ترجمۀ فارسی اسلایدهای دورۀ «راهبر بودن و عملکرد موثر راهبری: یک مدل هستی شناختی/ پدیده شناختی» آخرین ویرایش ترجمۀ فارسی: 19 شهریور 1396 (Farsi Translation of Course Materials for: ‘Being a Leader and the Effective Exercise of Leadership: An Ontological/Phenomenological Model’)

1047 Pages Posted: 4 Jan 2018 Last revised: 25 Jul 2022

See all articles by Werner Erhard

Werner Erhard

Independent

Michael C. Jensen

Harvard Business School; SSRN; National Bureau of Economic Research (NBER); European Corporate Governance Institute (ECGI); Harvard University - Accounting & Control Unit

Steve Zaffron

Landmark Worldwide LLC; Vanto Group

Date Written: January 18, 2016

Abstract

Persian Abstract::ترجمۀ فارسی چکیدۀ اسلایدها

.اسلایدها و مطالب دوره راهبری که در تاریخ 6 تا 12 دسامبر 2015 در کنکن، مکزیک برگزار شد

این دورۀ راهبری طراحی شده است تا شرکت‌ کنندگان به جای تلاش برای یادگیری ویژگی‌ها، سبک‌ها و مهارت‌های راهبران برجسته و
سپس تقلا برای به خاطر سپردن و به کار بردن آنها در جای مناسب، به عنوان ابراز طبیعی خودشان راهبر باشند و عملکرد موثر
.راهبری داشته باشند
این دوره طراحی نشده است تا صرفا دانش تحویل شرکت‌کنندگان بدهد (یعنی برای این طراحی نشده است که شرکت‌کنندگان دربارۀ
راهبران و راهبری «بدانند» و بتوانند با قدرت در مورد مسائل پیرامون راهبر و راهبری بحث کنند). در واقع این دوره طراحی شده
است تا به شرکت‌ کنندگان، دسترسی حقیقی به بودن یک راهبر و عملکرد موثر راهبری به عنوان ابراز طبیعی خودشان بدهد. قول ما به
شرکت‌ کنندگان این است که اگر برای حرف (قول) خود در مورد تحقق درخواست‌هایی که ما از آنها می‌کنیم حرمت قائل شوند، دوره را
.درحالی ترک می‌کنند که راهبر بودن و عملکرد موثر راهبری، ابراز طبیعی‌شان است

English Abstract: This leadership course is designed to leave students being leaders and exercising leadership effectively as their natural self-expression – rather than attempting to learn the characteristics, styles, and skills of noteworthy leaders, and then trying to remember and apply them where appropriate.

The course is not designed to merely leave the students with knowledge (that is not designed to leave students “knowing” about leaders and leadership and able to cogently discuss the issues surrounding leader and leadership). Rather, the course is designed to give students actual access to being a leader and the effective exercise of leadership as their natural self-expression. Our promise to the students is that if they honor their word to fulfill the requests we make of them they will leave the course being leaders and exercising leadership effectively as their natural self-expression.

Note: Downloadable document is available in Persian.

Keywords: راهبری، هستی شناسی، مدل هستی شناختی طبیعت انسان، محدودیت های هستی شناختی، محدودیت های نگرشی و دریافتی، محدودیت های کارکردی

JEL Classification: M1

Suggested Citation

Erhard, Werner and Jensen, Michael C. and Zaffron, Steve and Zaffron, Steve, ترجمۀ فارسی اسلایدهای دورۀ «راهبر بودن و عملکرد موثر راهبری: یک مدل هستی شناختی/ پدیده شناختی» آخرین ویرایش ترجمۀ فارسی: 19 شهریور 1396 (Farsi Translation of Course Materials for: ‘Being a Leader and the Effective Exercise of Leadership: An Ontological/Phenomenological Model’) (January 18, 2016). Harvard Business School NOM Unit Working Paper 09-038, EFA 2000 London & Simon School of Business, Univ. of Rochester, Vol. 08-03, Barbados Group Working Paper No. 08-02, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3081564 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3081564

Michael C. Jensen (Contact Author)

Harvard Business School ( email )

Soldiers Field
Negotiations, Organizations & Markets
Boston, MA 02163
United States

HOME PAGE: http://drfd.hbs.edu/fit/public/facultyInfo.do?facInfo=ovr&facId=6484

SSRN ( email )

United States

HOME PAGE: http://ssrn.com/author=9

National Bureau of Economic Research (NBER) ( email )

1050 Massachusetts Avenue
Cambridge, MA 02138
United States

European Corporate Governance Institute (ECGI) ( email )

c/o the Royal Academies of Belgium
Rue Ducale 1 Hertogsstraat
1000 Brussels
Belgium

Harvard University - Accounting & Control Unit ( email )

Soldiers Field
Boston, MA 02163
United States

Steve Zaffron

Vanto Group ( email )

353 Sacramento Street
Suite 200
San Francisco, CA 94111
United States

Landmark Worldwide LLC

353 Sacramento St.
Suite 200
San Francisco, CA 94111
United States

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
2,068
Abstract Views
5,685
rank
10,715
PlumX Metrics