תורת המשפט הטיפולי והטיפול הנפשי
Therapeutic jurisprudence and psychotherapy

כתב העת שיחות כרך ל"א , חוב 2, מרץ 2017 עמודים 153-162

15 Pages Posted: 29 Oct 2017

See all articles by mordechai mark

mordechai mark

Ono Academic College Faculty of Law

Date Written: March 27, 2017

Abstract

תקציר בעברית: תורת המשפט הטיפולי עניינה בדרכים שבהן משפיעות מערכות המשפט על הרגשות, על ההתנהגויות ועל הבריאות הנפשית של בני האדם. זהו תחום ידע רב-מקצועי חדש יחסית, ושמו נגזר מהמונח jurisprudence, שפירושו חקר החוק והמשפט, ומהמונח therapeutic, שמשמעו היכולת לרפא או להבריא. במהותה מבקשת תורה זו לבחון כיצד יכולים החוק ואלה שמפעילים ומיישמים אותו לסייע או להזיק לרווחתם ולבריאותם הנפשית של האנשים, ובאלו חלופות ניתן להשתמש, לרבות בתי משפט מיוחדים שמכונים גם בתי משפט טיפוליים, להתמודדות עם בעיות ייחודיות. המסקנה המתבקשת, תורת המשפט הטיפולי המפנימה ידע ממדעי ההתנהגות בתחומי המשפט היא המסגרת המשפטית היותר מתאימה ליישום ובקרת טיפול פסיכיאטרי בגישה פסיכותרפויטית על מנת לקדם בריאות ולהבטחת שלום הציבור.

תורת המשפט הטיפולי מביאה אל שדה האשפוז והטיפול הפסיכיאטרי בכפיה, את עקרונות העבודה של משפט פותר בעיות. הן בשל שיתוף הפעולה שמתגבש כבר כיום בין המטפלים ובין המשפטנים והן בשל הנחות יסוד המצויות בבסיס תורה זו. במאמר כרכנו את עקרונות תורת משפט טיפולי כמעטפת המסמיכה כפיית טיפול פסיכותרפי לסכסוך נפשי, עד שיאמר רוצה אני מבחירה חופשית.

לכאורה אוקסימורון, שהתמודדות עימו על בסיס "אתיקה של דאגה", אמפתיה, אכפתיות, הקשבה לזולת וכבוד לאוטונומיה של האחר, מביאים מזור ומשיבים חירות שיש עימה מסוגלות לגבש רצון.

English Abstract: Therapeutic Jurisprudence deals with the methods in which legal systems influence human emotions, behaviors, and mental health. This is a relatively new field of knowledge, derived from the term jurisprudence, which means the study of law and Therapeutic which means the study of law enforcement as psychotherapy, which means law enforcement as psychotherapy or the contribution of law enforcement to mental health and health promotion. In essence, therapeutic jurisprudence seeks to examine how the law and those who implement it can help or harm the welfare and health of people, and what alternatives can be used, including special courts, also called therapeutic courts, or solving problem courts to deal with the conflicts inherent in implementing and controlling compulsory psychiatric treatment.

The inevitable conclusion, therapeutic jurisprudence that internalizes knowledge of the behavioral sciences in the field of law, is the legal framework most suitable for implementing and controlling compulsory psychiatric treatment in a psychotherapeutic approach in order to promote health and ensure public safety.

Therapeutic jurisprudence leads to the field of compulsory psychiatric hospitalization, the working principles of Problem Solving Courts. Compulsory psychotherapy to psychic conflict until the patient chooses freely to be treated seems an oxymoron, but dealing with it on the basis of empathy, caring, listening to the other and respecting the autonomy of the other, brings healing and freedom to form a capacity for free will.

Note: Downloadable document in Hebrew.

Suggested Citation

mark, mordechai, תורת המשפט הטיפולי והטיפול הנפשי
Therapeutic jurisprudence and psychotherapy (March 27, 2017). כתב העת שיחות כרך ל"א , חוב 2, מרץ 2017 עמודים 153-162, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3054102

Mordechai Mark (Contact Author)

Ono Academic College Faculty of Law ( email )

104 Zahal St.
Kiryat Ono, 55000
Israel

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
367
Abstract Views
1,865
rank
116,532
PlumX Metrics