تواند تأثیر قابل توجهی بر ارتقای کیفیت فعالیتهای تحقیق و توسعه بگذارد. به همین دلیل ایجاد تمایل و قصد تسهیم دانش در کارکنان از اهمیت ویژه ای برخوردار است، چرا که موجب رفتار به اشتراک گذاری دانش در آنان می شود. از طرفی به نظر می رسد رفتار تسهیم دانش می تواند عملکرد سازمانی را بهبود بخشد و موجب دستیابی سازمان به مزیت رقابتی گردد. بنابراین هدف از این تحقیق بررسی تأثیر تسهیم دانش (با توجه به عوامل تمایل، قصد و رفتار) بر عملکرد سازمانی می باشد. روش تحقیق از نوع توصیفی – پیمایشی بوده و ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه می باشد که بر اساس رویکرد حداقل مربعات جزئی به کمک نرم افزار Smart.PLS الگوسازی گردیده است. نتایج تجزیه و تحلیل 85 داده گردآوری شده از جامعه آماری نشان داد که "تمایل" تأثیر مثبت و معناداری بر "قصد" و "قصد" تاثیر مثبت و معناداری بر "رفتار" دارد. همچنین اشتراک دانش به میزان نسبتأ زیادی بر عملکرد در سازمان فضایی اثرگذار می باشد. شایان ذکر است نتایج نشان می دهد که هرکدام از عملکردهای مالی، فرایند و داخلی بر عملکرد سازمان فضایی نیز تاثیر مثبت و معناداری دارند.

English Abstract: One of the main activities in the field of knowledge management is knowledge sharing, because employees can play an important role in organizational competitive advantages. Effective knowledge sharing can improve the quality of R&D activities. On the other hand it seems that, knowledge sharing behavior improves organizational performances and competitive advantages for the organization. The aim of this study is to investigate the effects of knowledge sharing (with regards to attitude, intention and behavior) on organizational performances.

The research method is based on descriptive - survey and questionnaire methods that uses partial least squares by “SMARTPLS” software. Studying of 85 collected questionnaire showed that “attitude” has positive and significant effect on “intention” and “intention” has a significant positive impact on “behavior”. Also knowledge sharing affects strongly the performance of the Iranian Space Agency. Remarkably, the results indicate that all financial performance, processes performance, and internal performance have positive impact on Iranian Space Agency performance.

Note: Downloadable document is available in Persian.

Keywords: Attitude, Intention, Behavior, Knowledge Sharing, Performance

Suggested Citation

Philsoophian, Maryam and Akhavan, Peyman, بررسی تأثیر رفتار تسهیم دانش بر عملکرد سازمانی (The Effect of Knowledge Sharing Behavior on Organizational Performance) (October 16, 2017). Philsoophian, Maryam, and Akhavan (2017), The Effect of Knowledge Sharing Behavior on Organizational Performance (Case Study: Iranian Space Agency),Iranian Journal of Information Processing and Management, Vol. 32, No. 3, pp. 713-730.. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3053779

Maryam Philsoophian

Malek Ashtar University of Technology ( email )

Daneshgah Blvd
Tehran, Shahin Shahr 15878
Iran

Peyman Akhavan (Contact Author)

Malek Ashtar University of Technology ( email )

Tehran
Iran

Register to save articles to
your library

Register

Paper statistics

Downloads
93
Abstract Views
320
rank
276,527
PlumX Metrics